Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-28

Stockmann Oyj Abp: Stockmann-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016

Konsernin kolmas vuosineljännes oli jälleen kannattava

STOCKMANN Oyj Abp, Osavuosikatsaus 28.10.2016 klo 8.00

Heinä-syyskuu 2016:
- Konsernin liikevaihto oli 288,9 miljoonaa euroa (317,9 miljoonaa
euroa).

- Liikevaihto jatkuvilla tuote- ja liiketoiminta-alueilla laski 5,5
prosenttia.

- Suhteellinen myyntikate kasvoi 54,8 prosenttiin (51,8 prosenttia).
- Liikevoitto oli 2,9 miljoonaa euroa (-10,6 miljoonaa euroa).
Tammi-syyskuu 2016:
- Konsernin liikevaihto oli 914,7 miljoonaa euroa (1 014,7 miljoonaa
euroa).

- Liikevaihto jatkuvilla tuote- ja liiketoiminta-alueilla laski 3,0
prosenttia.

- Suhteellinen myyntikate kasvoi 53,3 prosenttiin (50,4 prosenttia).
- Liiketulos oli -16,3 miljoonaa euroa (-56,8 miljoonaa euroa).
- Katsauskauden tulos oli -40,6 miljoonaa euroa (-69,7 miljoonaa
euroa).

- Osakekohtainen tulos oli -0,62 euroa (-0,97 euroa).
- Lindexin ja Real Estaten hyvä tuloskehitys jatkui. Stockmann
Retailin tulos on edelleen haasteellinen parantuneesta
Q3-liiketuloksesta huolimatta.

- Venäjän tavarataloliiketoiminta on luokiteltu lopetetuksi
toiminnoksi. Tuloslaskelman vertailuluvut ja niihin liittyvät erät on
muutettu vastaavasti. Puolivuotiskatsauksen kommentit viittaavat
ainoastaan jatkuviin toimintoihin.

Vuoden 2016 näkymät pysyvät ennallaan:
Stockmann arvioi, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto laskee
vuodesta 2015 käynnissä olevien strategisten toimenpiteiden johdosta,
joilla pyritään kannattavuuden parantamiseen. Oikaistun liiketuloksen
odotetaan olevan hieman positiivinen vuonna 2016.

Toimitusjohtaja Lauri Veijalainen:
Stockmann jatkaa strategiansa toteuttamista keskittymällä
ydinliiketoimintoihinsa, joita ovat Stockmann Retail, Real Estate ja
Lindex. Konsernin liikevoitto kolmannella vuosineljänneksellä oli 2,9
miljoonaa euroa (-10,6 miljoonaa euroa) ja tämä oli kuudes
peräkkäinen vuosineljännes, kun liiketulos parani. Erityisen
ilahduttavaa on, että ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen konsernin
kolmannen vuosineljänneksen tulos oli positiivinen.

Tuloksemme alkavat vähitellen kääntyä oikeaan suuntaan. Konsernin
suhteellinen myyntikate parani vuosineljänneksen aikana 54,8
prosenttiin sekä Stockmann Retailin että Lindexin parannusten
ansiosta. Lindex jatkoi tuloskasvuaan, vaikka myynnillisesti syyskuu
oli heikko Ruotsin muotimarkkinoiden vähittäiskauppiaille. Stockmann
Retail paransi liiketulostaan tehostamisohjelman liittyvien
kustannussäästöjen johdosta, vaikka myynti jäi alle odotusten ja
siksi meidän on nopeutettava käännettä. Raportointikauden aikana
olemme menestyksellisesti jatkaneet Helsingin lippulaivamyymälän ja
Turun tavaratalon Herkun kunnostuksia. Lisäksi teimme kesällä
merkittäviä uudelleenjärjestelyjä toiminnassamme.

Real Estate jatkaa vakaata tuloskehitystään, ja Nevsky Centren tilanne
Pietarissa parani vuokrausasteen noustessa neljänneksen aikana uusien
vuokrasopimusten ansiosta. Muutoksena nykyiseen strategiaan
Stockmannin hallitus on päättänyt tutkia Nevsky Centren mahdollista
myyntiä.

Hullut Päivät -kampanja pidettiin lokakuussa, vuosineljänneksen
vaihduttua. Olemme melko tyytyväisiä kampanjan tulokseen, ja tämä on
hyvä lähtökohta vuoden viimeiselle neljännekselle. Tulemme
panostamaan kaikki voimamme tulevaan joulusesonkiin varmistaaksemme
hyvät tulokset, koska niillä on ratkaiseva merkitys Stockmannin koko
vuoden tuloskehitykseen.

