Du är här

2014-05-16

Starbreeze AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB

Extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) har hållits klockan 17.00 den 15 maj
2014 i Stockholm.

Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid den extra bolagsstämman.
För fullständiga detaljer avseende besluten vänligen se beslutsunderlag till
den extra bolagsstämman anslaget bl.a. på bolagets hemsidawww.starbreeze.com.
Under stämman har också information om indikativ tidplan för det pågående
listbytet till First North lämnats.

Antagande av ny bolagsordning

Stämman antog i enlighet med styrelsens förslag ny bolagsordning innebärande
(i) att bestämmelsen om bolagets aktiekapital (§ 4) ändrades från att vara
lägst 1.200.000 kr och högst 4.800.000 kr till att vara lägst 2.000.000
kronor och högst 8.000.000 kr samt (ii) att bestämmelsen om antalet aktier i
bolaget (§ 5) ändrades från att vara lägst 600.000.000 och högst
2.400.000.000 till att vara lägst 100.000.000 och högst 400.000.000.

Sammanläggning av aktier (jämte information om indikativ tidplan för listbyte
till First North)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en
sammanläggning av aktierna i bolaget, vilket innebär att tio befintliga
aktier sammanläggs till en aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa
avstämningsdag för sammanläggningen.

I och med att stämman beslutat om sammanläggning kan även listbytet till First
North fortskrida och indikativ tidplan anges. Bolagsstämman upplystesattsista
dag för handel före sammanläggning av aktier respektive första dag för handel
efter sammanläggning av aktier på Aktietorget beräknas inträffa under nästa
vecka efter Bolagsverkets registrering,attförsta dag för handel på First
North beräknas bli den 28 maj 2014 samtattför listbytet erforderlig
bolagsbeskrivning beräknas bli offentliggjord senast ett par handelsdagar
dessförinnan. En mer komplett tidplan kommer att offentliggöras i samband med
att sammanläggningsbeslutet vinner registrering hos Bolagsverket och
styrelsen bestämmer och offentliggör avstämningsdag för sammanläggningen.

Personaloptionsprogram för de anställda i koncernen

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till personaloptionsprogram till
koncernens anställda. Det totala antalet personaloptioner som kan tilldelas
är 5.000.000. Varje intjänad personaloption ger rätt att förvärva en aktie i
bolaget till ett lösenpris om 7,20 kronor (efter omvänd split, motsvarande
120 procent av aktiens snittkurs under 20 handelsdagar före stämman). Vid
fullt nyttjande av personaloptionerna kommer 5.000.000 aktier att ges ut,
vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,3 procent. Fullt utnyttjande av
personaloptionerna förutsätter fortsatt anställning under totalt 36 månader
från den anställdes accepterande av erbjudandet. Personaloptionerna löper
under 48 månader med rätt för innehavarna av personaloptionerna att påkalla
optionsrätten från dagen för dess intjänande.

Teckningsoptioner för koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag att emittera högst 2.000.000
teckningsoptioner som ett tilläggserbjudande inom ramen för bolagets breda
optionsprogram för personalen. Teckningsberättigade är de personer som ingår
i företagsledningen eller på annat sätt genom tilldelning av
teckningsoptioner enligt ovan utgör nyckelpersoner. Dessa nyckelpersoner
erbjuds att förvärva upp till samma antal teckningsoptioner som de tilldelats
personaloptioner med undantag för VD, som erbjuds att förvärva upp till 2,5
teckningsoptioner per tilldelad personaloption. Teckningsoptionerna ska
förvärvas till bedömt marknadspris enligt Black&Scholes. Varje
teckningsoption ger rätt att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs
om 12 kronor (efter omvänd split, motsvarande 200 procent av aktiens
snittkurs under 20 handelsdagar före stämman). Teckning av aktier med stöd av
teckningsoptionerna kan äga rum under perioden från och med den 30 november
2015 till och med den 30 maj 2017. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna
kan bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 40.000 kronor genom
utgivande av 2.000.000 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,3
procent.

Riktad emission av teckningsoptioner för hedgeändamål

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag att emittera högst 6.250.000
teckningsoptioner för hedgeändamål avseende det nu beslutade
personaloptionsprogrammet. Teckningsberättigad är helägda dotterbolaget som
har rätt och skyldighet att efter teckning vid deltagarnas påkallande av
utnyttjande av bolaget utställda personaloptioner i enlighet med ovanstående
fullgöra bolagets åtagande genom överlåtelse av teckningsoptionerna, samt har
rätt att i samband därmed överlåta överskjutande teckningsoptioner till
marknadspris i syfte att täcka de sociala avgifter som utnyttjandet av
personaloptionerna medför. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt, med
löptid och villkor som återspeglar personaloptionernas villkor, respektive i
övrigt är sedvanliga vid emissioner av teckningsoptioner av detta slag. Vid
fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital komma att
ökas med högst 125.000 kronor genom utgivande av 6.250.000 aktier. Detta
motsvarar en utspädning om cirka 0,8 procent utöver angivna 3,3 procent för
de personaloptioner som hedgen avser, d.v.s. totalt 4,1 procent.

