Du är här

2017-08-22

Slottsviken Fastighetsaktiebolag: Delårsrapport januari-juni 2017

Sammandrag andra kvartalet 2017 (motsvarande period föregående år)

· Substansvärde per aktie, SEK: 1,15 (0,93)
· Rörelseintäkt, TSEK: 2 252 (1 780)
· Resultat efter skatt, TSEK: -153 (-322)
· Resultat per aktie, SEK: 0,00 (-0,01)

Sammandrag första halvåret (motsvarande period föregående år)

· Rörelseintäkt, TSEK: 4 095 (3 929)
· Resultat efter skatt, TSEK: -257 (-535)
· Resultat per aktie, SEK -0,01: (-0,02)

Perioden i korthet

Resultat och ställning
För årets första sex månader uppgick intäkterna till 4095 TSEK (3 929
TSEK motsvarande period föregående år). Rörelseresultatet under
perioden uppgår till 136 TSEK (62), och resultat efter skatt -257
TSEK (- 535) motsvarande -0,01 kr per aktie (-0,02). I resultatet
ingår avskrivningar med 910 TSEK (904).

För andra kvartalet innevarande år uppgick intäkterna till 2 252 TSEK
(1 780 TSEK motsvarande period föregående år). Rörelseresultatet om
24 TSEK (28) påverkas av en kreditförlust om 112 TSEK. Resultat efter
skatt summeras till -153 TSEK (-322), hänförligt i huvudsak till
lägre räntekostnader. Resultat per aktie för perioden är i linje med
föregående kvartal 0,00 kr (0,00). Kvartalets avskrivningar uppgår
till 455 TSEK (438).

Bolagets soliditet beräknad på verkliga värden är per balansdagen 30
juni 46 %, och beräknad på bokförda värden 34 %. Fastigheternas
belåningsgrad är vid samma tidpunkt 53 % beräknat på fastigheternas
verkliga värde, 81 msek. Värdeförändring av fastighetsportföljen
redovisas inte i resultaträkningen, till skillnad från de bolag som
tillämpar redovisningsprincipen IFRS.

Vad gäller Bolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkningar.

Substansvärde
Substansvärdet ökade med tre öre per aktie från föregående kvartal och
uppgår till 1,15 kr per aktie (0,93 kr motsvarande balansdag
föregående år). Bokfört eget kapital var vid periodens slut 72 kr per
aktie. Slutkurs för Bolagets aktie av serie B uppgick per balansdagen
till 0,595 kr. Aktien handlas därmed till en substansrabatt om 48 %,
och med 17 % rabatt jämfört med bokfört värde.

Handelsstopp
Handeln i Bolagets aktier stoppades tillfälligtvis den 16 juni i
anledning av kraftiga, omotiverade kursrörelser i Bolagets aktie av
serie A. Aktierna av de båda aktieslagen handlas till väsentligt
avvikande kurser emedan den enda skillnaden mellan aktieslagen är att
A-aktien innehar 10 röster och B-aktien innehar 1 röst, samt i övrigt
lika rätt till resultat och utdelning. A-aktien har en begränsad
likviditet och Bolaget överväger en avnotering av A-aktien i syfte
att undvika att aktien används som redskap för oseriös handel.
Innehavare av aktier i serie A kan begära att A-aktier konverteras
till B-aktier, så kallad omstämpling.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Styrelsen bedömer att det inte nns några väsentliga händelser att
rapportera om efter periodens utgång.

Kommande händelser

Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje
kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på Bolagets webbplats
slottsviken.se, samt på AktieTorgets webbplats aktietorget.se
Rapporterna granskas ej av bolagets revisor.

Rapporterna kommer att publiceras på följande datum:
Delårsrapport januari-september 2017: 2017-11-14
Bokslutskommuniké 2017: 2018-02-27

En fullständig delårsrapport inklusive resultat- och balansräkning
finns tillgänglig på AktieTorgets webbplats aktietorget.se samt på
Bolagets webbplats slottsviken.se

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och
utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget
grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är
noterat på AktieTorget och handlas via INET Nordic, ett
aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer
anslutna till Norex-börserna.

---

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Slottsviken
Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och Lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/slottsviken-fastighetsaktiebolag/r/delarsrappo...
http://mb.cision.com/Main/11531/2331206/712426.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.