Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-25

Solidium Oy:n puolivuosikatsaus 1.7.-31.12.2016: SOLIDIUMIN OSAKEOMISTUSTUKSISSA ERINOMAINEN TUOTTO

* Solidiumin osakeomistusten tuotto oli katsauskaudella 24,8 prosenttia ja
kalenterivuoden 2016 aikana 18,0 prosenttia
* Solidiumin substanssiarvo nousi osakeomistusten arvonnousun ansiosta
katsauskauden aikana 981 miljoonalla eurolla ja oli katsauskauden lopussa 7
109 miljoonaa euroa
* Solidiumin voitonjako Suomen valtiolle 30.6.2016 päättyneeltä tilikaudelta
oli 278 miljoonaa euroa
* Solidiumille valittiin uusi hallitus 1.8.2016 alkaen ja Solidium sai uuden
toimiohjeen 15.9.2016
* Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen jättää tehtävänsä yhtiössä vuonna
2017

Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen kommentoi katsauskautta:
"Vuoden 2016 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla osakemarkkinat kääntyivät selvään
nousuun ja erityisesti Solidiumin omistuksessa olevien teräsyhtiöiden
Outokummun ja SSAB:n osakkeiden kurssikehitys oli erittäin hyvää.
Metallimarkkinoiden elpyminen sekä yhtiöiden omat kannattavuutta tukeneet
toimenpiteet näkyivät yhtiöiden arvon kehityksessä, joka oli verrokkiyhtiöitä
parempaa.

Solidium sai katsauskauden aikana uuden toimiohjeen ja Solidiumille valittiin
uusi hallitus. Nämä luovat vahvan pohjan jatkaa arvokasta työtä suomalaisena
ankkuriomistajana.

Tehtäväni Solidiumin toimitusjohtajana päättyy 31.1.2017, jonka jälkeen toimin
yhtiön neuvonantajana 31.7.2017 asti. Kuluneet 8 vuotta Solidiumin
toimitusjohtajana ovat olleet erittäin mielenkiintoista aikaa ja olen saanut
olla mukana luomassa ja kehittämässä uutta tapaa hoitaa suomalaista
omistajuutta pörssiyhtiöissä. Solidiumissa käynnistyy nyt uusi vaihe, jolle
uusi hallitus ja toimiohje antavat erinomaiset edellytykset.

SOLIDIUMIN OMISTUKSET
Omistusten kehitys ja tunnusluvut
Solidiumin kaikkien omistusten (osakeomistukset ja rahamarkkinasijoitukset)
arvo oli 8 536 miljoonaa euroa 31.12.2016 (6 970 miljoonaa euroa 30.6.2016 ja
7 296 miljoonaa euroa 31.12.2015). Kaikkien omistusten tuotto oli 22,4
prosenttia katsauskaudella ja 16,2 prosenttia viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Tarkemmat tiedot omistusten jakaumasta ja tuotoista ovat liitteenä.

Osakeomistukset

Solidiumin osakeomistusten arvo oli 7 848 miljoonaa euroa 31.12.2016 (6 308
miljoonaa euroa 30.6.2016 ja 6 836 miljoonaa euroa 31.12.2015). Solidiumin
osakeomistusten kokonaistuotto oli katsauskaudella 24,8 prosenttia ja
viimeiseltä 12 kuukaudelta 18,0 prosenttia. Katsauskauden aikana parhaiten
tuottivat Outokumpu ja SSAB kun taas Elisan ja Telia Companyn kehitys oli
heikointa.
Rahamarkkinasijoitukset

Solidiumin rahamarkkinasijoitukset olivat 688 miljoonaa euroa 31.12.2016 (662
miljoonaa euroa 30.6.2016 ja 459 miljoonaa euroa 31.12.2015).
Rahamarkkinasijoitusten tuotto oli katsauskaudella 0,2 prosenttia ja
viimeiseltä 12 kuukaudelta 0,4 prosenttia.
Osallistuminen nimitystoimikuntien toimintaan
Solidium osallistuu aktiivisesti hallitusvalintoja valmistelevien
nimitystoimikuntien työskentelyyn ja niiden kehittämiseen. Solidiumin
omistamien yhtiöiden hallitusvalinnat ovat keskeisimpiä vaikutuskanavia ja
nimitystoimikunnan puheenjohtajuus tai jäsenyys on tehokas tapa vaikuttaa
hallitusvalintojen kautta yhtiön strategiseen suuntaan ja omistaja-arvon
kasvattamiseen.

Toimitusjohtaja Kari Järvinen on toiminut Solidiumin edustajana Elisa Oyj:n,
Metso Oyj:n, Outokumpu Oyj:n, Outotec Oyj:n, Stora Enso Oyj:n, Talvivaaran
Kaivososakeyhtiö Oyj:n ja Valmet Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
puheenjohtajana sekä Kemira Oyj:n, SSAB AB:n, Telia Company AB:n ja Tieto
Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenenä. Nimitystoimikunnat
valmistelevat hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät
ehdotukset varsinaisille yhtiökokouksille 2017.

Osakemyynti
Solidium myi elokuussa 2016 SSAB AB:n B-osakkeita markkinoille 7,9 miljoonalla
eurolla. Osakkeet oli hankittu kesäkuussa 2016 yhtiön osakeannin
toissijaisessa merkinnässä 4,1 miljoonalla eurolla. Solidiumin osuus SSAB:n
kaikista osakkeista on 17,1 % ja kaikista äänistä 11,0 % osakemyynnin
jälkeen.

