Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-13

Solidium Oy:s bokslut och halvårsöversikt 1.1–30.6.2018:

Räkenskapsperioden 1.7.2017–30.6.2018

* Avkastningen på aktieinnehaven var 8,8 procent under
räkenskapsperioden
* Solidiums resultat var 350 miljoner euro
* Solidiums substansvärde ökade med 384 miljoner euro och var i slutet
av räkenskapsperioden 8,0 miljarder euro
* Solidiums ordinarie bolagsstämma beslutade om en vinstutdelning på
351 miljoner euro

Halvårsperioden 1.1–30.6.2018

* Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 4,5 procent under
rapportperioden
* Solidium förvärvade en ägarandel på 3,3 procent för 845 miljoner euro
i Nokia
* Solidium avyttrade hela innehavet i Telia Company för 517 miljoner
euro
* Solidium sålde en sjättedel av aktierna i Sampo för 467 miljoner euro
* Solidium sålde 14 miljoner R-aktier i Stora Enso och förvärvade 1,4
miljoner A-aktier i Stora Enso vilket frigjorde kapital om 220
miljoner euro
* Solidiums verkställande direktör Antti Mäkinen invaldes i styrelserna
för Metso, Sampo och Stora Enso

Antti Mäkinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar: 

”Räkenskapsperioden präglades av förverkligandet av vår strategi vilket
resulterade i fler aktieförvärv och -försäljningar än tidigare. Vi
avyttrade hela vårt innehav i Telia och minskade vårt ägande i Sampo och
SSAB. Medlen från aktieförsäljningarna använde vi främst till vår
nyinvestering i Nokia. Nokias starka marknadsposition och breda
teknologiska kunnande är klart lockande faktorer och erbjuder god
värdeökningspotential. I enlighet med vårt mandat förstärker och
stabiliserar vi det inhemska ägandet i bolaget, som är mycket viktigt för
Finland.

Som helhet var portföljens avkastning god i och med att aktieinnehavens
avkastning uppgick till 8,8 procent under räkenskapsperioden och till 4,5
under översiktsperioden. Bäst avkastade Stora Enso som en följd av stark
efterfrågan på massa och av stigande priser. Därför frigjorde vi över 200
miljoner euro kapital från vårt innehav i Stora Enso för kommande behov.

På lång sikt är vår målsättning att ha en representant i styrelserna för
varje innehavsbolag. Solidiums styrelsemedlemmar är invalda i tre
innehavsbolag och under översiktsperioden invaldes jag i styrelserna för
Metso, Sampo och Stora Enso. I styrelsearbetet strävar vi till att främja
bolagens intressen och på så sätt bidra till att bolagen avkastar bättre än
sina jämförbara bolag. Som styrelsemedlem har Solidiums representant
tillgång till en stor analysmängd om innehavsbolagen, deras branscher och
konkurrenter. Denna information används fullt ut till bolagens bästa.”

SOLIDIUMS INNEHAV

Innehavens utveckling och nyckeltal

Värdet på Solidiums samtliga innehav (aktie- och penningmarknadsinnehav)
var 9 093 miljoner euro 30.6.2018 (8 847 miljoner euro 31.12.2017 och 8 930
miljoner euro 30.6.2017).  Under halvårsperioden var avkastningen på
samtliga placeringar 4,3 procent och 8,3 procent under räkenskapsperioden.
Närmare uppgifter om nyckeltalen för innehaven finns i bilagan.

Aktieinnehav
Värdet på Solidiums aktieinnehav uppgick till 8 108 miljoner euro 30.6.2018
(8 538 miljoner euro 31.12.2017 och 8 223 miljoner euro 30.6.2017). Den
totala avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 4,5 procent under
halvårsperioden och 8,8 procent under räkenskapsperioden. Under
halvårsperioden gav Stora Enso och Elisa den bästa avkastningen.

Penningmarknadsplaceringar
Värdet på Solidiums penningmarknadsplaceringar uppgick till 985 miljoner
euro 30.6.2018 (309 miljoner euro 31.12.2017 och 707 miljoner euro
30.6.2017). Avkastningen på penningmarknadsplaceringarna var 0,0 procent
under halvårsperioden och 0,2 procent under räkenskapsperioden.

Vinstutdelning till Solidium

Under räkenskapsperioden fick Solidium sammanlagt 362 miljoner euro i
vinstutdelning före skatt (1.7.2016–30.6.2017: 314 miljoner euro) och 351
miljoner euro (307 miljoner euro) efter skatt. Solidiums erhållna
dividendavkastning uppgick till cirka 4,5 procent i förhållande till
aktieportföljens värde 30.6.2018.

Deltagande i nomineringsrådens verksamhet

För Solidiums förvaltningsmodell är en aktiv påverkan på innehavsbolagens
styrelsesammansättningar viktig. Solidium deltog under översiktsperioden
aktivt i nomineringsrådens arbete i beredningen av val av
styrelsemedlemmar. Solidiums målsättning är att bilda en
styrelsesammansättning som fungerar så bra som möjligt med tanke på
värdebildningen och som motsvarar bolagets behov. Till styrelserna i de
bolag som ägs av Solidium valdes under räkenskapsperioden sammanlagt 14 nya
medlemmar, varav 5 var kvinnor.

Solidiums representanter har suttit som ordförande för aktieägarnas
nomineringsråd i Elisa,  Outokumpu, Outotec, Stora Enso och Valmet samt var
medlemmar i aktieägarnas nomineringsråd i Kemira, Metso, SSAB, Telia
Company och Tieto. Nomineringsråden beredde förslag till bolagens ordinarie
bolagsstämmor 2018 beträffande val av styrelseledamöter och arvoden till
ledamöterna.

