Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-18

Stadshypotek: Stadshypoteks delårsrapport januari-juni 2018

JANUARI - JUNI 2018 JÄMFÖRT MED JANUARI - JUNI 2017
Stadshypoteks rörelseresultat ökade med 7% eller 406 mkr till 6 223
mkr (5 817). Räntenettot ökade med 464 mkr till 6 841 mkr (6 377),
vilket främst berodde på ökade utlåningsvolymer till privatmarknaden
i Sverige. Av räntenettot avsåg 465 mkr (409) filialen i Norge, 211
mkr (190) filialen i Finland samt 242 mkr (208) filialen i Danmark.
Exklusive filialerna ökade räntenettot med 296 mkr. Nettoresultatet
av finansiella transaktioner minskade till -5 mkr (6).

Kostnaderna ökade med 31 mkr till -586 miljoner kronor (-555).
Ökningen förklaras främst av ökad försäljningsersättningen till
moderbolaget för de tjänster som kontorsrörelsen utför för bolagets
räkning avseende administration och försäljning av hypotekslån.
Ökningen förklaras också främst av högre kostnader för IT utveckling.

Kreditförlusterna uppgick till -14 mkr (2) i enlighet med nya
redovisningsstandarden IFRS9.

UTLÅNING
Utlåningen till allmänheten ökade, jämfört med utgången av motsvarande
period föregående år, med 8%, eller 90 mdkr, till 1 273 mdkr (1 183).
I Sverige ökade utlåningen till allmänheten med 7%, eller 67 mdkr
till 1 084 mdkr (1 017). Utlåningen till privatmarknaden i Sverige
steg med 7%, eller 45 mdkr, till 737 mdkr (692).

Kreditkvaliteten på utlåningen är fortsatt mycket god. Per den 30 juni
2018 uppgick Stadshypoteks osäkra fordringar, före avdrag för reserv
för sannolika kreditförluster, till 130 miljoner kronor (122). Av
dessa var 58 miljoner kronor (57) oreglerade samt 72 miljoner kronor
(65) sådana krediter för vilka låntagarna betalar ränta och
amorteringar. Härutöver fanns oreglerade fordringar på 294 miljoner
kronor (281) som inte bedöms vara osäkra.

FINANSIERING
Emissioner under Stadshypoteks svenska säkerställda program uppgick
under det första halvåret till 71,3 mdkr (49,9). En nominell volym om
totalt 76,6 mdkr har förfallit eller återköpts. Därutöver har 200 m
EUR (500), 650 m GBP samt 5 md NOK emitterats samtidigt som 1 md EUR,
1,25 md USD samt 4,5 md NOK har förfallit.

KAPITALTÄCKNING
Den totala kapitalrelationen enligt CRD IV uppgick till 52,8 % (55,8)
och kärnprimärkapitalrelationen enligt CRD IV var 31,3 % (33,2).

RATING
Ratingen var under perioden oförändrad.

+-----------------+-------------------------+-----------+-----------+
|Stadshypotek |Säkerställda obligationer|Långfristig|Kortfristig|
+-----------------+-------------------------+-----------+-----------+
|Moody's |Aaa | -| P-1|
+-----------------+-------------------------+-----------+-----------+
|Standard & Poor's| | AA-| A-1+|
+-----------------+-------------------------+-----------+-----------+
|Fitch | | AA| F1+|
+-----------------+-------------------------+-----------+-----------+

Stockholm den 18 juli 2018
Maria Lidström Andersson
Verkställande director
Denna information är sådan information som Stadshypotek är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2018 klockan
11,00 CET.

För mer information om Stadshypotek hänvisas till www.stadshypotek.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/stadshypotek/r/stadshypoteks-delarsrapport-jan...
http://mb.cision.com/Main/5572/2577429/880138.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.