Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-12

SSM: Stark kärna - fokus på hyresrättsaffär och kassaflöde under de närmaste åren

SSM Holding AB (publ) kommer under de närmaste åren fokusera på att
utveckla hyresrätter med enstaka inslag av bostadsrätter. Positiva
kassaflöden kommer att prioriteras i syfte att skapa stabilitet och
minska bolagets nettoskuld. Förändringarna följer av en omfattande
översyn som genomförts. Översynen bekräftar bolagets starka kärna,
men får även till följd att balansförda värden i ett antal
projektfastigheter samt tillgångar i joint ventures omvärderas,
vilket resulterat i nedskrivningar med -312,7 MSEK. Omvärderingarna
påverkar inte bolagets kassaflöde. Rensat för omvärderingar, samt
andra poster av engångskaraktär, uppgår preliminärt rörelseresultat
för Q3 2019 till -17,7 MSEK. Inkluderas nämnda poster uppgår
kvartalets rörelseresultat till -377,7 MSEK. Kassaflöde från löpande
verksamhet uppgår till -31,1 MSEK.

Översyn, SSMs starka kärna, riktning framåt, preliminär resultat- och
balansräkning samt kassaflöde för Q3 2019 presenteras idag av
bolagets ledning i samband med en kapitalmarknadsträff i Stockholm kl
11:30 - 14:00 CET.

Nytillträdde VD & koncernchef Mattias Lundgren kommenterar genomförd
översyn:

- SSM har en, på stockholmsmarknaden, unik byggrättsportfölj som
lämpar sig för såväl hyres- som bostadsrätter. I samband med
kapitalmarknadsträffen idag kommer jag presentera hur SSM avser att
kapitalisera vidare på bolagets starka kärna. Positiva kassaflöden
kommer att prioriteras framöver, i syfte att reducera bolagets
nettoskuld, säger Mattias Lundgren VD & koncernchef för SSM.

Insikter från översyn och SSMs riktning framåt summeras nedan:

Översyn följer av bolagets resultatutveckling och behov av finansiell
stabilitet

Givet de marknadsförändringar som skett de senaste två åren har en
omfattande översyn av SSMs verksamhet och omvärld genomförts i syfte
att optimera såväl affärsmodell som affärsplan. Översynen har tagit
hänsyn till marknadens efterfrågan, SSMs kunderbjudande, tillgångar i
projektportföljen, bolagets förmågor samt finansiella situation och
lönsamhet.

Översyn bekräftar SSMs starka kärna
Slutsatsen är att SSM har en stark kärna i form av målgrupp,
bostadskoncept, hemmamarknad samt byggrätternas läge nära spårbundna
kommunikationer. Utifrån denna kärna avser bolaget att successivt
vidareutvecklas de kommande åren.

SSMs optimerade affärsmodell leder fram till omvärderingar inom
följande områden:

1. Ny definition på produktionsstart, finansiering med eget kapital
fram till produktionsstart samt ny säljstrategi

Transaktionsvolymen och prisbilden på Stockholms bostadsmarknad har
stabiliserats. Kreditmarknaden ger dock fortsatt utmaningar såväl för
invånare som behöver finansiering för sitt bostadsköp som för
byggherrar att få projektfinansiering.

I syfte att förbättra lönsamhet och öka andelen rörliga kostnader har
SSM under kvartalet avyttrat bolagets entrepenadverksamhet samt
inlett ett strategiskt samarbete med entreprenadbolaget Mecon Bygg.

Konsekvenserna av nämnda omvärldsförändringar samt avyttringen av
bolagets entreprenadverksamhet innebär att SSMs definition av
produktionstartade projekt har ändrats till att endast omfatta
projekt där byggnation har påbörjats. Bolagets säljstrategi justeras
samtidigt och förhandsavtal tecknas först i samband med projektets
produktionsstart. Nämnda förändringar får till följd att
redovisningsmässiga omvärderingar av tidigare aktiverade kostnader i
projekt om -42,9 MSEK behöver ske. Justeringarna påverkar inte
bolagets kassaflöde.

2. Fokus på affärer som genererar kassaflöden i syfte att stärka
balansräkning

I syfte att stärka SSMs balansräkning kommer bolaget i närtid fokusera
på affärer som ger positiva kassaflöden. I praktiken innebär det att
hyresrättsprojekt via forward-funding prioriteras. Konsekvensen av
detta är att vissa projekt får ändrad inriktning vilket leder till
redovisningsmässiga omvärderingar om -40,7MSEK avseende tidigare
aktiverade kostnader i SSMs egna projekt samt JV-bolag. Justeringarna
påverkar inte bolagets kassaflöde.

