Du är här

2017-09-22

Spago: Kommuniké från bolagsstämma i Spago Nanomedical AB (publ)

Den extra bolagsstämman i Spago Nanomedical AB (publ) beslutade idag i
enlighet med styrelsens förslag och godkände styrelsens beslut om
ändringar av bolagsordningen och en företrädesemission som i ett
första steg tillför bolaget upp till cirka 48,7 MSEK.

"Behovet av alternativa kontrastmedel för MR har ökat efter att både
FDA- och EMA-kommittéer varnat för befintliga gadoliniumbaserade
medel. Vårt SpagoPix är inte bara fritt från gadolinium utan tycks
dessutom generera bilder för tumördiagnostik av högre kvalitet", sade
VD Mats Hansen vid stämman. "Jag hyser stark tilltro till att vi
under kommande år ska kunna skapa betydande värden för aktieägarna."

Emissionen av units förväntas inbringa ca 48,7 MSEK före
transaktionskostnader, vilket i huvudsak ska användas till att
finansiera förberedelse och start av den inledande kliniska
utvecklingen av SpagoPix. Utöver detta avser Spago att accelerera
utvecklingen av dess andra projekt, Tumorad®, med primärt mål att
generera preklinisk proof of concept. Det ytterligare
kapitaltillskott om ca 39 MSEK som kan tillkomma genom fullt
nyttjande av teckningsoptionerna avses användas till slutförande av
klinisk prövning av SpagoPix och partner-aktiviteter, samt
förberedelse för och genomförande av en så klinisk kallad fas
0-studie med Tumorad®.

Vid extra bolagsstämman fattades följande beslut:

Ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring
av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och för antalet
aktier. Ändringen innebär att gränserna för aktiekapitalet och antal
aktier ändras till att vara lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000
000 kronor respektive lägst 8 000 000 aktier och högst 32 000 000
aktier. Vidare beslutade bolagsstämman att i bolagsordningens § 12
justera benämningen av lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och
kontoföring av finansiella instrument i enlighet med styrelsens
förslag, mot bakgrund av att lagen ändrat namn.

Godkännande av beslut om företrädesemission

Extra bolagsstämman beslutade vidare att godkänna styrelsens beslut om
att genomföra en nyemission av s.k. units, bestående av aktier och
teckningsoptioner, med företrädesrätt för aktieägarna.

Företrädesemissionen genomförs, i huvudsak, på följande villkor:

· Aktieägare i bolaget erhåller två (2) uniträtter för vardera på
avstämningsdagen innehavd aktie. Tre (3) uniträtter ger rätt att
teckna en (1) unit. En unit innefattar en (1) aktie och fyra (4)
teckningsoptioner.

· Teckningskursen är 8,50 SEK per unit.
· Teckning av units ska ske under perioden 4 - 18 oktober 2017, med
rätt för styrelsen att förlänga teckningsperioden och tiden för
betalning.

· Fem (5) teckningsoptioner berättigar innehavaren till teckning av
en (1) ny aktie i bolaget under perioden 11 - 22 mars 2019 med en
rabatt om 30 % jämfört med volymvägd genomsnittlig aktiekurs i
bolaget under perioden 25 februari - 8 mars 2019 (dock lägst 8,50 SEK
per aktie).

· Högst 5 734 721 units kan emitteras, vilket vid full teckning
kommer innebära en ökning av aktiekapitalet med högst 5 734 721
kronor. Vidare kan högst 22 938 884 teckningsoptioner utges,
berättigande till teckning av högst 4 587 776 aktier i bolaget.
Bolagets aktiekapital kan således komma att öka med ytterligare högst
4 587 776 SEK genom nyttjande av teckningsoptionerna.

· Avstämningsdag för rätten att erhålla uniträtter är den 29
september 2017.

Teckningsförbindelser som motsvarar cirka 60 procent av
företrädesemissionen har erhållits från ett antal större ägare samt
vissa av styrelsens ledamöter. Utöver inhämtade teckningsförbindelser
har ett garantiåtagande om totalt ca 10 MSEK ingåtts mellan Spago och
en av bolagets ägare.

Prospekt är beräknat att offentliggöras omkring den 26 september 2017.
Fullständiga villkor och anvisningar och information om tecknings-
och garantiåtaganden kommer att finnas tillgängliga i Spagos prospekt
som tillsammans med informationsfolder publiceras på bolagets,
AktieTorgets och Redeye AB:s respektive hemsidor
(www.spagonanomedical.se, www.aktietorget.se, www.redeye.se).

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago
Nanomedical AB, +46 767 764294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial
för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är
primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix
samt projektet Tumorad® för radionuklidterapi mot cancer.
Affärsmodellen bygger på att utveckla projekt från explorativ till
regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan
utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av
projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka
patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med
etablerade och välrenommerade patentbyråer. För mer info, se
www.spagonanomedical.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Spago Nanomedical
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades
genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22
september 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/spago/r/kommunike-fran-bolagsstamma-i-spago-na...
http://mb.cision.com/Main/11651/2351521/726338.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.