Du är här

2018-08-15

SolTech Energy: SolTech och ASP förlägger ASAB:s börsintroduktion till senhösten 2019-uppföljning av finansieringsstrat...

Börsintroduktionen av SolTech Energys kinesiska verksamhet, med
Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB) som tänkt moderbolag,
planeras genomföras under senhösten 2019. Detta är en senareläggning
mot tidigare aviserade andra kvartalet 2018.

Bakgrund

ASABs ägare, SolTech och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP),
finner i dagsläget att alternativa finansieringslösningar för den
kinesiska verksamheten är mer gynnsamma än en aktieemission med
tillhörande notering. Genom att avvakta byggs även en solidare
plattform att basera introduktionen på, med såväl högre omsättning
som vinst. En börsintroduktion av ASAB ska syfta till att underlätta
vidare finansiering av tillväxten i Kina dels genom att renodla
SolTechs och ASP:s respektive verksamheter, samt dels genom att skapa
en bättre transparens av och förståelse för den kinesiska
verksamheten.

Uppföljning av finansieringsstrategin från oktober 2017

Resultatet av SolTechs finansieringsstrategi som offentliggjordes i
oktober 2017 har blivit som följer:

Under perioden 9 januari-18 juli 2018 har SolTechs kinesiska
verksamhet, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd.
(ASRE), anslutit anläggningar motsvarande 15,5 MW till elnätet samt
även förvärvat en 12,7 megawatt (MW) anläggning från SolTechs
kinesiske partner ASP. ASRE har nu totalt 52,21 MW anslutet till
elnätet i Kina som på rullande 12 månaders basis genererar intäkter
om drygt 70 MSEK. I tillägg har ASRE 2,73 MW under byggnation, en
orderbok om 25,24 MW och en projekt-pipeline om cirka 95 MW som
löpande bearbetas.

Ovan kapacitet har hittills finansierats enligt nedan

Det gemensamt ägda (51% SolTech och 49 % ASP) svenska dotterbolaget
ASAB genomförde under våren 2016 en första obligationsemission om
65,5 MSEK, varav 6,1 MEUR (cirka 58,5 MSEK) lånats ut till ASRE.

· I det på samma sätt ägda kinesiska bolaget, ASRE, har SolTech och
ASP hittills och i förhållande till ägande, investerat 19 MEUR (drygt
180 MSEK), i eget kapital som tillförts ASRE.

· Under första kvartalet 2018 genomförde ASAB en emission av en grön
obligation om 128 MSEK till allmänheten. Dessa medel har lånats ut
till ASRE.

· I stället för den ovan nämnda börsintroduktionen av ASAB under
andra kvartalet 2018, emitterades ytterligare en grön obligation till
allmänheten om 148 MSEK. Av denna likvid har majoriteten tillförts
ASRE. En mindre återstående del är under registrering i Kina och
kommer att tillföras snarast.

· Härutöver har ASRE erhållit lån om totalt 34 MSEK från Bank of
China och förhandlingar med ytterligare kinesiska banker och
kreditinstitut pågår.

Finansieringsstrategin fram till senhösten 2019

ASRE avser finansiera återstående kapacitetsmål 2018 samt 2019 med:

· Fortsatta emissioner av gröna obligationer i ASAB då dessa visat
sig mycket framgångsrika.

· Ytterligare banklån.
· Försäljning av valda delar av anläggningsportföljen enligt
tidigare meddelad strategi.

· Direkta kapitalinjektioner i ASRE, vilka huvudsakligen är tänkta
att komma från den ovan nämnda noteringen av ASAB.

Det är styrelsens bedömning att börsvärdeti SolTech med ovan
finansieringsåtgärder bör utvecklas positivt, särskilt i takt med
ökad omsättning och vinst i den kinesiska verksamheten,men även som
ett resultat av att kommersialiseringen av SolTech ShingEl och övriga
produkter börjar ta fart.

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech
Energy och VD Advanced SolTech; Tel; 08-441 88 46. Mail;
frederic.telander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy
Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014
om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 augusti 2018 kl.
10.00 CET.

SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade
solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella,
offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre
skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med
semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som
samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ),
handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och
har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51
procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets
Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på:
www.soltechenergy.com

Advanced SolTech Sweden AB (publ) - ASAB
I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har
SolTech-koncernens moderbolag och dess partner i Kina, Advanced Solar
Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom
utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina
som ägs och löpande underhålls av ASRE eller dess helägda lokala
dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter
i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och
kundfordringar). Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission
AB. Mer info på www.advancedsoltech.com
(http://www.soltechenergy.com/sv/solt2/)

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced
SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy
äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49
procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar,
äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak.
Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället
att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive
anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från
försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av
bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock
för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad
kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och
genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/soltech-energy/r/soltech-och-asp-forlagger-asa...
http://mb.cision.com/Main/2299/2592455/891496.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.