Avainlukuja

Jatkuvat toiminnot 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
2016 2015 2016 2015 2015
Liikevaihto, milj. euroa 288,9 317,9 914,7 1 014,7 1 434,8
Suhteellinen myyntikate, 54,8 51,8 53,3 50,4 50,6
prosenttia
Liiketulos, milj. euroa 2,9 -10,6 -16,3 -56,8 -52,5
Oikaisut liiketulokseen*, milj. 0,0 3,2 0,0 9,8 24,0
euroa
Oikaistu liiketulos (EBIT), 2,9 -7,4 -16,3 -47,0 -28,5
milj.euroa
Oikaistu liiketulos ennen 17,6 10,0 27,6 5,4 43,4
poistoja (EBITDA), milj.euroa
Nettorahoituskulut, milj. euroa 5,0 4,9 14,0 14,0 21,2
Tulos ennen veroja, milj. euroa -2,1 -15,5 -30,2 -70,8 -73,7
Katsauskauden tulos, milj. euroa -7,3 -10,4 -40,6 -69,7 -88,9
Osakekohtainen tulos, -0,12 -0,14 -0,62 -0,97 -1,24
laimentamaton, euroa
Henkilöstö, keskimäärin 9 144 10 750 9 200 10 966 10 763

Jatkuvat ja lopetetut toiminnot 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
2016 2015 2016 2015 2015
Osakekohtainen nettotulos, -0,12 -0,23 -0,47 -1,17 -2,43
laimentamaton, euroa
Liiketoiminnan rahavirta, milj. -33,7 -31,8 -54,6 -79,8 17,2
euroa
Investoinnit, milj. euroa 10,1 10,8 29,6 37,0 53,4
Oma pääoma/osake, euroa 14,05 14,19 14,53
Nettovelkaantumisaste, 80,8 89,9 72,1
prosenttia
Omavaraisuusaste, prosenttia 45,4 43,8 46,1
Osakkeiden määrä, laimentamaton, 72 049 72 049 72 049
painotettu keskiarvo, 1 000 kpl
Sijoitetun pääoman tuotto, -3,5 -5,2 -7,6
liukuva 12 kk, prosenttia

* Oikaisut vuonna 2015 liittyvät Akateemisen Kirjakaupan, Oulun
tavaratalon, Seppälän sekä konsernin muihin
uudelleenjärjestelykustannuksiin.

Stockmann on muuttanut raportoinnissa käyttämäänsä terminologiaa
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamien ohjeiden
mukaisesti. Vaihtoehtoiset tunnusluvut kuvaavat paremmin
liiketoiminnan kehitystä ja helpottavat vertailuja tilikausien
välillä. Toisesta vuosineljänneksestä 2016 alkaen aiemmin käytetty
termi "ilman kertaluonteisia eriä" on korvattu termillä "oikaistu" ja
sen seurauksena "liiketulos (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä" on
korvattu termillä "oikaistu liiketulos (EBIT)". Vastaavasti "oikaistu
EBITDA" on laskettu oikaistusta liiketuloksesta ilman poistoja.

Stockmann käyttää termiä "jatkuvat tuote- ja liiketoiminta-alueet"
mikä viittaa toimintaan, johon eivät kuulu Venäjän
vähittäiskauppaliiketoiminta (Stockmann ja Lindex), Seppälä, Hobby
Hall, Stockmann Beauty, lentokenttämyymälä eivätkä tuotealueet,
joista Stockmann on luopunut tavarataloissa (elektroniikka, kirjat,
urheiluvälineet, lelut ja lemmikkieläintarvikkeet). Vaihtoehtoisina
tunnuslukuina käytetään myös myyntikatetta ja suhteellista
myyntikatetta. Myyntikate lasketaan vähentämällä liikevaihdosta
aineiden ja tarvikkeiden käyttö. Suhteellinen myyntikate lasketaan
ilmoittamalla myyntikatteen suhde liikevaihtoon prosentteina.

Strategia
Stockmann-konserni keskittyy kehittämään vähittäiskauppatoimintojaan
ja kiinteistöliiketoimintaansa tavaratalokiinteistöissään. Lisäksi
Lindexin kehittäminen ja laajentaminen jatkuvat. Stockmann harkitsee
Pietarin Nevsky Centre -kauppakeskuksen myymistä.

