Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-27

Sotkamo Silver: SOTKAMO SILVER AB OFFENTLIGGÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 60 MILJONER KRONOR

Ej för distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i
eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz,
Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion i vilken
distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande, helt
eller delvis, är föremål för lagliga restriktioner. Detta
pressmeddelande utgör inte ett erbjudande av något värdepapper i
Sotkamo Silver AB. Se även avsnittet "VIKTIG INFORMATION" nedan.

Styrelsen för Sotkamo Silver AB ("Sotkamo Silver" eller "Bolaget") har
beslutat, under förutsättning av godkännande från årsstämma den 2
april 2020, om en företrädesemission av aktier om totalt cirka 60
miljoner kronor ("Emissionen"). Kallelse till årsstämma för att bl.a.
godkänna beslutet om Emissionen offentliggörs idag genom ett separat
pressmeddelande.

· Emissionen genomförs för att påskynda kärnborrnings- och
utvecklingsprogram för att förlänga gruvans nuvarande livslängd samt
för att säkerställa en rörelsekapitalreserv.

· Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter är den 14 april
2020 och teckningsperioden förväntas löpa från och med den 16 april
till och med den 5 maj 2020.

· De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs och
antal nya aktier, kommer att fastställas av styrelsen och
offentliggöras senast den 1 april 2020.

Sotkamo Silvers aktier är upptagna till handel på NGM Equity i
Stockholm och Nasdaq Helsinki.

Bakgrund och motiv

Sotkamo Silver AB har som affärsidé att utveckla och utvinna
mineralfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagen
hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterbolag
Silvergruvan i Sotkamo som startade produktionen i mars 2019 och som
har nått full produktionskapacitet. Dessutom har Bolaget
prospekteringsrättigheter för mineralfyndigheter som innehåller ädel-
och basmetaller i Finland, Sverige och Norge.

Styrelsen i Sotkamo Silver har fattat beslut om att genomföra en
nyemission om

ca 60 miljoner kronor (före emissionskostnader) med företrädesrätt för
aktieägarna. Emissionen genomförs i syfte att påskynda ett
kärnborrnings- och utvecklingsprogram för att förlänga gruvans
livslängd från nuvarande cirka 6 år till 10-15 år. Existerande
mineraltillgångar under de befintliga brytningsnivåerna är huvudmålet
med kärnborrningen. Utveckling av underjordsdesignen är nödvändigt
för att få nå de framtida produktionsområdena.

Därutöver utvecklar Bolaget ett sorteringsverk för att även tillvarata
mer lågkvalitativ malm i produktionen. Sorteringsverket minskar
energiförbrukningen, effektiviserar genomströmningen av material
genom anläggningen och förbättrar metallhalten i inmatningen till
anrikningsverket. En fullskalig igångsättning av sorteringsverket
kräver ytterligare investeringar i den nuvarande anläggningen.

Silverpriset är volatilt och malmhalten varierar vilket har en direkt
påverkan på Bolagets intäkter. Bolaget behöver därför en
rörelsekapitalreserv för att möta variationerna.

Vid full teckning kommer emissionslikviden att preliminärt fördelas
enligt följande:

Kärnborrning och investeringar: Ca. 40 MSEK
Rörelsekapitalreserv: Ca. 20 MSEK

Företrädesemissionen

Idag, den 27 februari 2020 har styrelsen beslutat, under förutsättning
av godkännande från årsstämma den 2 april 2020, att genomföra en
företrädesemission om cirka 60 MSEK. Bolagets aktieägare som är
införda i den av Euroclear Sweden AB och/eller Euroclear Finland Oy
förda aktieboken för Bolaget den 14 april 2020 ska ha företrädesrätt
att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de äger.

Styrelsen bemyndigas att, senast den 1 april 2020, fastställa det
högsta belopp som Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med, det
högsta antal nya aktier som ska ges ut och därmed de antal nya aktier
varje befintlig aktie berättigar till teckning av, samt det belopp
som ska betalas för varje ny aktie.

Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 16 april 2020 till
och med den 5 maj 2020. Handel med teckningsrätter förväntas pågå
från och med den 16 april 2020 till och med den 30 april 2020 i
Sverige och till och med den 28 april i Finland. Styrelsen ska äga
rätt att förlänga teckningstiden och tiden inom vilken betalning ska
ske.

Övrig information

Emissionen förutsätter godkännande vid årsstämma i Bolaget. Årsstämma
kommer att hållas den 2 april 2020 kl. 11:00 på Historiska Museet i
salen Bifrost, Narvavägen 13-17, Stockholm. Kallelse offentliggörs
genom ett separat pressmeddelande idag och finns tillgänglig på
Bolagets hemsida www.silver.fi.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen (alla datum hänför sig
till 2020)

1 april eller Offentliggörande av fullständiga villkor för
tidigare Emissionen
2 april Årsstämma tar ställning till styrelsens beslut
om Emissionen
8 april Sista dagen för handel i Bolagets aktie
inklusive rätt att delta i Emissionen
9 april Handel med Bolagets aktie exklusive rätt att
delta i Emissionen
14 april Avstämningsdag för tilldelning av
teckningsrätter
15 april Beräknad dag för offentliggörande av
prospektet
16 - 30 april Handel i teckningsrätter på NGM Stockholm
16 - 28 april Handel i teckningsrätter på Nasdaq Helsinki
16 april - 5 maj Teckningsperiod (teckning genom betalning)
16 Handel i BTA startar på NGM Equity
april
8 maj Handel i BTA startar på Nasdaq Helsinki
Handel i BTA pågår på båda marknadsplatserna
tills Emissionen är registrerad på
Bolagsverket
11 maj Offentliggörande av utfall av Emissionen

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare, A1 Advokater och
Advokatfirman Schjødt är juridisk rådgivare till Sotkamo Silver.
Hagberg & Aneborn Fondkommission och Evli Bank är emissionsinstitut i
Emissionen.

Stockholm den 27 februari 2020
Sotkamo Silver AB (publ)
Paul Johnsson, VD

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27
februari, 2020, klockan 20:30.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas
mindre skillnader i de översatta versionerna

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna
eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter, BTA eller
andra värdepapper i Sotkamo Silver AB (publ) och investerare ska inte
teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av
informationen i det prospektet som kommer att offentliggöras före
inledningen av teckningsperioden i företrädesemissionen omkring den
15 april 2020. Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas
inget erbjudande till allmänheten i något annat land än Sverige eller
Finland.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika
eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta
pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte
heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA, teckningsrätter
eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det
inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en
sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare
prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt.
Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen
hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land
där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som
anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i
sådant land.

Inga aktier, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har
registrerats eller kommer att registreras enligt United States
Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act")
eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan
jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas,
pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på
annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA,
förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities
Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat
eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som
återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer",
"bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information.
Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända
som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör
inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och
de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande
gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse
därom.

OM SOTKAMO SILVER AB (publ)
Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna
metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna
hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger
mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och
zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet
i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.
Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt
internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo
Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS,
såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ
Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.