Kompletteringsbeslut avseende säkerställande av bolagets pågående
personaloptionsprogram 2012/2015

Stämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag att överskjutande
underliggande teckningsoptioner från förfallna personaloptioner under
personaloptionsprogram 2012/2015 återigen ska kunna säkra
personaloptionsprogram 2012/2015 samt utnyttjas och överlåtas för att täcka
sociala avgifter hänförliga till personaloptionsprogram 2012/2015, samt även
att dessa överskjutande teckningsoptioner från personaloptionsprogrammet
2012/2015 på motsvarande sätt ska kunna användas i andra hand för att täcka
socialavgifter under det nya personaloptionsprogrammet till anställda i
koncernen i enlighet med vad som beslutas ovan.

Styrelsepersonaloptioner

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag till personaloptionsprogram
till den på årsstämman valde styrelseledamoten Matias Myllyrinne och den
nyvalda styrelseledamoten Eva Redhe Ridderstad. Det totala antalet
personaloptioner som kan tilldelas är 534.000, d.v.s. 267.000
teckningsoptioner var. Varje intjänad personaloption ger rätt att förvärva en
aktie i bolaget till ett lösenpris om 7,20 kronor (efter omvänd split,
motsvarande 120 procent av aktiens snittkurs under 20 handelsdagar före
stämman). Vid fullt nyttjande av personaloptionerna kommer 534.000 aktier att
ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,36 procent. Fullt
utnyttjande av personaloptionerna förutsätter att styrelseuppdraget fortlöper
under totalt 36 månader, räknat från årsstämman den 21 november 2013.
Optionens löptid är tre år räknat från stämmans beslut.

Riktad emission av teckningsoptioner för hedgeändamål

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag att emittera högst 650.000
teckningsoptioner för hedgeändamål avseende nu beslutade
styrelsepersonaloptioner, på villkor motsvarande de som beslutats för
teckningsoptioner för hedgeändamål avseende personaloptioner. Vid fullt
nyttjande av teckningsoptionerna till följd av "styrelsepersonaloptioner" kan
bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 13.000 kronor genom utgivande
av 650.000 aktier. Detta motsvarar en utspädning om cirka 0,07 procent utöver
angivna 0,36 procent i utspädningseffekt från styrelsepersonaloptionerna som
hedgen avser, d.v.s. totalt 0,43 procent.

Styrelseteckningsoptioner

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag att emittera högst 267.000
teckningsoptioner. Teckningsberättigad är Eva Redhe Ridderstad. Eva Redhe
Ridderstad erbjuds att förvärva upp till samma antal teckningsoptioner som
hon tilldelats personaloptioner. Teckningsoptionerna ska förvärvas till
bedömt marknadspris. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie i
bolaget till en teckningskurs om 12 kronor (efter omvänd split, motsvarande
200 procent av aktiens snittkurs under 20 handelsdagar före stämman).
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan äga rum under perioden
från och med den 30 november 2015 till och med den 30 maj 2017. Vid fullt
nyttjande av teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital komma att ökas med
högst 5.340 kronor genom utgivande av 267.000 aktier, vilket motsvarar en
utspädning om cirka 0,19 procent.

Val av ytterligare en styrelseledamot

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen för perioden
fram till och med nästa årsstämma utökas med en ledamot samt att Eva Redhe
Ridderstad utses till ny styrelseledamot för denna tid. Vidare beslutade
stämman om motsvarande kontanta arvode för den återstående perioden fram till
årsstämman.

För mer information vänligen kontakta:
Bo Andersson Klint, VD, Starbreeze AB
Tel: 08-209 208, e-post:ir@starbreeze.com

Om Starbreeze:

Starbreeze är en av Sveriges största oberoende spelutvecklare. Starbreeze
utvecklar data- och TV-spel i egen regi och i partnerskap med ledande
internationella spelförläggare. I spelportföljen finns tio titlar som har
lanserats, där Brothers - A Tale of Two Sons och PAYDAY 2 är de senast
släppta spelen. Starbreeze grundades 1998 och har ca 7 700 aktieägare. För
mer info se:
www.starbreeze.com

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Starbreeze AB via Globenewswire

HUG#1786198

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.