SOLIDIUM OY:N TAPAHTUMAT
Yhtiökokoukset
Solidiumin ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 29.7.2016.
Yhtiökokous valitsi Solidiumille uudet hallituksen jäsenet 1.8.2016 lukien.
Hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Harri Sailas, varapuheenjohtajaksi
Eija Ailasmaa sekä hallituksen jäseniksi Aaro Cantell, Markku Hyvärinen,
Paula Lehtomäki ja Marjo Miettinen.

Solidiumin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 7.9.2016. Yhtiökokous
vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2015-30.6.2016 ja myönsi
vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti
hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että omistajalle maksetaan osinkoa ja
pääoman palautusta yhteensä 278 miljoonaa euroa. Hallitukseen valittiin
uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
puheenjohtajaksi Harri Sailas, varapuheenjohtajaksi Eija Ailasmaa sekä
hallituksen jäseniksi Aaro Cantell, Markku Hyvärinen, Paula Lehtomäki ja
Marjo Miettinen. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan ja
vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 5 500 euroa kuukaudessa,
hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 3 000 euroa ja hallituksen jäsenten
palkkioksi 2 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi vahvistettiin 600 euron suuruinen
kokouspalkkio kustakin kokouksesta. Solidiumin tilintarkastajiksi valittiin
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Raija-Leena
Hankonen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Solidiumin uusi toimiohje
Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli 15.9.2016 Solidiumin uuden
toimiohjeen. Sen mukaisesti Solidium on suomalainen ankkuriomistaja, jolla on
kansallinen intressi toiminnassaan. Solidiumilla on sekä oikeus että
velvollisuus kehittää omistuksiaan ja sijoituspäätösten sekä luopumisten
tulee olla taloudellisesti perusteltavissa. Osakemyynneistä syntyvät varat
käytetään pääsääntöisesti uusiin kohteisiin tai nykyisten omistusten
vahvistamiseen. Lisäksi Solidiumilla tulee olla valmius niin päätettäessä
vastata omistamiensa yhtiöiden pääomahuollosta ja osallistua niiden
osakeanteihin tai muihin rahoitusjärjestelyihin omistusosuutensa mukaisesti.

Solidiumin toimitusjohtaja
Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen jättää tehtävänsä yhtiössä vuonna
2017. Kari Järvisen toimisuhde päättyy 31.7.2017. Järvinen jatkaa
operatiivisessa työssään Solidiumin toimitusjohtajana 31.1.2017 asti, jonka
jälkeen hän toimii yhtiön neuvonantajana toimisuhteen päättymiseen asti.

Taloudellisia tunnuslukuja
Solidiumin liiketulos katsauskaudelta oli 0,0 miljoonaa euroa. Solidiumin
toimintakulut olivat 1,6 miljoonaa euroa ja toiminnan hallinnointikulusuhde
siten vuositasolla 0,05 prosenttia. SSAB:n osakkeiden myyntivoitto oli 1,6
miljoonaa euroa.

Rahoituseriin sisältyy yhteismäärältään 705 miljoonan euron
laskentaperiaatteiden mukainen arvonpalautus, josta 449 miljoonaa euroa
liittyy Outokumpu Oyj:n osakkeisiin, 26 miljoonaa euroa liittyy Outotec Oyj:n
osakkeisiin ja 231 miljoonaa euroa liittyy SSAB AB:n osakkeisiin. Solidiumin
substanssiarvo oli katsauskauden lopussa 7 109 miljoonaa euroa. Solidiumin
substanssiarvo nousi päätetystä 278 miljoonan euron voitonjaosta huolimatta
osakesijoitusten yli 1,5 miljardin euron arvonmuutoksen johdosta.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.7.2016-31.12.2016 1.7.2015-31.12.2015 1.7.2015-30.6.2016 |
| |
| (6 kuukautta) (6 kuukautta) (12 kuukautta) |
| Liikevoitto, milj. € 0,0 -1,7 -3,5 |
| Kauden voitto, milj. € 643,1 -439,8 11,2 |
| Omistusten tuotto käyvin arvoin, % 22,4 -2,5 -7,4 |
| Toiminnan hallinnointikulusuhde, % 0,05 0,05 0,05 |
| Substanssiarvo, milj. € 7 109,2 6 389,6 6 127,9 |
| Oma pääoma, milj. € 4 200,6 3 384,4 3 835,5 |
| Rahoitusvelat, milj. € 350,0 350,0 350,0 |
| Omavaraisuusaste, % 85,6 90,6 91,6 |
| Keskimääräinen henkilöstön lukumäärä 10 12 12 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tämä puolivuosikatsaus on saatavilla Solidiumin
internet-sivuilla,http://www.solidium.fi/fi/julkaisut-ja-media/puolivuosikatsaus/.

Puolivuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

Solidium Oy

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kari Järvinen, puh. 010 830 8905

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on
vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä
yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa.
Solidiumin strategian perusta ja keskeisin tavoite on nykyomistusten hyvä
hoito ja niiden arvon kasvattaminen. Solidium on omistajana kahdessatoista
pörssiyhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj,
Kemira Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Oyj, SSAB AB, Stora
Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Telia Company AB, Tieto Oyj ja
Valmet Oyj). Solidiumin osakeomistusten markkina-arvo on noin 8,0 miljardia
euroa tämän tiedotteen antamispäivänä. Lisätietoja:
www.solidium.fi.

Tiedote ja tiedotustilaisuuden esitys ovat saatavina kokonaisuudessaan täältä:

Puolivuosikatsauksen esitys

Puolivuositiedote

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Solidium Oy via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.