Du är här

2017-05-16

Slottsviken Fastighetsaktiebolag: Delårsrapport januari-mars 2017

Januari-mars 2017 (oktober-december 2016)

Substansvärde per aktie, SEK 1,12 (1,11)
Rörelseintäkt, TSEK 1 843 (1 726)
Resultat efter skatt, TSEK -103 (-294)
Resultat per aktie, SEK 0,00 (-0,01)

Perioden i korthet

Resultat och ställning
För årets första kvartal uppgick intäkterna till 1 843 TSEK (1 726
TSEK föregående kvartal) vilket är i linje med föregående kvartal.
Rörelseresultatet under perioden uppgår till 113 TSEK (-102), och
resultatet efter skatt -103 TSEK (-294) motsvarande 0,00 kr per aktie
(-0,01). I resultatet ingår avskrivningar med 455 TSEK (620).

Soliditet beräknad på verkliga värden är per balansdagen 45 %, och
beräknad på bokförda värden 34 %. Fastigheternas belåningsgrad är vid
samma tidpunkt 52 % beräknat på fastigheternas verkliga värde, 80
MSEK. Värdeförändring av fastighetsportföljen redovisas inte i
resultaträkningen, till skillnad från de bolag som tillämpar
redovisningsprincipen IFRS.

Vad gäller Bolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkningar.

Substansvärde
Substansvärdet ökade således till 1,12 kr per aktie (1,11). Bokfört
eget kapital var vid periodens slut 0,72 kr per aktie (0,72).
Slutkurs för Bolagets aktie av serie B uppgick per balansdagen till
0,61 kr. Aktien handlas därmed till en substansrabatt om 46 %, och
med 15 % rabatt jämfört med bokfört värde.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Årsstämma
Efter periodens utgång har Bolaget förrättat årsstämma. Vid stämman
omvaldes Bolagets styrelse. Till ny ledamot av valberedningen valdes
Daniel Stensiö. Stensiö är sedan en längre tid större ägare i
Bolaget. Vid årsstämman biföll aktieägarna ävensom samtliga förslag
om bemyndigande för nyemission och syntetiska återköp av egna aktier
jämte sedvanliga stämmobeslut. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Kommande händelser

Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje
kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats
slottsviken.se, samt på AktieTorgets webbplats aktietorget.se
Rapporterna granskas ej av bolagets revisor.

Rapporterna kommer att publiceras på följande datum:
Delårsrapport jan.-juni 2017: 2017-08-22
Delårsrapport jan.-sept. 2017: 2017-11-14
Bokslutskommuniké 2017: 2018-02-27

En fullständig delårsrapport inklusive resultat- och balansräkning
finns tillgänglig på AktieTorgets webbplats aktietorget.se samt på
Bolagets webbplats slottsviken.se

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och
utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget
grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är
noterat på AktieTorget och handlas via INET Nordic, ett
aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer
anslutna till Norex-börserna.

---

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Slottsviken
Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och Lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/slottsviken-fastighetsaktiebolag/r/delarsrappo...
http://mb.cision.com/Main/11531/2266800/675230.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.