Du är här

2018-08-08

SolTech Energy: Aktieägarna i SolTech Energy Sweden AB (publ). kallas till extra bolagsstämma den 31/8, 2018, kl. 10.00 p...

Deltagande

Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman skall dels

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
torsdag den 23 augusti 2018 (för förvaltarregistrerade aktier, se
även "Förvaltarregistrerade aktier" nedan), och

· anmäla sig till Bolaget senast måndagen den 27 augusti 2018, under
adress SolTech Energy Sweden AB (publ), Extra bolagsstämma,
Upplagsvägen 1, 117 43 Stockholm

eller via e-post info@soltechenergy.com. I anmälan ska aktieägare
uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer.
Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet
eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare måste, för att få delta vid den extra bolagsstämman,
begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan
inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid
före torsdagen den 23 augusti 2018, då sådan inregistrering senast
måste vara verkställd.

Ombud m m

Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av
ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet.
Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten
särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från
utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas
behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande).
Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god
tid före bolagsstämman insändas till SolTech Energy Sweden AB (publ),
Extra Bolagsstämma, Upplagsvägen 1, 117 43 Stockholm.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats,
www.soltechenergy.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av en eller två protokolljusterare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om att utse ny styrelseordförande

8. Beslut om ändrad teckningstid avseende tidigare beslutade
optionsprogram

9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Aktieägare representerande 7,55 procent av rösterna föreslår att Göran
Starkebo väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 - Beslut om att utse ny Styrelseordförande

Aktieägare representerande 7,55 procent av rösterna föreslår att
Frederic Telander väljs till styrelsens ordförande.

Punkt 8 - Beslut om ändrad teckningstid avseende tidigare beslutade
optionsprogram

Aktieägare representerande 7,55 procent av rösterna föreslår att ändra
teckningstiden avseende tidigare beslutade optionsprogram. Tidigare
teckningsperioder 1-10 februari flyttas till 1-10 juni för att
undvika att sådan teckningsperiod kolliderar med tyst period vilket
varit fallet tidigare.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar till stämman inklusive styrelsens fullständiga förslag
enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor under
minst tre veckor före stämman och skickas kostnadsfritt till de
aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från
Bolaget. Samtliga handlingar kommer även samtidigt att finnas
tillgängliga på Bolagets webbplats,www.soltechenergy.com.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för
denna kallelses utfärdande var 42.418.697 st. Samtliga utgivna aktier
har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 7-8 ovan är giltiga endast om det har biträtts
av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de
vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon av
aktieägarna begär det och styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av
bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets
förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt
sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första
stycket.

______________________________

Stockholm i augusti 2018

SolTech Energy Sweden AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/soltech-energy/r/aktieagarna-i-soltech-energy-...
http://mb.cision.com/Main/2299/2588066/888200.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.