Du är här

2018-08-21

SpectraCure: Kvartalsrapport för tiden 2018-01-01 till 2018-06-30

Andra kvartalet 2018 (Koncernen)

Koncernen utgörs i allt väsentligt av moderbolaget eftersom ingen
verksamhet bedrivs i dotterbolaget. Därför presenteras enbart
moderbolagets siffror. Koncernen bildades den 26 mars 2018 och
således finns inga jämförelsesiffror.

Andra kvartalet 2018 (avser moderbolaget)

Nettoomsättningen uppgick till - (-) TSEK
Övriga rörelseintäkter uppgick till 406 (115) TSEK
Resultatet efter skatt uppgick till -4 028 (-2 121) TSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,07 (-0,04) kr
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 977 (-1 990)
TSEK

Likvida medel uppgick på balansdagen till 7 025 (8 355) TSEK
Första halvåret 2018 (avser moderbolaget)

Nettoomsättningen uppgick till - (-) TSEK
Övriga rörelseintäkter uppgick till 687 (135) TSEK
Resultatet efter skatt uppgick till -6 650 (-3 941) TSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,11 (-0,07) kr
Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4 364 (-5 884) TSEK
Soliditet: 84% (93%)

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

· Patentverket i Indien har beviljat ett patent för en
engångsartikel som används i samband med SpectraCures teknik för
behandling av prostatacancer. Den sterila engångsartikeln består av
en kombinerad införselnål och optisk fiber som används för att
leverera laserljuset till cancertumören inne i kroppen.

· Den regionala etiknämnden i London och brittiska läkemedelsverket
(MHRA), har godkänt att patientbehandlingar genomförs som en del i
SpectraCures kliniska studie. Därmed är alla formella krav uppfyllda
och studien kan påbörjas även i London, vid University College London
Hospital.

· SpectraCure har tecknat avtal med University of Pennsylvania
Hospital ("Penn Hospital") i Philadelphia, USA. Penn Hospital kommer
att vara delaktigt i den fas 1-studie som även genomförs vid Princess
Margaret Cancer Centre i Toronto, Kanada. Därefter planeras en fas
2-studie.

· Ytterligare två patienter behandlades den 3 maj 2018 i
SpectraCures fas 1-studie för behandling av patienter med återfall av
prostatacancer, vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto. Allt
gick enligt förväntan, bolagets teknik fungerade helt enligt planerna
och patienterna mår väl.

· Dosnivån som användes i behandlingen av patient 4 fastslogs som
den optimala dosnivån. För att nå statistisk signifikans krävs nu ett
fåtal ytterligare patientbehandlingar med samma dosnivå för att
fullborda fas 1 i den kliniska studien.

· Henrik Ljung har knutits till SpectraCure i rollen av ekonomichef
(CFO). Henrik Ljung är civilekonom och har mångårig erfarenhet av
allt från små och medelstora bolag till börsnoterade bolag med fokus
på verksamhetsutveckling och bolagsstyrning.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Under sommaren har arbetet fortgått med SpectraCures kliniska fas
1-studie för behandling av prostatacancer. SpectraCures personal har
fortsatt utvecklingsarbetet med att förbättra IDOSE-tekniken och ta
fram ett förbättrat system som har lägre produktionskostnad, med mer
modern formgivning och förbättrad ergonomi.

· Vid sjukhuset i Toronto, Princess Margaret Cancer Centre, finns
nu en patient som väntar på behandling och ytterligare patienter är
under utvärdering för att inkluderas i studien.

· Vid sjukhuset i London, University College London Hospital, har
så kallad pre-screening av 18 möjliga patienter gjorts under juli,
varav 10 har visat sig passa in i kriterierna för SpectraCures
studie.

· Även vid University of Pennsylvania Hospital i Philadelphia är
förberedelserna klara för att starta studien och pre-screening av
möjliga patienter har påbörjats.

Vd kommenterar

År 2018 har redan nu visat sig vara ett händelserikt år, inte minst
under det andra kvartalet med goda nyheter i form av avtal med Penn
Hospital, ytterligare förstärkt patentportfölj och ytterligare två
framgångsrika patientbehandlingar.

I särskilt fokus hamnar den fjärde patientbehandlingen. Fas 1 är en så
kallad doseskaleringsstudie, vilket innebär att dosen av läkemedel
och laserljus successivt ökas tills optimal totaldos uppnås. Detta
kunde observeras redan från den fjärde patientbehandlingen. När den
optimala dosnivån fastslagits behövs några ytterligare behandlingar
på samma nivå för att uppnå statistisk signifikans. Det är där vi
befinner oss i dagsläget. Även den femte och den sjätte
patientbehandlingen var framgångsrik. Då behandlades två patienter
under samma dag, vilket visar på kapaciteten att hålla en hög takt
under delar av den fortsatta kliniska studien.

Under sommaren har aktiviteten på sjukhusen dragits ner på grund av
semestrar. På SpectraCure har arbetet därför fokuserats på fortsatt
utveckling av P18-systemet, vilket syftar till att kraftigt sänka
tillverknings- och underhållskostnaderna och ta fram ett moderniserat
användargränssnitt. Förutom ett nytt utseende kommer systemet ha
förbättrad ergonomi som gör det enklare och mer attraktivt för
sjukhuspersonalen att använda. Vi har även utvecklat IDOSE-mjukvaran
med funktioner som underlättar och effektiviserar behandlingen.

Inom kort kommer verksamheten på våra tre samarbetssjukhus att vara
tillbaka på normalnivå. Vid sjukhuset i London har man efter en
prescreening av 18 tänkbara patienter kunnat ta fram 10 patienter som
passar in under kriterierna för SpectraCures studie. Slutförandet av
fas 1 ligger alltså inom räckhåll, likaså inledandet av fas 2.

