Du är här

2017-09-26

Solidium Oy: Solidium Oy:s halvårsöversikt 1.1-30.6.2017 och bokslut

Halvårsperioden 1.1
-30.6.2017

* Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 8,5 procent under
rapportperioden
* Solidium förvärvade en ägarandel på 3 procent för 93 miljoner euro i
Konecranes
* Solidium ökade sin röstandel i Stora Enso
* Solidium minskade sin ägarandel i Outokumpu
* Antti Mäkinen började som verkställande direktör 2.5.2017

Räkenskapsperioden 1.7.2016
-30.6.2017

* Avkastningen på aktieinnehaven var 35,5 procent under räkenskapsperioden
* Solidiums resultat var 1 033 miljoner euro under räkenskapsperioden.
Resultatet före återförda nedskrivningar och skatt var 405 miljoner euro
* Solidiums substansvärde ökade med 1,6 miljarder euro till följd av
värdeförändringar i aktieinnehaven och var i slutet av räkenskapsperioden
7,7 miljarder euro
* Solidiums ordinarie bolagsstämma beslutade om en vinstutdelning på 307
miljoner euro och Timo Ahopelto valdes som ny medlem till styrelsen för
bolaget
* Solidiums styrelse godkände den uppdaterade strategin efter
räkenskapsperioden

Antti Mäkinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar
översiktsperioden så här:

"Den positiva stämningen på aktiemarknaden fortsatte under översiktsperioden
från januari till juni, vilket hade en positiv inverkan på Solidiums
innehavsbolag. Aktieinnehavens värde ökade från 7,8 till 8,2 miljarder euro
under översiktsperioden. De goda avkastningar som Valmet, Outotec och Metso
gav var glädjande under översiktsperioden. På lång sikt förväntar vi oss att
våra bolag ska klara sig bättre än medianen för de jämförbara bolagen. Under
räkenskapsperioden uppfyllde sex av tolv bolag vår förväntning i detta
avseende och under en längre femårsperiod har vi fem sådana bolag.
Aktieinnehaven avkastade utmärkt under räkenskapsperioden, över 35 procent.

Solidium följer kontinuerligt med aktiemarknaden, undersöker nya
placeringsmöjligheter och bedömer utvecklingen hos sina nuvarande innehav. I
början av översiktsperioden minskade Solidium sitt innehav i Outokumpu med
cirka 94 miljoner euro. Ägarandelen i Outokumpu låg över målet och
försäljningen kunde göras vid rätt tidpunkt till ett bra pris.

Solidium använder medlen från aktieförsäljningen till nya placeringar. I maj
fick vi möjligheten att förvärva 3 procent av aktiestocken i Konecranes för
93 miljoner euro. Konecranes är teknisk ledare inom sin bransch och har en
affärsverksamhet som är globalt skalbar. Solidiums placering balanserar det
inhemska ägandet i Konecranes genom att allt stadigare förankra bolagets
ägande i Finland.

I slutet av översiktsperioden stärkte Solidium sin rösträtt i Stora Enso genom
att förvärva 5,7 miljoner röststarka A-aktier och avstå från en motsvarande
mängd R-aktier med mindre rösträtt. Stora Enso håller på att omvandlas från
ett pappersbolag till ett tillväxtbolag för förnybara material, vars strategi
baserar sig på globala trender. Det ger goda förutsättningar för utvecklingen
av Stora Ensos ägarvärde."
SOLIDIUMS INNEHAV
Innehavens utveckling och nyckeltal
Värdet på Solidiums samtliga innehav (aktie- och penningmarknadsinnehav) var 8
930 miljoner euro 30.6.2017 (8 536 miljoner euro 31.12.2016 och 6 970
miljoner euro 30.6.2016). Under halvårsperioden var avkastningen på samtliga
placeringar 8,1 procent och 32,4 procent under räkenskapsperioden. Närmare
uppgifter om nyckeltalen för innehaven finns i bilagan.

