Du är här

2017-05-19

Star Vault: Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-03-31

Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2017-01-01 -
2017-03-31))

· Nettoomsättningen uppgick till 542 317 (645 011) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -114 408 (195
130) SEK.

· Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,00 (0,00) SEK.
· Soliditeten uppgick till cirka 88,3 (78,1) %.
Definitioner

ü Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 67 024 368
aktier per 2017-03-31.

ü Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

ü I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

ü Med "Star Vault" eller "bolaget" avses Star Vault AB (publ).

Första kvartalet - Spelrelaterade trender

Sedan 2012 använder Star Vault en betalningsmodell för spelet Mortal
Online som kallas Free 2 Play. Det innebär att det inte säljs några
licenser för spelet utan enbart månadsabonnemang. Utöver
månadsabonnemang finns en modell där spelare köper till olika
egenskaper samt ett system för spelare att donera pengar till
utveckling. Antalet månadsabonnemang varierar mycket månad för månad
och har stor påverkan på de totala intäkterna. Medlemmar i forumet
för Mortal Online betalar inte licens, utan får kontinuerligt
information om spelet och delger Star Vault sina synpunkter på Mortal
Online.

· Ø Antalet månadsabonnemang under första kvartalet 2017 ligger på
samma nivå jämfört med fjärde kvartalet 2016.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017

· Ø Bokslutskommuniké 2016-01-01 - 2016-12-31 publicerades i
februari.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Ø Nyhetsbrev om nya spel, snabbare utveckling inom Mortal Online
samt nytt dynamiskt hussystem publicerades 2017-04-24. Det första nya
kommande spelet har arbetsnamnet KIT och riktar sig till en bred
publik. Framsteg inom utvecklingen av Mortal Online har gjort att
det släpps en uppdatering varannan vecka.

Omsättning och resultat

Omsättningen under kvartal ett 2017 uppgår till 542 317 kr i
jämförelse med 645 011 kr för jämförelseperioden. Periodens
rörelseresultat uppgår till -114 408 kr (195 130).

Investeringar och avskrivningar

Bolaget har under kvartalet aktiverat sina utgifter för utveckling.
Utvecklingsutgifterna under kvartalet uppgår till 543 Tkr (468).
Aktiverade utvecklingsutgifterna från 2015-2016 skrivs av under 7 år
med start då kommersialisering sker. De aktiverade
utvecklingsutgifterna avser främst utgifter för vidare utveckling av
funktioner i spelet Mortal Online samt för det nya spelet.

Finansiell ställning och likviditet

Den 31 mars 2017 uppgick bolagets likvida medel till 4 467 534 (512
081). Soliditeten var 88,3 (78,1) %. Bolagets egna kapital uppgick
till 6 947 216 (2 081 061) kr. Kassaflödet för perioden uppgick till
-499 016 (136 175) kr.

Styrelsen bedömer att befintlig kassa tillsammans med den
prognosticerade marknadsutvecklingen förväntas kunna täcka det
kommande likviditetsbehovet för de kommande tolv månaderna.

VD Henrik Nyström har ordet

Under Q1 har vi haft ett utökat team som arbetat med att förbättra
Mortal Online. Vi har släppt uppdateringar varannan vecka och
spelarna tar emot detta positivt.

Det större systemet vi byggt på under perioden är vårt nya hus- och
möbelsystem. Det är ett efterlängtat system som vi nu möjliggör för
alla spelare i Mortal Online. Vi vill att det ska vara enkelt för
alla nya respektive gamla spelare att ta del av. Det kommer även
finnas ett djup för spelarna som vill skräddarsy sina hus på ett mer
unikt sätt. Vi har undersökt marknaden på vad som gör vissa spel
populära när det gäller hussystem och att kunna dekorera, som i tex
Minecraft eller liknande. Teamet har byggt ett system i Mortal Online
som inte tidigare var möjligt men som nu kommer kunna locka fler
spelare till denna typ av spelupplevelse. Vi ser att det är viktigt
att det är lättillgängligt för alla och vi gör det enkelt att ta del
av. Regelbundna uppdateringar har släppts specifikt för hussystemet
med mycket bra feedback som vi lyssnat på. Vi planerar att släppa
hussystemet i sin helhet Q2.

Under Q1 har vi även påbörjat våra sidoprojekt, enkla spel för bred
publik. Det var viktigt för oss att inte lägga för mycket "onödig" ny
kunskap och resurser på dessa utan kunna utnyttja vår kunskap samt
teknologi som vi redan har tagit fram. Vi har för närvarande 5
intressanta koncept som vi vill prova. Det första projektet vi valde
gick inte att genomföra på den nivå vi önskade så vi beslutade att
frysa det under Q1 och gick vidare på nästa som fick arbetsnamnet
KIT. Detta koncept fungerar bra och vi kan nu testspela det och
kommer snart gå ut med mer nyheter om KIT.