Vi har tidigare informerat om ambitionen att genomföra ett listbyte
från Spotlight (fd. Aktietorget) till Nasdaq First North Premier
under året. Vår bedömning är att det kommer öka uppmärksamheten på
Bolagets verksamhet från kunder, kapitalmarknad, media och allmänhet.
Det skulle även ge ökade möjligheter för institutionella parter att
investera i SpectraCure. Detta sammantaget kommer innebära goda
förutsättningar för förbättrad likviditet i aktien.

Den analys som publicerades förra veckan av Jarl Securities baserade
sig enbart på marknadsstatistik gällande återfall i prostatacancer. I
samband med att SpectraCure inleder fas 2 kommer vi presentera en mer
omfattande och uppgraderad analys i vilken hela
prostatacancermarknaden analyseras, inklusive andra indikationer -
exempelvis njur- och bukspottskörtelcancer. Detta görs för att ge en
fullständig bild av marknaden för SpectraCures produkt.

Som bolagets vd ser jag mycket fram emot de framsteg som årets andra
halva kommer att innehålla.

Dr Masoud Khayyami

Vd SpectraCure

SpectraCure i korthet

SpectraCure är ett svenskt företag som grundades 2003 som ett
spin-off-företag från avdelningen för atomfysik och Lunds medicinska
lasercentrum vid Lunds universitet. Bolaget är fokuserat på
cancerbehandling med medicintekniska system som innehåller
laserljuskällor i kombination med fotoaktiverade läkemedel, även
kallat interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT
efter "Photodynamic therapy".

Bolagets teknik bygger på över 20 års vetenskaplig forskning och
arbete med PDT kombinerat med klinisk erfarenhet av mer än 2 500
PDT-behandlingar av hudtumörer vid Lunds universitetssjukhus.
SpectraCures patenterade PDT-system bygger på att patienten ges ett
läkemedel som i kombination med icke-värmande rött laserljus
fotoaktiveras. Ljuset och därmed energimängden övervakas i sin tur av
ett unikt dosstyrningssystem. Mjukvaran i dosstyrningen, IDOSE®, som
är egenutvecklad och patenterad, borgar för säker, exakt och
effektivt styrd PDT-behandling av invärtes solida cancertumörer.

SpectraCures system ger klara kliniska fördelar och medger minimalt
invasivt ingrepp. Behandlingarna kan anpassas till varje patients
specifika tumörförutsättningar med stor noggrannhet vilket leder till
att oönskade biverkningar minimeras samtidigt som eftersträvad
behandlingseffekt i tumören optimeras.

Bolaget genomför nu en klinisk studie i fas 1 som planeras följas av
fas 2. Därefter är planen att ingå ett samarbetsavtal med ett större
läkemedelsbolag eller medicintekniskt bolag.

Bolaget har en produkt som vidareutvecklas löpande. Ett antal
patienter har behandlats med Bolagets teknik. Dessutom har ett antal
prekliniska studier genomförts. Detta innebär att tolererbarheten hos
patienter, liksom eventuella biverkningar redan i någon mån är kända.
Inga större biverkningar har påvisats.

Andra fördelar med Bolagets teknik är att inga direkt konkurrerande
system finns, patienter kan vid behov behandlas vid upprepade
tillfällen samt att behandlingen lämpar sig som komplement till andra
behandlingsformer.

Principer för andra kvartalsrapportens upprättande

En koncern bildades den 26 mars 2018 när SpectraCure AB förvärvade
dotterbolaget SPCIN AB. Se under not 1 sida 14 redovisningsprinciper
som gäller vid bildandet av koncernen. Koncernen utgörs i allt
väsentligt av moderbolaget eftersom ingen verksamhet bedrivs i
dotterbolaget. Därför presenteras enbart moderbolagets siffror.
Siffror som anges nedan i den löpande texten avser moderbolagets
siffror eftersom koncernens siffror avser en kort period och därför
är av ickeväsentlig betydelse att kommenteras.

Övriga rörelseintäkter och resultat andra kvartalet

Övriga rörelseintäkter för andra kvartalet 2018 uppgick till 406 (115)
TSEK och avser främst konsult- och hyresintäkter.

Rörelsens kostnader för andra kvartalet ökade till 6 129 (2 876) TSEK.
Ökningen är främst relaterat till fortsatt satsning på forskning och
utveckling samt uppbyggnad av framtida organisation.

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -4 028 (-2 121)
TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -4 028 (-2 121) TSEK.

Övriga rörelseintäkter och resultat första halvåret

Övriga rörelseintäkter för halvåret 2018 uppgick till 687 (135) TSEK
och avser främst konsult- och hyresintäkter.

Rörelsens kostnader för första halvåret ökade till 10 031 (5 466)
TSEK. Ökningen är främst relaterat till fortsatt satsning på
forskning och utveckling samt uppbyggnad av framtida organisation.

Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -6 650 (-3 941)
TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -6 650 (-3 941) TSEK.

Medelantalet anställd under perioden uppgick till 10 (7) varav 3 (2)
kvinnor.

Investeringar, likviditet och finansiell ställning

Per den 30 juni 2018 uppgick de ackumulerade bokförda investeringarna
för utvecklingsarbete avseende forskning och utveckling till 14 401
(9 295) TSEK. Summan avser fortsatt utvecklingsarbete relaterat till
bolagets produkter. Aktiveringen under första halvåret har enligt
gängse principer varit direkt relaterad till forskning och
utveckling, främst nedlagda konsultkostnader.

Motsvarande värde på patentportföljen uppgick till 862 (680)...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.