På lång sikt är Solidiums målsättning att ha en representant i styrelserna
för varje innehavsbolag. Under översiktsperioden invaldes Solidiums
verkställande direktör Antti Mäkinen i styrelserna för Metso, Sampo och
Stora Enso.

Aktietransaktioner

Under början av 2018 förvärvade Solidium en ägarandel på 3,3 procent för
845 miljoner euro i Nokia. Nokia är ett ledande globalt teknologiföretag
och bolagets starka marknadsposition och breda teknologiska kunnande är
klart lockande faktorer och erbjuder god värdeökningspotential.

I mars 2018 sålde Solidium en sjättedel av innehavet i Sampo Abp för 467
miljoner euro. Tack vare den långvariga utmärkta utvecklingen av
Sampo-koncernen hade bolagets andel av Solidiums placeringsförmögenhet
stigit till nästan 35 procent. Genom aktieförsäljningen balanserade
Solidium sin portfölj men fortsatte ändå som en betydande aktieägare i
Sampo.

I juni 2018 sålde Solidium 14 miljoner R-aktier i Stora Enso för 246
miljoner euro och förvärvade 1,4 miljoner A-aktier. Till följd av affärerna
förblev Solidiums andel av rösterna i Stora Enso oförändrad (27,3 procent)
men ägarandelen sjönk från 12,3 procent till 10,7 procent vilket innebar
att kapital om 220 miljoner frigjordes för kommande behov.

Under halvårsperioden genomförde Solidium sin ägarstrategi i Outokumpu Oyj
så att bolaget minskade sin ägarandel från 23,8 procent till 22,8 procent
genom att sälja aktier för 36 miljoner euro. I SSAB minskade Solidium sin
ägarandel från 17,1 procent till 13,5 procent för 151 miljoner euro.
Solidium förvärvade aktier i Konecranes Abp för 88 miljoner euro varvid
ägarandelen ökade från 3,2 procent till 6,2 procent.

HÄNDELSER INOM SOLIDIUM OY

Bolagsstämma

Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 11.9.2018.
Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden
1.7.2017-30.6.2018 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören
ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att Solidium som dividendutdelning utbetalar 351 miljoner euro, vilket
motsvarar de dividendintäkter som Solidium erhållit med beaktande för skatt
på dessa. Till styrelseledamöter valdes fram till avslutandet av följande
ordinarie bolagsstämma Harri Sailas (ordförande), Eija Ailasmaa (vice
ordförande) samt som ordinarie ledamöter Timo Ahopelto, Aaro Cantell,
Markku Hyvärinen, Paula Lehtomäki och Marjo Miettinen. Bolagsstämman
beslutade att hålla de månatliga arvodena till styrelsen oförändrade och
fastslog följande arvoden: styrelseordförande 5 500 euro per månad, vice
ordförande 3 000 euro per månad och ledamot 2 500 euro per månad. Dessutom
fastslogs ett mötesarvode om 600 euro för varje möte. Till revisor för
Solidium valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab, med CGR Raija-Leena Hankonen som
huvudansvarig revisor till slutet av den följande ordinarie bolagsstämman.

Ekonomiska nyckeltal

Solidium tillämpar sedan 1.7.2017 redovisningsprinciper enligt 5.2a § i
bokföringslagen, enligt vilka aktieinnehaven i balansräkningen värderas
till gängse värde och förändringarna i gängse värde bokas i fonden för
verkligt värde i eget kapital. En latent skatteskuld eller -fordran bokas
på basen av förändringarna i gängse värde. Värdeförändringarna är inte
skattepliktiga eftersom de inte bokas resultatpåverkande.

Solidiums resultat för räkenskapsperioden var 350 miljoner euro. Solidiums
verksamhetskostnader uppgick till 4,6 miljoner euro och
förvaltningskostnadsprocenten var därmed 0,06 procent. Solidiums
substansvärde ökade med 0,4 miljarder euro till följd av värdeförändringar
i aktieinnehaven och var i slutet av översiktsperioden 8,0 miljarder euro.

  1.7.2017–
30.6.2018 1.7.2016–
30.6.2017*
Rörelsevinst, mn €  -4,6 -4,6
Periodens vinst, mn €  349,6 304,6
Avkastning enligt marknadsvärden, % 8,3 32,4
Verksamhetens förvaltningskostnadsprocent, % 0,06 0,07
Substansvärde, mn € 8 009,9 7 626,3
Finansiella skulder, mn € 350,0 350,0
Soliditet, % 88 85
Vinstutdelning, mn € 351,0 307,0
Genomsnittligt antal anställda 11 11

*Jämförelsesiffrorna för föregående räkenskapsperiod i tabellen är
justerade enligt de nya redovisningsprinciperna.

Solidiums årsberättelse finns på finska på Solidiums webbplats
www.solidium.fi/fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomus

.

Meddelandet har inte granskats av revisor.  

Solidium Oy

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn 010 830 8905

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten. Bolagets
uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt
sett betydelsefulla företag och på lång sikt öka innehavens ekonomiska
värde. Solidium är minoritetsägare i tolv börsnoterade bolag (Elisa Abp,
Kemira Oyj, Konecranes Abp, Metso Abp, Nokia Abp, Outokumpu Oyj, Outotec
Abp, Sampo Abp, SSAB AB, Stora Enso Abp, Tieto Abp och Valmet Abp).
Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 8,5 miljarder euro.
Tilläggsinformation: www.solidium.fi

.

Bilaga

* Solidiums innehav 30.6.2018

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.