Du är här

2017-08-23

Sparbanken Västra Mälardalen: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Sparbankens rörelseresultat för perioden januari - juni 2017 är 82.253 tkr
(51.558 tkr), vilket är 30.695 tkr högre än motsvarande period 2016.
Orsakerna till det förbättrade resultatet är ett högre räntenetto främst tack
vare ökade utlåningsvolymer, högre utdelningar samt ett högre nettoresultat
av finansiella transaktioner på grund av gynnsamma finansiella marknader.

Lönsamheten mätt som rörelseresultat i förhållande till genomsnittlig
affärsvolym uppgår till 0,63% (0,41%). Avkastningen på eget kapital beräknat
som rörelseresultat efter 22% schablonskatt i % av genomsnittligt eget
kapital och 78% av obeskattade reserver är 8,19% (5,50%).

Räntenettot uppgår till 59.966 tkr (52.496 tkr). Ränteintäkter på utlåningen
till allmänheten ökar med 7.636 tkr och kostnadsräntorna för inlåningen till
allmänheten ökar med 166 tkr. Med anledning av en stabilisering av den
allmänna räntenivån har räntemarginalen stigit marginellt jämfört med samma
period föregående år medan den högre utlåningsvolymen påverkat räntenettot
positivt.

Erhållna utdelningar uppgår till 28.242 tkr (20.248 tkr). Ökningen förklaras
främst av högre aktieutdelning från Swedbank AB och Indecap AB.

Provisionsnettot uppgår till 32.036 tkr (29.498 tkr). Främst påverkas
provisionsnettot av en positiv utveckling på utlåningsprovisioner och
värdepappersprovisioner. Utlåningsprovisionerna ökar pga högre förmedlade
volymer till Swedbank Hypotek. De högre värdepappersprovisionerna förklaras
främst av en positiv utveckling på de finansiella marknaderna vilket leder
till högre marknadsvärde på förmedlade fond- och försäkringsvolymer.

Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgår till 15.907 tkr (823 tkr),
varav realiserat 2.366 tkr. Den främsta förklaringen till den kraftiga
ökningen är realiserade och orealiserade reavinster på aktierelaterade
placeringar samt stigande långräntor som resulterar i positiv värdeförändring
på ränteswapar. Ränteswaparna används till att säkra Sparbankens räntebundna
utlåning och värderas löpande till marknadsvärde medan den säkrade
utlåningsportföljen värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Kostnaderna är 2.422 tkr högre än motsvarande period föregående år. Allmänna
administrationskostnader uppgår till 48.546 tkr (47.170 tkr) medan övriga
kostnader uppgår till 6.688 tkr (5.642 tkr). De ökande kostnaderna förklaras
främst av högre kostnader för marknadsföring samt konsult och
revisionskostnader.

Kreditförlusterna uppgår till 65 tkr (-345 tkr) och motsvarar 0,00% (-0,01%)
av ingående utlåning och kreditgarantier.

Resultat för andra kvartalet jämfört med första kvartalet

Sparbankens rörelseresultat under andra kvartalet uppgår till 29.559 tkr
jämfört med 52.694 tkr under första kvartalet. Främsta orsaken till det
försämrade resultatet under kvartalet är att aktieutdelning i Swedbank AB
erhölls under första kvartalet.

Räntenettot uppgår till 30.689 tkr (29.277 tkr). Ökningen förklaras främst av
ökade utlåningsvolymer.

Erhållna utdelningar uppgår till 3.716 tkr (24.526 tkr). Minskningen
förklaras av att aktieutdelning i Swedbank AB erhölls under första kvartalet.

Provisionsnettot ökar med 490 tkr till 16.263 tkr (15.773 tkr) beroende på
positiv utveckling av utlåningsprovisioner samt värdepappersprovisioner.

Nettoresultat av finansiella transaktioner minskar med 3.679 tkr till 6.114
tkr (9.793 tkr).

Kostnaderna uppgår till 27.741 tkr (27.493 tkr). Ökningen förklaras främst av
högre allmänna administrationskostnader medan övriga rörelsekostnader är
lägre.

För mer information

Mikael Bohman, VD
Telefon 0221-344 58
Mobil 070-556 52 35
E-postmikael.bohman@sparbankenvm.se

Mats Lindkvist, Finanschef
Telefon 0221-344 78
Mobil 070-584 35 50
E-postmats.lindkvist@sparbankenvm.se

Denna information är sådan information som Sparbanken Västra Mälardalen är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämandes, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdag den 23 augusti 2017 kl.
08:00
Fakta om Sparbanken Västra Mälardalen

Sparbanken Västra Mälardalen (organisationsnummer 578500-7120) är en svensk
äkta sparbank med säte i Köpings Kommun i Västmanlands län. Sparbankens
verksamhet regleras främst av sparbankslagen (1987:619) och lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsrörelse och i övrigt av svensk rätt.
Ytterst ansvariga för Sparbankens verksamhet är Sparbankens 48 huvudmän. Dessa
väljs enligt ett bestämt system och representerar Sparbankens kunder.
Huvudmännen utövar sitt inflytande på Sparbanksstämman som är Sparbankens
högsta beslutande organ. Sparbanksstämman beslutar om tillsättande av
styrelse och revisorer. Styrelsen väljer inom sig ordförande och utser
verkställande direktör.
Ordförande i Sparbankens styrelse är Lars-Erik Wige. Styrelsen består för
närvarande av 8 ledamöter. Mikael Bohman är verkställande direktör i
Sparbanken sedan 2005.

För mer information om Sparbanken Västra Mälardalen besökwww.sparbankenvm.se.

Delårsrapport 170630
http://hugin.info/171459/R/2128402/812860.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Sparbanken Västra Mälardalen via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.