Du är här

2018-09-04

Sleepo: Kallelse till årsstämma i Sleepo AB (publ)

Aktieägarna i Sleepo AB, org.nr 556857-0146, kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 3 oktober 2018 kl. 17.00 i bolagets lokaler på
adress Markvardsgatan 9 i Stockholm. Inregistrering till stämman
börjar kl. 16.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen som är torsdagen den 27 september 2018; samt

- anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast torsdagen den 27
september 2018.

Anmälan om deltagande vid årsstämman ska ske skriftligen till bolagets
adress Sleepo AB, Att: Tommy Lundvall, Markvardsgatan 9, 113 53
Stockholm, per telefon 070-508 02 84 eller via e-post:
tommy@sleepo.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall,
uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får
högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör
anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som inte kan närvara personligen har möjlighet att utöva
sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av
aktieägaren undertecknad, och daterad fullmakt. Om fullmakten
utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas
eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling.
Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta vid stämman genom
ombud finns på bolagets hemsida www.sleepo.se. Fullmakten i original
bör skickas in i samband med anmälan om deltagande vid stämman och
ska annars uppvisas vid inpasseringen till stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, s.k.
rösträttsregistrering, måste vara verkställd torsdagen den 27
september 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta
datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

3. Framläggande och godkännande av dagordning;

4. Val av en eller två justeringspersoner;

5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad;

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;

7. Beslut om

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning;

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen;

c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören;

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor;

9. Val av styrelseledamöter och revisor;

10. Beslut om valberedning inför årsstämman 2019;

11. Beslut om incitamentsprogram för anställda i form av
personaloptioner;

12. Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för
anställda;

13. Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för
styrelseledamöter;

14. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen;

15. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen, bestående av Fredrik Jung Abbou, Philip Nickolsten,
Klein Invest A/S (representerat av Fabian Qvist), Pop Invest AB
(representerat av Patrik Rosén) samt bolagets styrelseordförande
Gunnar Lind, föreslår att Marcus Nivinger (Setterwalls Advokatbyrå)
utses till ordförande vid årsstämman.

Disposition av årets resultat (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2017-06-01 - 2018-05-31 utan att resultatet balanseras i ny räkning.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 8)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode utgår med 150 000 kronor
per år till styrelseordföranden och med 60 000 kronor per år till var
och en av övriga externa styrelseledamöter. Valberedningen föreslår
vidare ersättning för utskottsarbete såvitt avser styrelseordföranden
enligt följande: 25 000 kronor såvitt avser arbete i valberedningen
och ytterligare 25 000 kronor såvitt avser arbete i
revisionsutskottet. Inget arvode ska utgå till ledamöter som är
anställda i bolaget eller som är huvudägare till bolaget. Ersättning
till bolagets revisor föreslås utgå på sedvanligt sätt enligt godkänd
räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie
ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Gunnar Lind (nuvarande styrelseordförande) har avböjt
omval. Utöver omval av övriga sittande styrelseledamöter (dvs. Philip
Nickolsten, Fredrik Jung Abbou och Fredrik Palm) föreslås nyval av
Fredrik Burvall och Fredrik Malmsten. Vidare föreslås nyval av
Fredrik Burvall som styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utses till
revisor. Omval föreslås av Finnhammars revisionsbyrå. Revisionsbyrån
har låtit meddela att Thomas Kullman, vid omval, kommer fortsätta som
huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2019 (punkt 10)

