Du är här

2018-09-03

SpiffX: Kallelse till extra bolagsstämma i SpiffX AB

Aktieägarna i SpiffX AB, org. nr. 556856-0246 ("Bolaget") kallas
härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 4 oktober 2018, kl.
10.00 på Bolagets kontor, Karlavägen 60 i Stockholm.

A. Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 28 september
2018, och dels senast den 28 september 2018 anmäla sitt deltagande
till Bolaget antingen under adress: SpiffX AB, Karlavägen 60, 114 49
Stockholm eller via e-post: info@spiffx.se.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella
biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för
aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas
tillgängligt på Bolagets hemsida spiffx.se. Aktieägare som företräds
genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om
fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman
insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får
inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att
delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den
28 september 2018 och förvaltaren bör således underrättas i god tid
före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning

1) Stämmans öppnande

2) Val av ordförande vid stämman

3) Upprättande och godkännande av röstlängd

4) Godkännande av dagordning

5) Val av en eller två justeringsmän

6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7) Beslut om ändring av bolagsordningen

8) Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen
enligt följande.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Spiffbet AB. Bolaget är publikt (publ).

C. Upplysningar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkten 7 fordras att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida
senast tre veckor innan stämman och fram till dagen före stämman.

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att
vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande
direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet
aktier och röster i Bolaget 29 293 609. Bolaget innehar inga egna
aktier.

____________________

Stockholm i september 2018

SpiffX AB

Styrelsen

För ytterligare information se www.spiffx.se

Kontaktperson:

Lennart Gillberg, VD och styrelseledamot tel: 076-010 17 61,
lennart@spiffx.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som SpiffX AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 3 september 2018, kl. 08:45 CET

Spiffx är en spelleverantör som adresserar en ny vertikal på
bettingmarknaden.

Spiffx levererar innovativa mobilbaserade hybridspel till spel-,
lotteri- och telekomoperatörer i behov av intäktsdrivande innehåll.
Med sina hybridspel har bolaget hittat en egen nisch på marknaden som
ligger mellan traditionella sportspel och casinospel. Den operativa
verksamheten bedrivs i dotterbolaget Spiffx Curacao N.V. med licens
nr N.V.#365/JAZ utfärdad av Curacaos regering. Spiffx har även licens
i Storbritannien.

Spiffx AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North och G&W
Fondkommission är bolagets certified advisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/spiffx/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-sp...
http://mb.cision.com/Main/7790/2606711/901772.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.