Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-18

Smart Eye: Smart Eye avser genomföra riktad nyemission om upp till cirka 2,2 miljoner aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN,
AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN, PUBLICERING ELLER
OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. YTTERLIGARE
RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I
SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Riktad emission

Smart Eye AB (publ) ("Smart Eye" eller "Bolaget") meddelar idag att
bolaget, med stöd av styrelsens bemyndigande, avser att genomföra en
nyemission om upp till 2 191 157 aktier riktad till institutionella
investerare ("Nyemissionen"). Bolaget har anlitat Carnegie Investment
Bank AB (publ) ("Carnegie") som sole bookrunner för Nyemissionen.
Teckningskursen och det totala antalet nya aktier i Nyemissionen
kommer att bestämmas genom ett accelererat bookbuildingförfarande
("Bookbuilding").

Bookbuilding kommer inledas omedelbart efter detta meddelande.
Prissättning och tilldelning av de nya aktierna förväntas äga rum
innan Nasdaq First North öppnar klockan 09:00 den 19 september 2018.
Tidpunkt för avslut av Bookbuilding, prissättning och allokering
beslutas av Bolaget. Bolaget kommer meddela resultatet av
Nyemissionen i ett pressmeddelande efter avslutad Bookbuilding.

Bolaget har under den senaste tiden erhållit ett antal nya kontrakt
(sk design wins) avseende att leverera mjukvara till
förarövervakningssystem i bilar och deltar i ett antal
upphandlingsprocesser för att erhålla ytterligare sådana. För att
arbeta vidare med erhållna design wins och delta i upphandlingar av
nya har bolaget behövt, och kommer fortsätta att behöva, skala upp
sin organisation. Styrelsen i Smart Eye har beslutat att avvika från
företrädesrätten för att säkerställa en så kostnads- och tidseffektiv
finansiering av detta som möjligt så att bolaget kan täcka sitt
rörelsekapitalbehov fram tills att erhållna och potentiellt
tillkommande design wins börjar generera tillräckligt stora
licensintäkter för att täcka bolagets löpande kostnader.

Nyemissionen förutsätter bland annat att Smart Eyes styrelse, efter
att Bookbuilding avslutats, beslutar att emittera nya aktier med stöd
av bemyndigandet från årsstämman som avhölls den 25 april 2018.

Rådgivare

Carnegie är sole bookrunner i Nyemissionen och Advokatfirman Vinge är
legal rådgivare till Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta
Martin Krantz, CEO Smart Eye AB
Telefon: +46 70-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se

Anders Lyrheden, CFO Smart Eye AB
Telefon: +46 70-320 96 95
Email: anders.lyrheden@smarteye.se

Om Smart Eye

Smart Eye utvecklar och marknadsför system för eyetracking, d.v.s.
system som kan mäta och beräkna vart en person tittar. Bolaget har
idag två affärsområden, Research Instruments och Applied Solutions.
Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade
eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom
Applied Solutions tillhandahåller Smart Eye eyetrackingmjukvara för
integration i fordon.

Smart Eye grundades år 1999 och har sedan dess etablerad sig som en av
de ledande aktörerna för eyetrackinganalyser av mänskligt beteende.
Detta tack vare en avancerad teknisk mjukvara för eyetrackingsystem
samt lång erfarenhet inom branschen. Smart Eye satsade tidigt på att
utveckla eyetracking för fordonsindustrin och är idag ett av få
företag i världen som har eyetrackingsystem för integration i fordon
som lever upp till fordonsindustrins omfattande krav. Smart Eye har
för närvarande 23 design wins avseende serieleverans till personbilar
hos fem globala fordonskoncerner.

http://smarteye.se/

Smart Eye är noterade på First North. Erik Penser Bank är bolagets
Certified Adviser och nås på 08-463 8000.

[Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 september 2018 kl. 17:30 CET.]

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att
förvärva eller teckna, några värdepapper i Smart Eye i någon
jurisdiktion, varken från Smart Eye eller från någon annan.
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande
utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva
eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får
inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett
undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S.
Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas
eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag
från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven
enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några
värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt
erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
direktiv 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") och har inte blivit
godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Smart
Eye har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier
eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har
tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen. I
varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till
"kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt
Prospektdirektivets definition.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och
riktas till, "kvalificerade investerare" så som definierats som (i)
professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den
brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) omfattas av artikel
49(2)(a) till (d) ("företag med högt nettovärde" etc.) av Order
(gemensamt benämnda "Relevanta Personer"). En investering eller en
investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien
enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att
genomföras med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta
Personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta
pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon
annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller
distribution av denna information skulle stå i strid med gällande
regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner
eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än
vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning
kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta
pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga
regler i respektive jurisdiktion.

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som
bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En
investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i
detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende
Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet,
utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter
samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Ord som "avses",
"kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och
andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information.
Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända
som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör
inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och
de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande
gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse
därom. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över,
uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av
något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som
inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i
detta pressmeddelande.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/smart-eye/r/smart-eye-avser-genomfora-riktad-n...
http://mb.cision.com/Main/15057/2621002/911184.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.