Du är här

2017-08-18

Star Vault: Halvårsrapport 2017-01-01 till 2017-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2017-01-01 - 2017-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 1 113 386 (1 223 806) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -341 111 (345 962) SEK.
· Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,01 (-0,01) SEK.
· Soliditeten uppgick till cirka 87 (81) %.

Andra kvartalet (2017-04-01 - 2017-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 571 069 (578 795) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -226 703 (150 832) SEK.
· Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,00 (0,00) SEK.

Definitioner

· Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 67 024 368 aktier per 2017-06-30.
· Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
· I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
· Med "Star Vault" eller "bolaget" avses Star Vault AB (publ).

Andra kvartalet - Spelrelaterade trender

Sedan 2012 använder Star Vault en betalningsmodell för spelet Mortal
Online som kallas Free 2 Play. Det innebär att det inte säljs några
licenser för spelet utan enbart månadsabonnemang. Utöver
månadsabonnemang finns en modell där spelare köper till olika
egenskaper samt ett system för spelare att donera pengar till
utveckling. Antalet månadsabonnemang varierar mycket månad för månad
och har stor påverkan på de totala intäkterna. Medlemmar i forumet
för Mortal Online betalar inte licens, utan får kontinuerligt
information om spelet och delger Star Vault sina synpunkter på Mortal
Online.

· Antalet månadsabonnemang under andra kvartalet 2017 ligger på samma nivå jämfört med första kvartalet 2017.

Väsentliga händelser under första halvåret 2017

· Bokslutskommuniké 2016-01-01 - 2016-12-31 publicerades i februari.
· Nya spel för Star Vault publicerades i april.
· Förslag om ny styrelseledamot samt årsredovisning 2016 publicerades i maj.
· Nytt spel uppdatering Kitten'd (www.kittend.com) publicerades i juni.
· Kommunike årsstämma publicerades 2017-06-20.

Omsättning och resultat

Omsättningen under kvartal två 2017 uppgår till 571 069 kr i
jämförelse med 578 795 kr för jämförelseperioden. Periodens
rörelseresultat uppgår till -226 707 kr (150 826).

Investeringar och avskrivningar

Bolaget har under kvartalet aktiverat sina utgifter för utveckling.
Utvecklingsutgifterna under kvartalet uppgår till 474 Tkr (324).
Aktiverade utvecklingsutgifterna från 2017 skrivs av under 3 till 5
år med start då kommersialisering sker. Aktiverade
utvecklingsutgifter från tidigare år skrivs av under 7 år från
kommersialisering. De aktiverade utvecklingsutgifterna avser främst
utgifter för vidare utveckling av nya funktioner i spelet Mortal
Online samt av nya spel.

Finansiell ställning och likviditet

Den 30 juni 2017 uppgick bolagets likvida medel till 3 970 581 (342
279). Soliditeten var 87 (81) %. Bolagets egna kapital uppgick till 6
720 513 (2 231 893) kr. Kassaflödet för perioden uppgick till -995
969 (-305 977) kr.

Styrelsen bedömer att befintlig kassa tillsammans med den
prognosticerade marknadsutvecklingen förväntas kunna täcka det
kommande likviditetsbehovet för de kommande tolv månaderna.

VD Henrik Nyström har ordet

Under första halvåret har vi fortsatt att arbeta med förbättringar av
stabilitet och funktioner i Mortal Online. Vi har byggt ut
ytterligare skydd på spelservern för att hantera spelare som använder
olagliga program i syfte att fuska i spelet. Detta pågår till och
från och det är viktigt att vi hela tiden förbättrar för att se till
att alla spelar på lika villkor.

Vi har också förbättrat samt byggt färdigt vårt nya hussystem och
"decorationsystem".

Detta gick live i juni då vi hade ett streamingevent med spelarna för
att bygga ett gemensamt hus där alla som var intresserade kunde
delta. Spelarna gav positiv feedback och tyckte det var roligt att
vi/utvecklarna var inne i spelet och streamade samtidigt med
spelarna, något vi planerar göra regelbundet då intresset är stort.
Detta var en stor patch (nyheter/förbättringar) och vidare har vi
släppt ett par mindre patcher varannan till var tredje vecka.

Från sammanställningen av ett antal mindre spelkoncept
offentliggjorde vi tidigare Kittend. Detta är ett mindre spel som är
enkelt att komma in i och utmärkt för VR (Virtual Reality), en
industri som växer och vi inleder förhandlingar med företag som har
intresse av Kittend. Det går också att spela utan VR för att nå ut
till en bredare publik. Vi planerar även att släppa spelet på flera
plattformar, förutom PC vilket vi startar med. Under Q3 planerar vi
att ha Kittend presenterbart för ett antal publishers.

Henrik Nyström

VD, Star Vault AB (publ)

Star Vault

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag. Bolaget utvecklar och
marknadsför ett onlinespel, med namnet Mortal Online, inom genren
Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG). Bolaget har
inlett utvecklingen av nya mindre speltitlar.