Aktieinnehav

Värdet på Solidiums aktieinnehav uppgick till 8 223 miljoner euro 30.6.2017 (7
848 miljoner euro 31.12.2016 och 6 308 miljoner euro 30.6.2016). Den totala
avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 8,5 procent under halvårsperioden
och 35,5 procent under räkenskapsperioden. Under halvårsperioden gav Valmet,
Outotec och Metso den bästa avkastningen medan Outokumpu, Kemira och Telia
Company utvecklades svagast. Under räkenskapsperioden avkastade SSAB,
Outokumpu och Stora Enso bäst medan Telia Company, Elisa och Kemira gav en
låg avkastning.
Penningmarknadsplaceringar

Värdet på Solidiums penningmarknadsplaceringar uppgick till 707 miljoner euro
30.6.2017 (688 miljoner euro 31.12.2016 och 662 miljoner euro 30.6.2016).
Avkastningen på penningmarknadsplaceringarna var 0,2 procent under
halvårsperioden och 0,5 procent under räkenskapsperioden.
Vinstutdelning till Solidium
Under räkenskapsperioden fick Solidium sammanlagt 314 miljoner euro i
vinstutdelning före skatt (1.7.2015-30.6.2016: 282 miljoner euro) och 307
miljoner euro (278 miljoner euro) efter skatt. Solidiums erhållna
dividendavkastning uppgick till cirka 3,8 procent i förhållande till
aktieportföljens värde 30.6.2017.

Deltagande i nomineringsrådens verksamhet
För Solidiums förvaltningsmodell är en aktiv påverkan på innehavsbolagens
styrelsesammansättningar viktig. Solidium deltog under översiktsperioden
aktivt i nomineringsrådens arbete i beredningen av val av styrelsemedlemmar.
Solidiums målsättning är att bilda en styrelsesammansättning som fungerar så
bra som möjligt med tanke på värdebildningen och som motsvarar bolagets
behov. Till styrelserna i de bolag som ägs av Solidium valdes under
räkenskapsperioden sammanlagt 9 nya medlemmar, varav 4 var kvinnor.

Solidiums representanter har suttit som ordförande för aktieägarnas
nomineringsråd i Elisa, Metso, Outokumpu, Outotec, Stora Enso, Talvivaaran
Kaivososakeyhtiö och Valmet samt varit medlemmar i aktieägarnas
nomineringsråd i Kemira, SSAB, Telia Company och Tieto. Nomineringsråden
beredde förslag till bolagens ordinarie bolagsstämmor 2017 beträffande val av
styrelseledamöter och arvoden till ledamöterna.

Aktieförvärv och övriga händelser
Under halvårsperioden genomförde Solidium sin ägarstrategi i Outokumpu Oyj så
att bolaget minskade sin ägarandel från 26,2 procent till 23,8 procent genom
att sälja aktier för 93,7 miljoner euro på marknaden.
Aktieförsäljningsvinsten uppgick till 56,4 miljoner euro.

I maj 2017 förvärvade Solidium 3,0 procent av aktierna i Konecranes Abp för en
köpesumma på 93,0 miljoner euro. Konecranes är en av världens ledande
tillverkare av lyftutrustning, och dess kunder är bland annat maskinbyggnads-
och processindustrin, varv, hamnar och terminaler. Företaget levererar
lyftlösningar och servicetjänster för alla kranmärken och
bearbetningsmaskiner för att effektivisera kundernas verksamhet. Företaget
har 17 000 anställda och 600 serviceställen i 50 länder. Konecranes starka
marknadspositioner och överlägsna tekniska kompetens i hela maskin- och
metallindustrins värdekedja är lockande faktorer. När Terex avstod från sina
Konecranesaktier stärker och balanserar Solidiums placering det inhemska
ägandet i bolaget.

