Du är här

2017-05-22

Skånska Energi AB: Beslut fattade vid Skånska Energi AB:s årsstämma den 19 maj 2017

Årsstämman 2017 i Skånska Energi AB (publ) hölls idag den 19 maj 2017
varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningar för
moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2016.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att de till
årsstämman förfogande stående medel om 324 902 701 kr, disponeras så
att utdelning om 16 554 240 kr utdelas till aktieägarna motsvarande
ett belopp om 2,00 kronor per aktie, och att återstoden, 308 348 461
kr balanseras i ny räkning. Beslutades vidare, i enlighet med
styrelsens förslag, att fastställa avstämningsdagen till den 23 maj
2017, varvid utdelning beräknas komma att utsändas den 29 maj 2017.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Bolagsordning
Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med
styrelsens förslag.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan
suppleanter. Beslutades att bolaget ska ha ett revisionsbolag som
revisor.

Vidare beslutades i enlighet med valberedningens förslag att det ska
utgå ett fast styrelsearvode (tidigare tillkom särskild ersättning
för omfattande extra arbetsuppgifter) till; ordförande 225 000 kr
(tidigare 3,5 prisbasbelopp), vice ordförande 110 000 kr (tidigare
1,8 prisbasbelopp) samt styrelseledamot 90 000 kr (tidigare 1,2
prisbasbelopp). För utskottsarbete ska det utgå ett fast arvode; till
ordförande i revisionsutskottet 25 000 kr, till ledamot i
revisionsutskottet 15 000 kr, till ordförande i ersättningsutskottet
10 000 kr samt till ledamot i ersättningsutskottet 5 000 kr.

Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd
räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Göran Boijsen, Ann Hermansson, Catrine
Buregård, Charlie Nilsson, Hans Pettersson och Johan Danielsson och
Arvid Liepe valdes till nya ledamöter. Göran Boijsen omvaldes till
styrelsens ordförande och Ann Hermansson till vice ordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till ny revisor med den
auktoriserade revisorn Eva Carlsvi som huvudansvarig tills vidare.

Principer för utseende av valberedning
Årsstämman beslutade att anta nya principer för utseende av
valberedning i enlighet med styrelsens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att
fastställa samma riktlinjer som fastställdes på årsstämman 2016.

Bemyndigande att utge aktier
Årsstämman beslutade slutligen om ett bemyndigande för styrelsen att
utge sammanlagt högst 640 000 B-aktier i bolaget i samband med
förvärv.

Efter årsstämman avtackades avgående styrelseledamöter Anna
Kristoffersson, Margaretha Petter-sson och Dag Olsson samt suppleant
Kent Petersson,

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marianne Sernevi, VD
Tel: 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksför-ordning,
genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
22 maj 2017 kl. 08.00 CET.

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder
klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter,
företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra
områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa
områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all
kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi
tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion
i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om
Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra
elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar el inom
och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom
klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.
Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna
www.skanska-energi.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/skanska-energi-ab/r/beslut-fattade-vid-skanska...
http://mb.cision.com/Main/1171/2270636/677680.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.