Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-15

Sotkamo Silver: SOTKAMO SILVER AB OFFENTLIGGÖR NY FINANSIELL INFORMATION SOM ÅTERFINNS I PROSPEKTET SOM UPPRÄTTATS I SAMB...

Pressmeddelande den 15 april, 2020, klockan 08.45 Stockholm

Sotkamo Silver AB har i samband med nyemissionen av aktier med
företrädesrätt för befintliga aktieägare, som offentliggjordes den 27
februari 2020, ("Företrädesemissionen") och den riktade emissionen av
vederlagsfria teckningsoptioner, som offentliggjordes den 31 mars
2020, ("Teckningsoptionsemissionen") upprättat ett prospekt
("Prospektet") som kommer att offentliggöras den 15 april 2020.
Prospektet innehåller ny finansiell information.

Följande nya finansiella information återfinns i Prospektet som
upprättats i samband med Företrädesemissionen och
Teckningsoptionsemissionen.

Konsoliderad resultaträkning för 1 januari 2020 - 29 februari 2020

+------------------------------------------+---------------------------------+
|MSEK |1 januari 2020 - 29 februari 2020|
+------------------------------------------+---------------------------------+
|NETTOOMSÄTTNING | 58,7|
+------------------------------------------+---------------------------------+
|Förändring lager färdigvaror | 0,2|
+------------------------------------------+---------------------------------+
|Material och tjänster | -37,5|
+------------------------------------------+---------------------------------+
|Personalkostnader | -6,0|
+------------------------------------------+---------------------------------+
|Övriga kostnader | -8,2|
+------------------------------------------+---------------------------------+
|EBITDA | 7,2|
+------------------------------------------+---------------------------------+
|Avskrivningar och nedskrivningar | -11,4|
+------------------------------------------+---------------------------------+
|RÖRELSERESULTAT | -4,2|
+------------------------------------------+---------------------------------+
|Finansiella intäkter (valutakurs intäkter)| 11,2|
+------------------------------------------+---------------------------------+
|Finansiella kostnader | -5,7 |
+------------------------------------------+---------------------------------+
|RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | 1,4|
+------------------------------------------+---------------------------------+
|Skatt | 0,0|
+------------------------------------------+---------------------------------+
|PERIODENS RESULTAT | 1,4|
+------------------------------------------+---------------------------------+

Kapitalisering

+-----------------------------------------------+------------------------+
|MSEK |Per den 29 februari 2020|
+-----------------------------------------------+------------------------+
|Kortfristiga räntebärande skulder | |
+-----------------------------------------------+------------------------+
|Mot garanti eller borgen | 0,0|
+-----------------------------------------------+------------------------+
|Mot säkerhet | 0,1|
+-----------------------------------------------+------------------------+
|Utan garanti/borgen eller säkerhet | 23,5|
+-----------------------------------------------+------------------------+
|Summa kortfristiga räntebärande skulder | 23,6|
+-----------------------------------------------+------------------------+
|Långfristiga räntebärande skulder | |
+-----------------------------------------------+------------------------+
|Mot garanti eller borgen* | 193,9|
+-----------------------------------------------+------------------------+
|Mot säkerhet | 1,0|
+-----------------------------------------------+------------------------+
|Utan garanti/borgen eller säkerhet | 128,0|
+-----------------------------------------------+------------------------+
|Summa långfristiga räntebärande skulder | 321,9|
+-----------------------------------------------+------------------------+
|Eget kapital | |
+-----------------------------------------------+------------------------+
|Aktiekapital | 185,2 |
+-----------------------------------------------+------------------------+
|Annat eget kapital inklusive periodens resultat| 34,8 |
+-----------------------------------------------+------------------------+
|Summa eget kapital | 220,0|
+-----------------------------------------------+------------------------+

*Inkluderar skuld om 137,7 MSEK som är ställd både mot garanti/borgen
och mot säkerhet.

