Du är här

2018-08-23

Slottsviken Fastighetsaktiebolag: Delårsrapport januari-juni 2018

April-juni 2018 (april-juni 2017)
Substansvärde per aktie, SEK: 1,15 (1,15)
Rörelseintäkt, TSEK: 1 762 (2 252)
Resultat efter skatt, TSEK: -602 (-153)
Resultat per aktie, SEK: -0,02 (0,00)

Januari-juni 2018 (januari-juni 2017)
Rörelseintäkt, TSEK: 3 588 (4 095)
Resultat efter skatt, TSEK: -1 137 (-257)
Resultat per aktie, SEK -0,03: (-0,01)

Perioden i korthet

Resultat och ställning
För årets första sex månader uppgick intäkterna till 3 588 TSEK (4 095
TSEK motsvarande period föregående år). Rörelseresultatet under
perioden uppgår till -700 TSEK (136), och resultatet efter skatt -1
137 TSEK (-257) motsvarande -0,03 kr per aktie (-0,01). I resutatet
ingår avskrivningar med 924 TSEK (910). Årets andra kvartals intäkter
summeras vid balansdagen till 1 762 TSEK (2 252). Resultat efter
skatt uppgick för kvartalet till -602 TSEK (-153). I resultatet ingår
avskrivningar med 443 TSEK (455). Rörelseresultatet för perioden var
negativt, och uppgick till -385 TSEK (24).

Soliditeten för koncernen beräknad på verkliga värden uppgår till 45 %
per balansdagen den 30 juni 2018, och avseende bokförda värden 32 %.
Fastigheternas belåningsgrad uppgår vid samma tidpunkt till 53 %
baserat på verkligt värde. Värdeförändring av fastighetsportföljen
redovisas inte i resultaträkningen, till skillnad från de bolag som
tillämpar redovisningsprincipen IFRS.

Resultatet belastas under kvartalet dels av kostnader för
standardhöjande underhåll, och dels av vakanser. Delar av vakanserna
är kontrakterade från och med 1 oktober, för resterande pågår
uthyrning. Hyresnivån väntas öka mot tidigare vid nyuthyrning.

Vad gäller bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkningar.

Substansvärde
Substansvärdet sjönk under kvartalet till 1,15 kr per aktie vilket är
ett öre lägre än föregående kvartal (1,16). Bokfört eget kapital var
vid 30 juni 2018 0,68 kr per aktie (0,69). Slutkurs för Bolagets
aktie av serie B uppgick per balansdagen till 0,59 kr. Aktien handlas
därmed till en substansrabatt om 49 %, och med 13 % rabatt jämfört
med bokfört värde.

Årsstämma
Vid Bolagets årsstämma den 19 april bemyndigades styrelsen att, liksom
tidigare år, fram till nästa årsstämma att besluta om nyemission av
såväl aktier av serie A och serie B, preferensaktier samt konvertibla
skuldebrev. Därtill bemyndigades styrelsen möjligheten att genomföra
syntetiska återköp av aktier.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Styrelsen bedömer att det inte finns några väsentliga händelser att
rapportera om efter periodens utgång.

Slottvikens verksamhet

Fastighetsbestånd
Fastighetsbeståndets sammanlagda bedömda marknadsvärde uppgick vid
utgången av perioden till 83 MSEK fördelade på 7 600 kvadratmeter.
Bolagets nuvarande fastighetsportfölj är koncentrerad till stadsnära
lägen i västra Sverige. Helårsekvivalenten avseende hyresintäkter
summeras under perioden till 7,5 MSEK. Andelen bostäder uppgår,
fördelat på area, till 14 procent medan lokaler för handel svarar för
6 procent, verkstad och industri 61 procent, samhälle och vård 3
procent samt logistik 16 procent.

Kommande händelser

Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje
kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats
www.slottsviken.se, samt på Spotlight Stock Markets webbplats
www.spotlightstockmarket.com. Rapporterna granskas ej av bolagets
revisor.

Rapporterna kommer att publiceras på följande datum:
Delårsrapport januari-september: 2018-11-22
Bokslutskommuniké 2018: 2019-02-27

En fullständig delårsrapport inklusive resultat- och balansräkning
finns tillgänglig på Spotlight Stock Markets webbplats
spotlightstockmarket.com samt på Bolagets webbplats slottsviken.se

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och
utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget
grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är
noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker
och fondkommissionärer.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken
Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s
försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/slottsviken-fastighetsaktiebolag/r/delarsrappo...
http://mb.cision.com/Main/11531/2599495/896412.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.