Du är här

2017-05-23

SpectraCure: Kvartalsrapport för tiden 2017-01-01 till 2017-03-31

Perioden 2017-01-01 - 2017-03-31

Nettoomsättning: 16 000 kr (97 783 kr)

Resultat efter finansiella poster: -1 809 464 kr (-1 313 356 kr)

Resultat per aktie: -0,032 kr (-0,044 kr)

Soliditet: 95,4% (94,0%)

Definitioner:

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 56 591 520 aktier
per 2017-03-31 (få 29 986 979 aktier)

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017

Bolagets styrelse beslutade med stöd av bemyndigande vid årsstämma den
18 maj 2016 att emittera 2 493 780 units till samma kurs som i
nyligen avslutad företrädesemission (0,80 kr) för ersättning
motsvarande 1 995 024 kr till rådgivare i enlighet med avtal.
Kvittningsemissionens syftade till att öka SpectraCures finansiella
handlingsutrymme genom att inte belasta bolagets likviditet med
rådgivarnas ersättning i ovan nämnd företrädesemission. Tecknarna är
följande:

-G&W Fondkommission: 997 512 kr som är mostv 1 246 890 units

-Göteborg Corporate Finance: 598 508 kr som är motsv 748 135 units

-Corale AB: 399 004 kr som är motsv 498 755 units

Aktiekapitalet ökade med 249 378 kr motsvarande 1 995 024 kr från 5
409 774 kr till 5 659 152 kr. Totalt antal aktier efter
registreringen av kvittningsemissionen hos Bolagsverket uppgick till
56 591 520 st.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den första patienten i SpectraCures fas 1-studie har behandlats för
prostatacancer vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, Kanada.
Behandlingen gick bra och patienten mår väl. Behandlingen utfördes
av ett läkarteam vid urolog-kirurgiska kliniken vid sjukhuset i
Toronto, med teknisk support från SpectraCures personal.

VD kommenterar

Nu har årets första kvartal gått till ända och det är dags att summera
det.

Vi har under en lång tid arbetat hårt för att starta vår Fas I studie.
Nu är studien igång på allvar. Den första patientbehandlingen i
studien var en milstolpe för SpectraCure.

SpectraCure har parallellt med studien i Toronto påbörjat ett
samarbete med University College London Hospital (UCL Hospital), UK,
för behandling av prostatacancer med bolagets teknik för PDT. För
närvarande förhandlar SpectraCure med UCL Hospital om
studiedetaljerna i avtalet.

I slutet av december rapporterades resultaten från en annan klinisk
studie med PDT som behandlingsmetod, som omfattat över 400 män med
prostatacancer och letts av UCL Hospital i London. Ansvarig läkare
för studien omtalade resultatet som "omvälvande". I 49% av fallen
noterades ingen kvarvarande cancer hos patienterna och inga eller få
biverkningar registrerades. Dagens konventionella metoder,
joniserande strålbehandling och/eller kirurgi, innebär en hög grad av
biverkningar som impotens och inkontinens. Studien vid UCL Hospital
använde sig dock inte av ett avancerat doseringssystem som IDOSE som
är SpectraCures patenterade metod vid PDT-behandling. Vi drar därför
slutsatsen att resultatet vid UCL Hospital kunde blivit ännu bättre
om det utfördes med vår patenterade metod än det som nu redovisades.

En besläktad behandlingsmetod, där IDOSE kan komma till användning, är
laserhypertermi. Vid denna metod används laserljus för att "bränna"
tumören under hög värme, till skillnad från PDT som inte innebär
någon uppvärmning alls. Vid laserhypertermi är det svårt att styra
exakt över vilket område och under vilka temperaturer som
uppvärmningen pågår. I dag används ibland magnetkameror (MR) för att
övervaka uppvärmningen. Det är ett kostsamt verktyg att använda under
pågående behandling. Det finns en möjlighet att IDOSE kan ersätta
magnetkamerans funktion i temperaturstyrningen, vilket kan spara både
tid och pengar för behandlingen. Inom PDT vet vi redan att IDOSE har
effekt. En utredning av IDOSE användningspotential även inom
lasertermi pågår enligt plan, detta offentliggjordes den 17 maj 2016.

Med hjälp av SpectraCures teknik, baserad på optiska fibrer, finns det
möjlighet att direkt övervaka temperaturen vid behandlingen med samma
utrustning som utför laserbehandlingen. SpectraCures patent skyddar
dosstyrningsteknik vid lasertermibehandling i precis samma
utsträckning som vid PDT.

Trots den markant förbättrade biverkningsprofilen genom PDT-behandling
av prostatacancer är huvudfokus inom sjukvården de konventionella
metoderna, joniserande strålbehandling och kirurgi för primär
tumörbehandling. Därför siktar SpectraCure på patienter med återfall
av prostatacancer. Vid återfall ges inte strålning igen, eftersom
metoden inte kan repeteras p.g.a. uppnådd maximal dos vid den
initiala behandlingen.

SpectraCures utvecklade PDT-teknik innebär möjligheten att erbjuda
behandling för den grupp av patienter som annars inte erbjuds någon
annan behandling frånsett hormonell behandling, som kan medföra stora
biverkningar. SpectraCures vision är att med en mindre skadlig metod
kunna ersätta dagens behandling, men det första steget för att påvisa
effekt är i patienter med återfallscancer som behöver ett
behandlingsalternativ.