Nettoskuldsättning

+----------------------------+------------------------+
|MSEK |Per den 29 februari 2020|
+----------------------------+------------------------+
|(A) Kassa | 20,2|
+----------------------------+------------------------+
|(B) Andra likvida medel | 0|
+----------------------------+------------------------+
|(C) Lätt realiserbara | 0|
|värdepapper | |
+----------------------------+------------------------+
|(D) Summa likviditet | 20,2|
|(A)+(B)+(C) | |
+----------------------------+------------------------+
|(E) Kortfristiga finansiella| 0|
|fodringar | |
+----------------------------+------------------------+
|(F) Kortfristiga banklån | 0,0|
+----------------------------+------------------------+
|(G) Kortfristig del av | 0,1|
|långfristiga skulder | |
+----------------------------+------------------------+
|(H) Andra kortfristiga | 23,5|
|finansiella skulder | |
+----------------------------+------------------------+
|(I) Summa kortfristiga | 23,6|
|finansiella skulder | |
|(F)+(G)+(H) | |
+----------------------------+------------------------+
|(J) Netto kortfristig | 3,4|
|finansiell skuldsättning (I)| |
|-(E)-(D) | |
+----------------------------+------------------------+
|(K) Långfristiga banklån | 65,5|
+----------------------------+------------------------+
|(L) Emitterade obligationer | 208,9|
+----------------------------+------------------------+
|(M) Andra långfristiga lån | 47,4|
+----------------------------+------------------------+
|(N) Långfristiga finansiella| 321,8|
|skulder (K)+(L)+(M) | |
+----------------------------+------------------------+
|(O) Finansiell | 325,2|
|nettoskuldsättning (J)+(N) | |
+----------------------------+------------------------+

Investeringar

Sotkamo Silver har gjort investeringar om 4,7 MSEK under januari och
februari 2020. 2,7 MSEK har investerats i underhålls- och
förlängningsarbeten i syfte att förlänga Silvergruvans livslängd.
Sotkamo Silver har vidare påbörjat ett utvecklingsprojekt som syftar
till att effektivisera produktionen. I den första fasen har Sotkamo
Silver hyrt ett sorteringsverk under en testperiod. Vid testperiodens
utgång har Sotkamo Silver möjlighet att förvärva sorteringsverket.

Rörelsekapital

En av Bolagets största kunder, som tidigare gjort betalningar till
Bolaget varannan vecka, har återgått till att tillämpa de
ursprungligen överenskomna betalningsvillkoren som innebär månatliga
betalningar. Detta kommer att ha en tidseffekt på Bolagets kassaflöde
framöver och har, tillsammans med den senaste tidens nedgång i
silverpriset på grund av Corona-krisen, skapat ett
rörelsekapitalbehov för Bolaget på kort sikt. Sotkamo Silver är
närvarande i förhandlingar med kunden för att förkorta
betalningsvillkoren. Vidare har Sotkamo Silver ingått ett
finansieringsavtal med Formue Nord Market Neutral A/S genom vilket
Sotkamo Silver erhåller tillfällig finansiering om 20 MSEK och som
företaget har använt för att överbrygga det kortfristiga
rörelsekapitalbehovet.

Finansiell kalender

· Q1 publiceras den 29 maj 2020
· Q2 publiceras den 5 augusti 2020
· Q3 publiceras den 28 oktober 2020
· Bokslutskommuniké för 2020 publiceras den 17 februari 2021

Finansiella rapporter

Rapporter är tillgängliga på Bolagets hemsida:
http://www.silver.fi/sivu/en/finansiella_rapporter/

Den finansiella informationen i detta pressmeddelande har inte
granskats av Sotkamo Silvers revisor.

KONTAKTPERSON

Paul Johnsson, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +46 70 777 69 76

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 april 2020, klockan 08.45.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas
skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader
gäller den svenska versionen.

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna
metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna
hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger
mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och
zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet
i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma
rapporteringsregler för ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.