Henrik Nyström

VD, Star Vault AB (publ)

Star Vault

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag. Bolaget utvecklar och
marknadsför ett onlinespel, med namnet Mortal Online, inom genren
Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG). Bolaget har
inlett utvecklingen av nya mindre speltitlar.

Mortal Online

Mortal Online är ett datorrollspel som utspelar sig i en fantasyvärld
fylld av mytiska väsen såsom trollkarlar, häxor, alver och jättar.
Spelet innehåller spelstrategier som till exempel ekonomi, hantverk,
utmaningar spelare emellan och även regerande av landområden. Medan
många onlinespel på marknaden har en linjär spelidé, där spelet i
princip är färdigspelat när din spelkaraktär har utfört alla uppdrag
och har nått den högsta nivån, fokuserar Mortal Online istället på
interaktion mellan spelarna. I Mortal Online finns ingen färdig
"spelplan" att följa. Det är istället upp till var och en att använda
sin egen fantasi för att spela spelet. Du kan själv välja vad du vill
sysselsätta dig med och det finns därmed fler möjligheter och
hållbarheten blir större. Spel av den linjära typen är betydligt
vanligare och har större konkurrens än spel som Mortal Online.

Affärsmodell

Affärsmodellen för Mortal Online består huvudsakligen av
månadsabonnemang. Till detta läggs så kallad mikrobetalning, det vill
säga olika föremål eller egenskaper som spelaren kan köpa till utöver
månadsabonnemanget. Utöver detta kan spelaren i mån av intresse göra
så kallade donationer, där syftet ofta är att stödja utvecklingen av
en viss egenskap eller ett föremål som alla i spelet kan ha nytta av.
En förutsättning för att bli framgångsrik är att ha många spelare som
vill vara med och spela under en längre tid. Det som gör modellen
intressant är att kostnaderna för driften ökar i betydligt lägre takt
jämfört med intäkterna, när mängden spelare ökar.

Aktien

B-aktien i Star Vault noterades den 28 september 2007 på AktieTorget.
AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget
driver en handelsplattform (MTF). Per den 31 mars 2017 uppgick
antalet aktier i bolaget till 67 024 368, varav 1 250 000 är
A-aktier, som inte är listade. A-aktien har röstvärde 10 och B-aktien
har röstvärde 1.

Risker

Styrelsen bedömer att den prognosticerade marknadsutvecklingen
förväntas kunna täcka det kommande likviditetsbehovet för de kommande
tolv månaderna. Det kan dock inte uteslutas att ytterligare
likviditet kan behövas på grund av tillväxt eller andra ändrade
marknadsförutsättningar.

Gällande riskfaktorer i övrigt hänvisas till Bolagets senaste
fastställda årsredovisning.

Principer för delårsrapportens upprättande

Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna

råd (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade gentemot fg år

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisor

Kommande finansiella rapporter

2017-08-18: Halvårsrapport

2017-11-17: Delårsrapport 3

2018-02-16: Bokslutskommuniké 2017

Avlämnande av delårsrapport

Malmö, den 19 maj 2017

Star Vault AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Henrik Nyström, VD

info@starvault.se

Resultaträkning i sammandrag

(SEK) 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01 - 2016-12-31
- 2017-03 - 2016-03
-31 -31

Nettoomsättning 542 317 645 011 2 240 175
Kostnad för såld vara -58 862 -65 586 -353 187
Bruttoresultat 483 455 579 425 1 886 988

Administrationskostnader -136 808 -93 362 -496 621
Forsknings- och -461 055 -290 933 -1 313 756
utvecklingskostnader
Rörelseresultat -114 408 195 130 76 611

Resultat från
finansiella poster
Övriga ränteintäkter och - - 686
liknande resultatposter
Räntekostnader och - - -
liknande resultatposter
Resultat efter -114 408 195 130 77 297
finansiella poster

Skatt på periodens - - -
resultat
Periodens resultat -114 408 195 130 77 297

Balansräkning i sammandrag

(SEK) 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 3 174 216 2 103 753 2 755 775
Finansiella anläggningstillgångar 63 300 25 600 85 900
Summa anläggningstillgångar 3 237 516 2 129 353 2 841 675

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 164 111 22 555 206 439
Kassa och bank 4 467 534 512 081 4 966 550
Summa omsättningstillgångar 4 631 645 534 636 5 172 989

SUMMA TILLGÅNGAR 7 869 161 2 663 989 8 014 664

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 680 975 1 914 982 2 680 975
Fond för utvecklingsutgifter 1 888 324 467 871 1 410 401
4 569 299 2 382 853 4 091 376

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 492 325 -496 922 2 892 951
Periodens resultat -114 408 195 130 77 297
2 377 917 -301 792 2 970 178

Summa eget Kapital 6 947 216 2 081 061 7 061 624

Skulder
Långfristiga skulder - - -
Kortfristiga skulder 921 945 582 928 953 040

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 869 161 2 663 989 8 014 664

Förändring eget kapital i sammandrag

Bundet eget Fritt eg...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.