Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-19

Stillfront Group AB: Kommuniké från årsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 19 maj 2017

Kommuniké från årsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 19 maj 2017

Stillfront Group AB (publ) ("Stillfront" eller "Bolaget") höll årsstämma den
19 maj 2017 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och balansräkning
samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Stämman beslutade i enlighet
med styrelsens och den verkställande direktörens förslag att den ansamlade
vinsten om 207 319 875 kronor, varav årets vinst utgör 14 969 397 kronor,
balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas. Styrelsens ledamöter
och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2016.

Stämman beslutade att styrelsearvode om 150 000 kronor ska utgå till
styrelsens ordförande och att styrelsearvode om 75 000 kronor ska utgå till
var och en av styrelsens övriga ledamöter. Styrelseledamot som ersätts på
grund av anställning i Bolaget eller koncernbolag ska dock inte erhålla
styrelsearvode. Revisorn ska ersättas för utfört arbete enligt löpande
godkänd räkning.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Annette
Brodin Rampe, Alexander Bricca och Mark Miller, samt nyvälja Birgitta
Henriksson, Sture Wikman och Ulrika Viklund som styrelseledamöter för tiden
intill nästa årsstämma avhållits. Annette Brodin Rampe valdes till styrelsens
ordförande. Till revisor omvaldes MAZARS SET Revisionsbyrå AB som meddelat
att Michael Olsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Stämman fastställde de av valberedningen föreslagna principerna för hur
valberedningen ska utses.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för
styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om
emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Ökningen av
aktiekapitalet, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller
nyteckning av aktier, får - om den sker med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt - motsvara en utspädningseffekt om högst 10 procent av
aktiekapitalet vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första
gången. Priset per aktie ska fastställas som ett genomsnitt av marknadskursen
under 30 dagar innan emissionsbeslutet. Betalning får ske kontant och/eller
med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor.
Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller
finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jörgen Larsson, VD
Tel: 070-321 1800
jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO
Tel: 0705-851258
sten@stillfront.com

Om Stillfront
Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala
spel - med visionen att bli en ledande indie-spelutvecklare och förläggare.
Stillfront är verksamt genom sex näst intill självständiga dotterbolag: Bytro
Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige
och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA samt
Babil Games i UAE och Jordanien. Gruppens spel distribueras globalt, och har
sina huvudmarknader i Sverige, Tyskland, USA och MENA. För mer information,
besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

Utvalda Spel
Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel
, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och
gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016. Supremacy 1914
och Call of War
är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone
är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms
och GemStone IV
är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Lara Croft Relic
Run(TM)
är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Tank Storm och Admiral är
mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil
Games.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon 08-4094 2120

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att
offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 19 maj 2017 kl 13.15 CEST.

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Stillfront Group AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.