I juni 2017 förvärvade Solidium A-aktier i Stora Enso för 68,6 miljoner euro
och sålde R-aktier i Stora Enso för 67,3 miljoner euro. Till följd av
affärerna ökade Solidiums andel av rösterna i Stora Enso till 27,3 procent
från 25,1 procent och andelen av aktier hölls oförändrad vid 12,3 procent.
Det finns sällan större mängder röstberättigade A-aktier i Stora Enso till
buds, så Solidium tog tillfället i akt och avstod från motsvarande mängd
R-aktier. Aktieförsäljningsvinsten uppgick till 35,6 miljoner euro.
HÄNDELSER INOM SOLIDIUM OY
Uppdatering av Solidiums strategi
I början av räkenskapsperioden fick Solidium en ny styrelse och en reviderad
verksamhetsinstruktion samt en ny verkställande direktör på våren 2017.
Samtidigt blev det aktuellt att utvärdera Solidiums strategi. Strategiarbete
i anknytning till den nya verksamhetsinstruktionen gjordes under våren och
sommaren under verkställande direktör Antti Mäkinens ledning, och det
godkändes av bolagets styrelse i augusti.

Solidiums grundläggande uppgift är oförändrad: att förstärka och stabilisera
det inhemska ägandet i nationellt sett betydelsefulla företag och öka
innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Uppdateringen av strategin medförde
dock förändringar i de metoder som används för att uppnå målet. Den främsta
förändringen hänger samman med en aktivare ägarroll. Solidium vill med hjälp
av de metoder som är tillgängliga för en minoritetsägare stödja och utmana
sina innehavsbolag så att de utvecklas och klarar sig bättre än sina
jämförbara bolag. Målet är att Solidium på lång sikt ska ha en representant i
styrelserna för varje innehavsbolag.

I enlighet med den uppdaterade strategin kommer Solidium också att vara mer
aktiv beträffande förändringar i aktieportföljens sammansättning. Vi kan öka
eller minska vårt innehav i innehavsbolagen enligt vår motiverade uppfattning
och på ekonomiska grunder samt placera i nya bolag som har ett nationellt
intresse. Vi undersöker ständigt nya placeringsobjekt. Solidium har tidigare
eftersträvat en ägarandel på minst tio procent. I enlighet med den nya
strategin är också en mindre ägarandel möjlig, om man genom den kan påverka
innehavsbolagets ägarvärde och balansera det inhemska ägandet.

Bolagsstämma
Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 26.9.2017. Bolagsstämman
fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2016-30.6.2017 samt
beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman
beslutade i enlighet med styrelsens förslag att Solidium som
dividendutdelning och kapitalåterbäring utbetalar totalt 307 miljoner euro,
vilket motsvarar de dividendintäkter som Solidium erhållit med beaktande för
skatt på dessa. Till styrelseledamöter valdes fram till avslutandet av
följande ordinarie bolagsstämma Harri Sailas (ordförande), Eija Ailasmaa
(vice ordförande) samt som ordinarie ledamöter Timo Ahopelto (ny medlem),
Aaro Cantell, Markku Hyvärinen, Paula Lehtomäki och Marjo Miettinen.
Bolagsstämman beslutade att hålla de månatliga arvodena till styrelsen
oförändrade och fastslog följande arvoden: styrelseordförande 5 500 euro per
månad, vice ordförande 3 000 euro per månad och ledamot 2 500 euro per månad.
Dessutom fastslogs ett mötesarvode om 600 euro för varje möte. Till revisor
för Solidium valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab, med CGR Raija-Leena Hankonen
som huvudansvarig revisor till slutet av den följande ordinarie
bolagsstämman.

Ekonomiska nyckeltal
Solidiums resultat för räkenskapsperioden var 1 033 miljoner euro (405
miljoner euro före återförda nedskrivningar och skatt). Solidiums
verksamhetskostnader uppgick till 4,6 miljoner euro (3,5 miljoner euro) och
förvaltningskostnadsprocenten på årsnivå var därmed 0,07 procent. De ökade
verksamhetskostnaderna påverkades främst av kostnader i anknytning till bytet
av verkställande direktör. I de finansiella kostnaderna ingår en retur på
nedskrivningar på 742 miljoner euro i enlighet med bokföringsprinciperna,
varav 408 miljoner euro är förknippade med aktier i Outokumpu Oyj, 52
miljoner euro är förknippade med aktier i Outotec Abp och 280 miljoner euro
är förknippade med aktier i SSAB AB. Solidiums substansvärde ökade med 1,6
miljarder euro till följd av värdeförändringar i aktieinnehaven och var i
slutet av översiktsperioden ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.