Valberedningen föreslår att en valberedning ska tillsättas, bestående
av fem ledamöter och att årsstämman ska välja styrelseordföranden
till valberedningens ordförande. Valberedningens ordförande ska före
det tredje kvartalets utgång kontakta de fyra största aktieägarna och
erbjuda dessa en plats i valberedningen. I det fall någon av dessa
aktieägare avböjer en plats i valberedningen ska istället platsen
erbjudas till aktieägare i fallande ordning utifrån det antal aktier
som innehas i bolaget. Valberedningens sammansättning ska
tillkännages på bolagets hemsida och genom ett pressmeddelande till
aktiemarknaden. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är
slutfört, och valberedningen anser att det finns behov av att ersätta
denna ledamot, ska ersättare utses av samme aktieägare som utsett den
avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de
röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillhör denna
grupp. Om aktieägare som utsett viss ledamot väsentligen minskat sitt
innehav i bolaget, och valberedningen inte anser att det är olämpligt
mot bakgrund av eventuellt behov av kontinuitet inför nära
förestående bolagsstämma, ska ledamoten lämna valberedningen och
valberedningen erbjuda den största aktieägaren som inte har utsett
ledamot i valberedningen att utse ny ledamot. Valberedningens
uppgifter är att inför årsstämman 2019 förbereda sådana förslag som
åvilar en valberedning enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Beslut om incitamentsprogram i form av personaloptioner för anställda
(punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett
personaloptionsprogram, LTIP1-2018, för anställda i bolaget
("Programmet") genom utgivande av högst 225 000 personaloptioner med
rätt till teckning av nya aktier i bolaget och om beslut att emittera
teckningsoptioner för att, om bolaget så önskar, säkerställa leverans
av aktier enligt Programmet genom godkännande av överlåtelse av
sådana teckningsoptioner, på följande villkor:

Inrättande av Programmet

1. Syftet med inrättandet av Programmet är att möjliggöra för bolaget
att rekrytera, bibehålla och motivera drivna medarbetare. Styrelsen
bedömer det angeläget att medarbetarna har ett tydligt ägarengagemang
med ett intresse som överensstämmer med aktieägarnas. Ett sådant
ägarengagemang förväntas stimulera till ett ökat intresse för
verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och öka
samhörighetskänslan med bolaget. Mot bakgrund härav är det styrelsens
bedömning att förslaget väntas få en positiv påverkan på bolagets
fortsatta utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess
aktieägare.

2. Programmet ska omfatta högst 225 000 kvalificerade
personaloptioner.

3. Personaloptionerna ska vid ett eller flera tillfällen, dock senast
den 31 december 2018, erbjudas anställda i bolaget i enlighet med de
instruktioner som lämnats av styrelsen för bolaget och mot ett
vederlag om 30 öre per option.

4. För säkerställande av leverans av aktier till innehavarna av
personaloptioner i Programmet ska bolaget, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, vederlagsfritt emittera 225 000
teckningsoptioner, vilka endast ska kunna tecknas av bolaget.

5. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
teckningsoptionerna ska kunna användas av bolaget för leverans av
aktier under Programmet.

6. Bolagets teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat
teckningslista senast den 31 oktober 2018, med rätt för styrelsen att
förlänga denna tidsfrist.

7. Teckningsoptionerna ska emitteras och överlåtas vederlagsfritt.

8. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller
även de övriga villkor, bland annat innefattande sedvanliga
omräkningsvillkor, som presenteras i styrelsens fullständiga förslag
("Teckningsoptionsvillkoren"). Av Teckningsoptionsvillkoren följer
bland annat:

(a) varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en
ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie ("Lösenpriset")
motsvarande 120 % av den volymvägda genomsnittliga slutliga
betalkursen för bolagets aktie på Spotlight under perioden 24-28
september 2018. Det således framräknade Lösenpriset ska avrundas till
närmaste hela tiotal öre, varmed 50 öre ska avrundas uppåt.
Lösenpriset får aldrig understiga aktiernas kvotvärde;

(b) att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption
ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som
anges i Teckningsoptionsvillkoren;

(c) att teckningsoptionerna får utnyttjas under perioden från och med
den 1 juni 2021 till och med den 31 december 2021;

(d) att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att
tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i
Teckningsoptionsvillkoren; och

(e) att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger
rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i
Teckningsoptionsvillkoren.

9. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier
kommer aktiekapitalet att öka med 24 750 kronor.

10. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de
smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga
i samband med registrering hos Bolagsverket.

Utspädning och kostnader m.m.

Det finns inga aktierelaterade incitamentsprogram utestående i bolaget
per idag. Vid fullt utnyttjande av samtliga 225 000 personaloptioner
skulle aktiekapitalet öka med 24 750 kronor fördelat på 225 000 nya
aktier (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med
tilläm...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.