Du är här

2018-08-23

SolTech Energy: Delårsrapport Advanced SolTech Sweden AB (publ) januari - juni 2018

Advanced SolTech Sweden AB (publ), ("ASAB") avger delårsrapport för
perioden januari - juni 2018, där periodens resultat uppgick till 6
685 (-993) KSEK. ASAB är SolTech Energy Sweden AB (publ) svenska
dotterbolag som till 51 % ägs av SolTech Energy Sweden AB (publ) och
till 49 procent av SolTechs kinesiska partner Advanced Solar Power
Hangzhou Inc. ("ASP"). Bolagets räkenskaper ingår därmed i den
koncernredovisning som redovisas av moderbolaget den 24 augusti 2018.

ASAB:s funktion inom SolTech-koncernen är att finansiera verksamheten
i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy
Hangzhou Co. Ltd. (ASRE).

Periodens resultat efter skatt uppgår till 6 685 KSEK jämfört med -993
KSEK samma period föregående år. Orsaken till resultatförbättringen
är främst valutaeffekter av utestående fordringar i Euro där dessa
redovisas till balansdagens kurs, till skillnad mot tidigare
redovisning som gjorts till anskaffningskostnaden. Balansomslutningen
uppgick till 222 294 (67 731) KSEK och eget kapital till 11 891 (3
482) KSEK.

Nästa rapport avges i samband med SolTech Energys bokslutskommuniké
den 21 februari, 2019.

Periodens resultat och bolagets ställning:

· Periodens resultat uppgick till 6 685 (-993) KSEK.
· Räntenetto för perioden uppgick till 318 (70) KSEK.
· Kassaflödet uppgick till 6 319 (-196) KSEK.
· Fordringar på utländskt systerbolag uppgick till 193 545 (57 940)
KSEK.

· Räntebärande skulder uppgick till 191 549 (62 167) KSEK.
· Likvida medel vid periodens slut uppgick till 6 853 (2 286) KSEK.
Ränta till obligationsinnehavare har utbetalats enligt
obligationsvillkoren i januari och juli 2018.

Läs rapporten i sin helhet.
(http://www.soltechenergy.com/wp-content/uploads/2018/08/Del%C3%A5rsrappo...)

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD Advanced SolTech Sweden AB (publ) och SolTech
Energy Sweden AB (publ) Tel: 08-441 88 46.
Mejl:frederic.telander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy
Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014
om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl.
08,00 CET.

Advanced SolTech Sweden AB (publ) - ASAB
I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har
SolTech-koncernens moderbolag och dess partner i Kina, Advanced Solar
Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom
utlåning till och eller direktinvestering i koncernbolag, finansiera
solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av ASRE
eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade
medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar
(solenergianläggningar och kundfordringar). Bolagets Certified
Adviser är Mangold Fondkommission AB. Mer info på
www.advancedsoltech.com (http://www.soltechenergy.com/sv/solt2/)

SolTech Energy Sweden AB (publ) - moderbolag i SolTech-koncernen
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade
solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella,
offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre
skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med
semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som
samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ),
handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och
har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51
procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets
Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på:
www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced
SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy
äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49
procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar,
äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak.
Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället
att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive
anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från
försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av
bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock
för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad
kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och
genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/soltech-energy/r/delarsrapport-advanced-soltec...
http://mb.cision.com/Main/2299/2598684/895790.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.