Du är här

2017-05-17

Sprint Bioscience: Stämmokommuniké - Sprint Bioscience AB (publ)

Vid årsstämma i Sprint Bioscience AB (publ) ("Bolaget") den 17 maj
2017 fattades följande beslut:

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
resultatdisposition och ansvarsfrihet

Sprint Bioscience beslutade idag att fastställa resultat- och
balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2016. Vidare beslutades
att Bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning
således ej lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer
samt arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att antalet av bolagsstämman utsedda
styrelseledamöter ska vara fyra ledamöter utan suppleanter.
Årsstämman beslutade även att till styrelseordförande för tiden
intill slutet av nästa årsstämma omvälja Rune Nordlaner samt att till
styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja
Rune Nordlander, Karin Meyer och Pär Nordlund och nyvälja Charlotta
Liljebris. Jessica Martinsson har avböjt omval.

Årsstämman beslutade att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noteras att Leonard
Daun kommer vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 300
000 kronor varav styrelsens ordförande ska erhålla 120 000 kronor och
övriga ledamöter, som inte är anställda i bolaget, 60 000 kronor
vardera. Vidare beslutades att arvode till revisorn, intill slutet av
nästa årsstämma, oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna principer för utseende av
valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av
aktier.

Sprint Bioscience AB (publ)

Styrelsen

# # #

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, VD, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 17 maj 2017, klockan 17:15.

Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska
läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram
läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom
cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint
Bioscience har sin verksamhet i Stockholm. Sprint Bioscience-aktien
är noterad på NASDAQ First North Premier listan och handlas under
kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns att hämta på
bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är
Redeye, www.redeye.se.

Sprint Bioscience ? Novum ?141 57 Huddinge ? Sweden ? 46-(0)8-411 44
55 ?info@sprintbioscience.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sprint-bioscience/r/stammokommunike---sprint-b...
http://mb.cision.com/Main/10996/2267879/675952.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.