Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-20

SolTech Energy: SolTechs dotterbolag, ASAB, offentliggör prospekt för femårig grön obligation med 8,25 procent i årsränta

Den 15 augusti 2018 beslutade styrelsen för Advanced SolTech Sweden AB
(publ), (ASAB), att utge ett obligationslån riktat till allmänheten
om 150 MSEK med en övertilldelningsrätt om ytterligare maximalt 150
MSEK. Obligationerna är fritt överlåtbara och kommer att tas upp till
handel på First North Sustainable Retail Bonds vid Nasdaq Stockholm
med första planerade handelsdag den 12 november, 2018. Avanza Bank AB
är finansiell rådgivare.

ASAB:s verksamhet är att finansiera SolTech-koncernens uppförande av
solenergianläggningar i Kina. Anläggningarna installeras, ägs och
underhålls löpande av det samägda kinesiska dotterbolaget, Advanced
SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE). ASAB:s intäkter
består av ränteintäkter på lån som ges till ASRE eller dess helägda
lokala dotterbolag i Kina. Som säkerhet för utlånade medel kommer
ASAB att erhålla pant i underliggande tillgångar, det vill säga
ytterst i de solenergianläggningar liksom kundfordringar som ägs av
ASRE i Kina.

SolTech och dess kinesiske affärspartner Advanced Solar Power Hangzhou
Inc. (ASP) har hittills och i förhållande till ägarandel, 51
respektive 49 procent, investerat 190 MSEK i eget kapital i ASRE.
Iaugusti 2018, hade ASRE solenergianläggningar motsvarande 52,21 MW
anslutna till elnätet. Dessa beräknas på rullande 12 månaders period
generera cirka 70 miljoner kronor i intäkt. Ytterligare 2,73 MW är
under byggnation. Den senaste anläggningen som ASRE investerat i är
installerad på taket hos en av Kinas största producenter av vin och
sprit. Anläggningen täcker en yta om cirka 127 000 kvm eller 18
fotbollsplaner och har en installerad effekt om 12,7 MW (127 000 000
watt).

Verksamheten i Kina växer.Målet för 2018 är att installera 88 megawatt
(MW) solenergikapacitet motsvararande en investering om cirka 616
MSEK. ASRE har en orderbok om cirka 24 MW och en projekt-pipeline om
cirka 95 MW som löpande bearbetas. Det är till orderboken och för att
omvandla pipeline till konkreta projekt som kapitalet behövs.

VD Stefan Ölander i en kommentar:
- SolTech-koncernens installationer i Kina kommer att accelereras
genom denna finansiering. Ju fler anläggningar vi får installerade
och anslutna, desto snabbare kommer vi att generera långsiktiga och
positiva kassaflöden. Potentialen är mycket stor och vi har idag
cirka 50 MW fler anläggningar installerade och intäktsgenererande
jämfört med de drygt 2 MW för två år sedan, då ASAB gav ut sin första
obligation. Att investera i ASABs obligationer är, utöver
avkastningen, att investera pengar där de gör konkret och tydligast
miljönytta. Vi hjälper Kina ersätta kolkraft med solkraft.

ERBJUDANDET i SAMMANDRAG
Teckningstid: 24 september - 15 oktober 2018
Valör och nominellt belopp: 5 000 SEK per obligation. Lägsta belopp
att teckna är fyra (4) obligationer (20 000 SEK). Därefter i poster
om en (1) obligation

Ränta: 8,25 % årligen
Ränteförfallodagar: 15 januari och 15 juli med första utbetalningsdag,
15 januari, 2019

Utgivningsdag: 9 november, 2018
Återbetalningsdag: 8 november, 2023
Preliminär första handelsdag: 12 november, 2018
Obligationer till ett sammanlagt belopp om 150 MSEK erbjuds inom ramen
för Erbjudandet. Obligationslånets maximala belopp uppgår dock till
300 MSEK. Bolaget avser tilldela Obligationer utöver 150 MSEK i
händelse av överteckning av Erbjudandet. För det fall Erbjudandet
tecknas till 300 MSEK, beräknas emissionskostnaderna uppgå till cirka
10 MSEK.

Fullständigt och av Finansinspektionen godkänt prospekt samt en
sammanfattning av Erbjudandet kommer att kunna laddas ned på ASAB:s
hemsida: www.advancedsoltech.com samt från Finansinspektionens och
Avanzas hemsidor från och med den 24 september, 2018: www.fi.se och
www.avanza.se. Dokumentationen finns även tillgänglig från samma
tidpunkt i pappersform på SolTech-koncernens kontor på Upplagsvägen 1
i Stockholm (Årstaberg).

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD Advanced SolTech Sweden AB (publ) Tel: 08-441 88
46. Mejl: frederic.telander@soltechenergy.comeller Stefan Ölander, VD
SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070 739 80 00. Mejl:
stefan.olander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy
Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014
om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons, Stefan Ölanders, försorg för offentliggörande den 20
september 2018 kl. 14:00 CET.

Advanced SolTech Sweden AB (publ) - ASAB
I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har
SolTech-koncernens moderbolag och dess partner i Kina, Advanced Solar
Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom
utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina
som ägs och löpande underhålls av ASRE eller dess helägda lokala
dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter
i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och
kundfordringar). Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission
AB, telefonnummer +46 8 5030 1550. Mer info på
www.advancedsoltech.com

SolTech Energy Sweden AB (publ) - moderbolag i SolTech-koncernen
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade
solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella,
offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre
skal i form av ett tak eller en vägg för produktion av elektricitet.
SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq
Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I
koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i
Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W
Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced
SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy
äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49
procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar,
äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak.
Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället
att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive
anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från
försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av
bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock
för 2018-19 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad
kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och
genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/soltech-energy/r/soltechs-dotterbolag--asab--o...
http://mb.cision.com/Main/2299/2623175/912677.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.