Vidare har översynen identifierat sju projekt där alternativ
utvärderas. Projekten har därför tillsvidare lämnat den del av
projektportföljen som är under utveckling. För fem av dessa projekt
har en mer omfattande omvärdering av upptagna projektvärden
genomförts utifrån beslutad ändrad projektinriktning. De aktuella
projekten är Akalla City, Bromma Tracks II, East Side Spånga, Täby
Market samt Örjan, där den bedömda omvärderingen uppgår till -94,9
MSEK. Justeringarna påverkar inte bolagets kassaflöde.

3. Tellus Towers - formella skäl gör att tilläggsköpeskilling inte kan
sannolikhetsbedömas

SSM sålde Q3 2017 projektet Tellus Towers till ett JV-bolag, där SSM
är hälftenägare tillsammans med den globla finansiella aktören
Partners Group. JV-bolaget har beslutat om att uppdatera projektets
affärsplan till följd av de långa ledtider som projektet har.
Beslutet leder till att den balansförda fodran om -134,2 MSEK på
framtida tilläggsköpeskilling av formella skäl inte kan
sannolikhetsbedömmas och därför har antagits till noll för
närvarande. Utvecklingen och framdriften av Tellus Towers har inte
förändrats eller påverkats av nämnda omvärdering. Justeringen
påverkar inte bolagets kassaflöde.

Omvärderingar påverkar inte kassaflöde - men belastar resultatet för
Q3 2019

Kvartalets preliminära rörelseresultat, rensat för omvärderingar om
-312,7 MSEK samt negativt resultat för främst Bromma Boardwalk och
avsättningar om totalt -47,3 MSEK, uppgår till -17,7 MSEK. Inkluderas
nämnda poster uppgår kvartalets rörelseresultat till -377,7 MSEK.
Omvärderingarna påverker inte bolagets kassaflöde. Kassaflöde från
löpande verksamhet uppgår till -31,1 MSEK.

Under kvartalet har successiv vinstavräkning påbörjats av
hyresrättsprojektet Täby Turf som färdigställs under 2021.

I slutet av september påbörjades inflyttningarna i JV-projektet West
Side Solna med 13 tillträden, merparten av tillträden i projektet,
med totalt 252 bostadsrätter, sker Q4 2019 samt Q1 2020. Projektet
Metronomen med 188 bostadsrätter färdigställs under Q1 - Q4 2020 och
inflyttningarna påbörjas i slutet av mars 2020, något som kommer
påverka såväl kassaflöden som resultatandelar från joint ventures
positivt.

Projekt West Side Solna har sedan hösten 2017 omfattats av tvister där
kunder önskar häva sina förhandsavtal. För närvarande har cirka 80
procent upplåtelseavtal tecknats i projektet. Brf West Side Solna har
påbörjat omförsäljning av tvistade bostäder, där priserna vid
omförsäljning är i nivå med ursprungliga insatspriser.

Flera alternativ utvärderas för att skapa långsiktig stabil
finansiering

SSMs utestående obligation om 369,0 MSEK förfaller till betalning i
maj 2020. Bolaget utvärderar idag flera alternativ för att skapa
bästa möjliga förutsättningar för en långsiktigt stabil finansering,
där såväl ökning av eget kapital som refinansiering av lån
diskuteras. Förhandlingar med ett kollektiv av större
obligationsinnehavare kring en villkorsändring och förlängning av
dagens obligation är en del av detta. Det är bolagets bedömning att
en refinansieringslösning kommer att vara på plats i tid för att lösa
de lån som förfaller under 2020.

Riktning framåt stödjs av god marknad och bra projekt
Givet den stabiliserade bostadsrättsmarknaden, en god marknad för
hyresrättsprojekt och en optimerad affärsmodell med ett mer
balanserat finansiellt risktagande ser bolaget en positiv framtid för
SSM.

Den ökade fokuseringen på hyresrätter i kombination med tidigare
införda redovisningsregler för bostadsrätts-affären kan innebära att
bolagets finansiella mål behöver justeras.

Byggrättsportfölj per 30 september 2019

[image]

Preliminär resultat- och balansräkning samt kassaflöde Q3 2019

[image]

[image]

[image]

[image]

Översyn tillsammans med riktning framåt samt preliminärt resultat för
Q3 2019 presenteras i samband med en kapitalmarknadsträff idag kl
11:30 - 14:00 CET. En webbcast från eventet publiceras på
www.ssmlivinggroup.com omkring klockan 17:00 CET den 12 november
2019.

Fullständig kvartalsrapport för Q3 2019 publiceras den 19 november
klockan 07:30 CET.

Denna information är sådan information som SSM Holding AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 12 november 2019 kl. 07:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- och IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: ann-charlotte.johansson@ssmliving.se
Twitter: @AnnCharlotteSSM

Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva
gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till
bolagets målgrupp - morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en
bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är
en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet
och i september 2019 finns cirka 4 500 byggrätter för utveckling i
bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholms
huvudlista den 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ssm/r/stark-karna---fokus-pa-hyresrattsaffar-...
https://mb.cision.com/Main/11507/2959174/1139602.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.