Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-21

Stendörren Fastigheter AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2017 Stendörren Fastigheter AB (publ)

Januari-juni 2017 ((2016 inom parentes)

·
Hyresintäkterna ökade till 224 miljoner kronor (210) och driftnettot
ökade till 150 miljoner kronor (141).

·
Förvaltningsresultatet ökade till 69 miljoner kronor (63).

·
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 109 miljoner
kronor (- 154).

·
Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till
76 miljoner kronor (464), varav - 3 miljoner kronor (26) avser
realiserad värdeförändring vid försäljning. Värdeförändringen av
räntederivat uppgick till 12 miljoner kronor (- 68).

·
Periodens resultat uppgick till 104 miljoner kronor (363).

·
Resultat per aktie uppgick till 3,78 kronor (13,15) och kassaflöde per
aktie uppgick till 3,94 kronor (- 5,59).

Väsentliga händelser under andra kvartalet

·
Under kvartalet har tre fastigheter i Stockholm och Upplands-Bro
förvärvats i separata transaktioner med ett underliggande
fastighetsvärde om cirka 135 miljoner kronor och två fastigheter i
Rosersberg har avyttrats för sammanlagt 135 miljoner kronor.

·
Under kvartalet har bolagets ledningsgrupp kompletterats med Caroline
Gebauer som anställts som bolagsjurist och Johan Bråkenhielm som
tillträder i augusti som bolagets transaktionschef.

·
I juni förlängdes det strategiskt viktiga hyresavtalet med Medivir AB
omfattande drygt 3 500 kvadratmeter kontors- och laboratorieyta. Det
nya avtalet löper till år 2029 med ett årligt initialt hyresvärde om
5,65 miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·
Den 5 juli emitterade Stendörren ett icke-säkerställt obligationslån
om 360 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1 miljard kronor.
Obligationslånet har en löptid om 3 år och löper med en rörlig ränta
om Stibor 90 plus 400 räntepunkter. Av emissionens 360 miljoner
kronor används 320 miljoner kronor för återköp av befintliga
obligationer i Stendörrens äldre obligation vilken uppgår till totalt
750 miljoner kronor och förfaller till lösen i februari 2018. Därmed
har cirka 43 procent av den äldre obligationens förfall lösts i
förtid.

·
Efter periodens utgång har en revolverande kreditfacilitet ("Revolving
Credit Facility"), säkerställd med pantbrev i ett antal av bolagets
fastigheter, uppgående till totalt 250 miljoner kronor beviljats från
en av Stendörrens huvudbanker.

"Stendörren avslutar ännu ett stabilt kvartal med god lönsamhet.
Efterfrågan på lokaler i den region som vi verkar i är fortsatt stark
och marknadshyrorna är stigande. Sverige visar finansiell stabilitet
samtidigt som de historiskt låga räntorna verkar bestå.

Sammantaget ser förutsättningarna för en fortsatt stabil utveckling
mycket goda ut även om det i omvärlden finns gott om oroande moln på
horisonten.

En för bolaget mycket viktig faktor är att vi lägger mycket resurser
på att bygga en stark och bred organisation som genom aktivt
utvecklingsarbete klarar att lyfta fram den värdepotential som finns
i vårt bestånd samtidigt som vi tillvaratar de möjligheter vi ser för
ytterligare tillväxt. Investeringar i organisationen och
human-kapitalet ser vi som en nödvändighet för en i framtiden stark
intjäning och lönsamhet.

Vi har förtidslöst nästa halva vårt obligationslån om 750 miljoner
kronor som löper ut i februari 2018 genom att bolaget i början av
juli emitterade ett nytt treårigt obligationslån. Det nya
obligationslånet löper med 100 räntepunkter lägre nominell ränta än
det gamla obligationslånet vilket är ett starkt bevis på att vi
skapat ett bolag med väsentligen lägre risk sam-tidigt som vi
levererat hög avkastning på eget kapital. Samtliga viktiga nyckeltal
fortsätter att utvecklas stabilt och vi ligger sedan början av året
över vårt långsiktiga mål för soliditeten.

Sverige har i många avseende varit världsledande när det gäller
miljöarbete. Förutsättningarna har varit starka politiska
inriktningsbeslut och lönsamma industriföretag som har varit villiga
att betala det högre priset denna utveckling medfört.

Tyvärr ser inte dagens regering sambanden tydligt då en förutsättning
för hållbart fastighetsägande är just lönsamhet. Regeringen bör
istället skapa incitament för branschen att använda sitt överskott i
hållbarhetsarbetet istället för att införa nya skatter vilka är
direkt riktade mot fastighetsbranschen. Fastigheter är resurskrävande
och utgör nödvändiga förutsättningar för vår tillväxt och berör alla
medborgare och företag. Kraven ökar och vår värld måste stå samlad
och ta ansvar, ett ansvar som sträcker sig mycket längre än minskad
användning av fossila bränslen.

För oss på Stendörren innebär vårt arbete med hållbarhet att skapa
"Lokaler som gör skillnad", inte bara för våra hyresgäster utan för
alla som verkar och berörs av våra fastigheter. Vi har råd att
investera hållbart! Jag vågar lova att det innebär högre avkastning
över tid för våra aktieägare, alla vill leva hållbart! Som
fastighetsägare utgör vi en mycket viktig funktion i samhället. Vi
måste visa att vi tar ansvar för en sund och hållbar
samhällsutveckling. Välkommen till en bättre värld!".

Fredrik Brodin, Verkställande Direktör

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande
direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller

Magnus Sundell, CFO, Telefon 070-6027675, magnus.sundell@stendorren.se
eller besök www.stendorren.se

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2017 kl.
07.00 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom
segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First
North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser
är Remium Nordic AB ( www.remium.com ). För mer information om
Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/stendorren-fastigheter-ab/r/delarsrapport-janu...
http://mb.cision.com/Main/13243/2314946/702896.pdf
http://mb.cision.com/Public/13243/2314946/949f74a9c08b56d5.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.