Stockmann investoi tavaratalojensa uudistamiseen tarjotakseen entistä
parempia asiakaskokemuksia. Stockmann avaa täysin uuden tavaratalon
Tapiolaan maaliskuussa 2017. Helsingin keskustan
lippulaivatavaratalossa tehtiin merkittäviä kunnostustöitä kolmannen
vuosineljänneksen aikana. Uusi naisten asusteosasto ja kodinosasto
avattiin elokuussa. Lisäksi monet uudet kumppanit avasivat
myymälöitään Helsingin lippulaivatavaratalossa. Uudistukset saadaan
valmiiksi marraskuun aikana, jolloin avautuu esimerkiksi uusia
kahviloita ja uusia kosmetiikkamerkkejä lanseerataan.

Turussa aloitettiin toisella vuosineljänneksellä Herkku-osaston
uudistushanke, joka valmistuu marraskuussa. Tallinnan tavaratalon
viidennessä kerroksessa tehtiin merkittäviä kunnostustöitä ja uusittu
kerros, jossa on useita uusia kumppaneiden palveluja ja myymälöitä,
avattiin lokakuussa. Myös Riian tavaratalon toisessa kerroksessa
avautui useita uusia vuokralaisten myymälöitä.

Uusi Stockmann-verkkokauppa lanseerataan kuluvan vuoden viimeisen
neljänneksen aikana. Uudella alustalla toimivaan verkkokauppaan tulee
vaiheittain uusia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi tavarataloissa
myytävien tuotteiden saatavuustietojen näkyminen verkossa. Uusi
Hullut Päivät -verkkokauppa lanseerattiin lokakuussa kampanjan
yhteydessä.

Vuoden 2016 näkymät
Stockmann-konsernin päätoimintamaassa Suomessa yleinen talouskehitys
pysyy epävarmana ja bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan vain
hitaasti. Kuluttajien ostovoiman odotetaan pysyvän alhaisena ja
käyttötavaroiden markkinakehitys jatkuu todennäköisesti heikkona.
Samanaikaisesti kilpailu lisääntyy.

Ruotsissa, Norjassa ja Baltian maissa bruttokansantuotteen kasvun
arvioidaan olevan jonkin verran korkeampi kuin Suomessa.
Kohtuuhintaisen muodin markkinanäkymien Ruotsissa odotetaan pysyvän
suhteellisen vakaina. Baltian maissa kilpailun arvioidaan lisääntyvän
vähittäiskaupan markkinoilla.

Venäjän talouskehityksen arvioidaan pysyvän heikkona vuonna 2016.
Tällä on negatiivinen vaikutus Stockmannin kiinteistöliiketoiminnan
vuokratuloihin.

Stockmannin strategia tähtää konsernin pitkän aikavälin kilpailukyvyn
ja kannattavuuden parantamiseen liiketoiminnan kokonaisvaltaisen
suunnanmuutoksen avulla. Stockmann aloitti helmikuussa 2015
tehokkuusohjelman, jonka tavoitteena ovat 50 miljoonan euron
vuosittaiset kustannussäästöt. Ohjelma etenee suunnitellusti, ja sen
keskeiset vaikutukset näkyvät Stockmannin tuloskehityksessä pääosin
vuodesta 2016 lähtien. Uusi organisaatiomalli, joka otettiin käyttöön
kolmannen vuosineljänneksen aikana, vähentää kustannuksia noin 20
miljoonalla eurolla vuoden 2017 aikana.

Vuoden 2016 investointien arvioidaan olevan noin 40-45 miljoonaa euroa
ja vähemmän kuin vuoden 2016 arvioidut poistot.

Stockmann arvioi, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto laskee
vuodesta 2015 käynnissä olevien strategisten toimenpiteiden johdosta,
joilla pyritään kannattavuuden parantamiseen. Oikaistun liiketuloksen
odotetaan olevan hieman positiivinen vuonna 2016.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 28.10.2016 klo
9.15 Fazerin À la Carte -ravintolassa Stockmannin Helsingin keskustan
tavaratalon 8. kerroksessa, Aleksanterinkatu 52 B.

Webcast
Toimitusjohtaja Lauri Veijalainen pitää 28.10.2016 klo 11.15
englanninkielisen webcastin, jossa hän esittelee osavuosikatsauksen.
Osallistu soittamalla 5-10 minuuttia ennen webcastin alkua johonkin
alla olevista numeroista. Esitystä voi seurata tästä linkistä
(https://stockmann.videosync.fi/2016-10-28-q3) tai osoitteessa
stockmanngroup.com (http://www.stockmanngroup.com). Tallenne
esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla
tilaisuuden jälkeen.

Suomi: +358 9 7479 0404
Ruotsi: +46 8 5065 3942
Iso-Britannia: +44 20 3043 2026
USA: +1 719 457 1036

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.