I förlängningen är målet att introducera SpectraCures unika
patenterade IDOSE teknik som ett alternativ för förstavalsbehandling
bredvid kirurgi och strålbehandling. Potentialen för denna indikation
är stor. Omkring 580 000 patienter insjuknar i prostatacancer varje
år i USA och Europa.

Även marknaden för enbart återfallspatienter är stor. Efter
strålbehandling drabbas ca 60 000 av dessa patienter av återkommande
cancer, vilket initialt är den målgrupp som SpectraCure vänder sig
till. Med en uppskattad intäkt av ca 35 000 euro per patient är den
potentiella initiala marknaden därmed värd drygt 2 miljarder euro.

Dr. Masoud Khayyami

VD, SpectraCure AB

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off-bolag från Lunds
Universitets avdelningar för medicinska lasertillämpningar och fysik.
Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system
med laserljuskällor kopplade till i tumören införda fibrer, samt
fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som "Interstitial Photodynamic
Therapy", PDT. Denna behandlingsmetodik är lämplig för invärtes
solida tumörer av olika slag, tex prostata, bukspottkörtel, men även
andra indikationer som cancer i huvud och hals.

SpectraCure har valt behandling av återfall av prostatacancer som
första medicinska indikation. Bolagets teknik bygger på över 25 års
vetenskaplig forskning och arbete med PDT kombinerat med klinisk
erfarenhet av mer än 2 700 PDT-behandlingar av hudtumörer vid Lunds
universitetssjukhus. SpectraCures patenterade PDT-system bygger på
att patienten ges ett fotoaktiverat läkemedel kombinerat med
icke-värmande infrarött laserljus, och övervakas av ett unikt
dosstyrningssystem. Mjukvaran i dosstyrningen, IDOSE, som är
egenutvecklad och patenterad, borgar för säker, exakt och effektivt
styrd PDT-behandling av invärtes solida cancertumörer.

SpectraCures system ger klara kliniska fördelar och medger minimalt
invasiva ingrepp. Behandlingarna kan anpassas till varje patients
specifika förutsättningar och tumör med hög noggrannhet så att
oönskade biverkningar minimeras samtidigt som eftersträvad effekt i
tumören optimeras.

Bolaget har påbörjat en klinisk fas 1 studie som planeras följas upp
med en fas 2-studie. Därefter är det troligt att ett samarbetsavtal
med större läkemedelsbolag eller medicinteknikbolag kan finansiera en
fas 3-studie.

Bolaget har redan en färdig produkt (som dock vidareutvecklas
löpande). Fyra patienter med prostatacancer har tidigare behandlats i
en pilotstudie. Detta innebär att tolererbarheten hos patienter,
liksom eventuella biverkningar redan i någon mån är kända. Inga
större biverkningar har påvisats. Andra fördelar med tekniken är att
inga direkt konkurrerande system finns - patienter kan behandlas vid
upprepade tillfällen vid behov - samt att behandlingen lämpar sig som
komplement till andra behandlingsformer.

Det är en uttalad plan för SpectraCure att kunna erhålla s.k.
särläkemedelsklassning (Orphan Drug-klassificering) i kommande
kliniska studier. Klassificering som särläkemedel kan beviljas för
sjukdomar som drabbat högst 5 av 10 000 individer inom Europa eller
högst 200 000 i USA. Företag som beviljas särläkemedelsstatus får:

· Hjälp med utformning av kliniska studier
· Rätt att ansöka om bidrag från FDA under utveckling av
särläkemedlet

· Avgiftslättnader
· Sju års marknadsexklusivitet av FDA (amerikanska livs- och
läkemedelsverket) samt tio års marknadsexklusivitet av EMEA (European
Medicines Evaluation Agency).

SpectraCures teknik används tillsammans med en typ av läkemedel som
går under den övergripande benämningen fotosensibiliserare. Bolaget
har valt att använda det specifika läkemedlet verteporfin, som går
under varumärket Visudyne®. För marknadsgodkännande av amerikanska
FDA och motsvarande myndigheter i EU krävs att SpectraCures teknik
godkänns tillsammans med läkemedlet, i detta fall verteporfin. Tack
vare att verteporfin redan är godkänt för en annan medicinsk
indikation finns redan en omfattande regulatorisk dokumentation.
Processen för att godkänna SpectraCures teknik blir därför avsevärt
lättare än om ett sådant godkännande inte hade funnits.

Teckningsoptioner av serie TO 2

Det fanns 26 493 780 teckningsoptioner av serie TO 2. Varje tvåtal (2)
teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie för 1,00 kr
mellan den 31januari -28 februari 2018.

Principer för första kvartalsrapportens upprättande

första delårsrapporten har upprättats enligt samma
redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill
säga enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd,
rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden.

Granskning av revisor

Första kvartalsrapporten har ej varit föremål för granskning av
bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Halvårsrapport 2017: 2017-08-17

Delårsrapport 3: 2017-11-08

Bokslutskommuniké för 2017: 2018-02-15

Avlämnande av första kvartalsrapport

Lund, den 23 maj 2017

SpectraCure AB

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/spectracure/r/kvartalsrapport-for-tiden-2017-0...
http://mb.cision.com/Main/12618/2271812/678498.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.