Mortal Online

Mortal Online är ett datorrollspel som utspelar sig i en fantasyvärld
fylld av mytiska väsen såsom trollkarlar, häxor, alver och jättar.
Spelet innehåller spelstrategier som till exempel ekonomi, hantverk,
utmaningar spelare emellan och även regerande av landområden. Medan
många onlinespel på marknaden har en linjär spelidé, där spelet i
princip är färdigspelat när din spelkaraktär har utfört alla uppdrag
och har nått den högsta nivån, fokuserar Mortal Online istället på
interaktion mellan spelarna. I Mortal Online finns ingen färdig
"spelplan" att följa. Det är istället upp till var och en att använda
sin egen fantasi för att spela spelet. Du kan själv välja vad du vill
sysselsätta dig med och det finns därmed fler möjligheter och
hållbarheten blir större. Spel av den linjära typen är betydligt
vanligare och har större konkurrens än spel som Mortal Online.

Affärsmodell

Affärsmodellen för Mortal Online består huvudsakligen av
månadsabonnemang. Till detta läggs så kallad mikrobetalning, det vill
säga olika föremål eller egenskaper som spelaren kan köpa till utöver
månadsabonnemanget. Utöver detta kan spelaren i mån av intresse göra
så kallade donationer, där syftet ofta är att stödja utvecklingen av
en viss egenskap eller ett föremål som alla i spelet kan ha nytta av.
En förutsättning för att bli framgångsrik är att ha många spelare som
vill vara med och spela under en längre tid. Det som gör modellen
intressant är att kostnaderna för driften ökar i betydligt lägre takt
jämfört med intäkterna, när mängden spelare ökar.

Aktien

B-aktien i Star Vault noterades den 28 september 2007 på AktieTorget.
AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget
driver en handelsplattform (MTF). Per den 30 juni 2017 uppgick
antalet aktier i bolaget till 67 024 368, varav 1 250 000 är
A-aktier, som inte är listade. A-aktien har röstvärde 10 och B-aktien
har röstvärde 1.

Risker

Styrelsen bedömer att den prognosticerade marknadsutvecklingen
förväntas kunna täcka det kommande likviditetsbehovet för de kommande
tolv månaderna. Det kan dock inte uteslutas att ytterligare
likviditet kan behövas på grund av tillväxt eller andra ändrade
marknadsförutsättningar.

Gällande riskfaktorer i övrigt hänvisas till Bolagets senaste
fastställda årsredovisning.

Principer för delårsrapportens upprättande

Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna

råd (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade gentemot fg år

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisor

Kommande finansiella rapporter

2017-11-17: Delårsrapport 3

2018-02-16: Bokslutskommuniké 2017

Avlämnande av halvårsrapport

Malmö, den 18 augusti 2017

Star Vault AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Henrik Nyström, VD

info@starvault.se

Resultaträkning i sammandrag

(SEK) 2017 2016 2017-01 2016-01 2016-01-01
-04-01 -04-01 -01 -01 - 2016-12-31
- 2017 - 2016 - 2017-06 - 2016-06
-06-30 -06-30 -30 -30

Nettoomsättning 571 069 578 795 1 113 386 1 223 806 2 240 175
Kostnad för såld vara -77 312 -90 327 -136 174 -155 913 -353 187
Bruttoresultat 493 757 488 468 977 212 1 067 893 1 886 988

Administrationskostnader -216 562 -103 117 -353 370 -196 479 -496 621

Forsknings- och -503 902 -234 525 -964 957 -525 458 -1 313 756
utvecklingskostnader
Rörelseresultat -226 707 150 826 -341 115 345 956 76 611

Resultat från
finansiella poster
Övriga ränteintäkter och 4 7 4 7 686
liknande resultatposter
Räntekostnader och - -1 - -1 -
liknande resultatposter
Resultat efter -226 703 150 832 -341 111 345 962 77 297
finansiella poster

Skatt på periodens - - - - -
resultat
Periodens resultat -226 703 150 832 -341 111 345 962 77 297

Balansräkning i sammandrag

(SEK) 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella 3 519 467 2 314 055 2 755 775
anläggningstillgångar
Finansiella 63 300 25 600 85 900
anläggningstillgångar
Summa 3 582 767 2 339 655 2 841 675
anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga 170 777 86 697 206 439
fordringar
Kassa och bank 3 970 581 342 279 4 966 550
Summa 4 141 358 428 976 5 172 989
omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR 7 724 125 2 768 631 8 014 664

EGET KAPITAL OCH
SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 680 975 1 914 982 2 680 975
Fond för 2 292 918 774 913 1 410 401
utvecklingsutgifter
4 973 893 2 689 895 4 091 376

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 087 731 -803 964 2 892 951
Periodens resultat -341 111 345 962 77 297
1 746 620 -458 002 ...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.