Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-16

Stockmann Oyj Abp: Stockmannkoncernens halvårsrapport 1.1-30.6.2018

Koncernens justerade rörelsevinst ökade med 9,3 miljoner euro under Q2
- ett starkt kvartal för Lindex

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 16.8.2018 kl. 8.00 EET

April-juni 2018, kvarvarande verksamheter:
- Koncernens omsättning uppgick till 279,4 miljoner euro (281,3).
- Bruttomarginalen var 58,2 % (56,1).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 23,8 miljoner euro
(14,6).

- Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 29,6 miljoner euro
(14,6), inkluderande en försäljningsvinst på 7,0 miljoner euro från
avyttringen av fastigheten Bokhuset i Helsingfors.

Januari-juni 2018, kvarvarande verksamheter:
- Koncernens omsättning uppgick till 481,8 miljoner euro (498,1).
- Bruttomarginalen var 56,9 % (54,9).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till -1,0 miljoner euro
(-10,5).

- Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 2,7 miljoner euro
(-10,5).

- Det justerade resultatet per aktie uppgick till -0,37 euro och det
rapporterade resultatet per aktie var -0,35 euro (-0,42).

Resultatprognosen för år 2018 bibehålls oförändrad:
Stockmann uppskattar att koncernens omsättning år 2018 kommer att vara
på samma nivå som året innan. Den justerade rörelsevinsten förväntas
öka år 2018.

Verkställande direktör Lauri Veijalainen:
Stockmannkoncernens andra kvartal var bra. Koncernens resultat
förbättrades och den justerade rörelsevinsten ökade med nästan 10
miljoner euro. Bruttomarginalen fortsatte att förbättras tack vare
sunda lagernivåer och minskade utförsäljningar.

Lindex uppvisade en solid försäljningsutveckling tack vare starka och
förnyade vår- och sommarkollektioner, vilket ledde till ökad
försäljning inom alla marknader och kanaler. De tuffa men nödvändiga
kostnadsinbesparingarna börjar också bära frukt. Bruttomarginalen
förbättrades och således ökade det justerade rörelseresultatet med 8
miljoner euro.

Inom Stockmann Retail var Galna Dagar-kampanjen framgångsrik, men
försäljningen saktade ned mot slutet av kvartalet. Vi strävar efter
att kompensera omsättningsminskningen genom en förbättrad
bruttomarginal samt kostnadsinbesparingar under år 2018 för att komma
i kapp tidtabellen för Stockmann Retails resultatförbättring.
Stockmann Retail uppskattas dock inte uppnå ett positivt
rörelseresultat för hela året. Digitala projekt som siktar på att öka
försäljningen pågår även.

Real Estates resultatutveckling fortsatte såsom planerat. Baserat på
kundrespons introducerade vi under kvartalet flera nya restauranger
och caféer i våra varuhus. Avyttringen av Bokhuset i Helsingfors
slutfördes. En undersökning om en eventuell avyttring av Nevsky
Centre i S:t Petersburg fortsätter aktivt.

Under hösten kommer vi att fortsätta att trappa upp våra strategiska
projekt, särskilt den digitala accelereringen, för att uppnå
tillväxtmålen och öka lönsamheten. På grund av säsongfluktuation
ligger de viktigaste månaderna framför oss, under årets andra hälft.

NYCKELTAL

Kvarvarande verksamheter 4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
2018 2017 2018 2017 2017
Omsättning, milj. euro 279,4 281,3 481,8 498,1 1 055,9
Bruttomarginal, % 58,2 56,1 56,9 54,9 55,8
Driftsbidrag (EBITDA), milj. 43,5 29,5 30,8 19,4 67,6
euro
Justerat driftsbidrag (EBITDA), 37,7 29,5 27,1 19,4 73,2
milj. euro
Rörelseresultat (EBIT), milj. 29,6 14,6 2,7 -10,5 -148,4
euro
Justerat rörelseresultat (EBIT), 23,8 14,6 -1,0 -10,5 12,3
milj. euro.
Nettofinansieringsposter, milj. -8,8 -10,8 -17,5 -15,4 -31,1
Euro*
Resultat före skatt, milj. euro 20,8 3,8 -14,8 -25,9 -179,5
Periodens resultat, milj. euro 8,0 -1,1 -22,9 -28,0 -198,1
Resultat/aktie, 0,09 -0,03 -0,35 -0,42 -2,82
före och efter utspädning, euro
Personal, medeltal 7 214 7 224 7 144 7 217 7 360

Kvarvarande och avvecklade 4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
verksamheter** 2018 2017 2018 2017 2017
Nettoresultat/aktie, 0,09 -0,09 -0,35 -0,52 -2,98
före och efter utspädning, euro
Affärsverksamhetens kassaflöde, 79,7 48,2 17,9 -29,9 25,9
milj. euro
Investeringar, milj. euro 7,4 7,9 15,1 15,7 34,7
Eget kapital/aktie, euro 11,92 14,32 12,29
Nettoskuldsättningsgrad, % 72,7 76,5 83,8
Soliditet, % 45,7 46,9 43,0
Antal aktier, före och efter 72 049 72 049 72 049
utspädning, vägt medeltal, 1 000
st.
Avkastning på sysselsatt -8,3 1,3 -9,1
kapital, glidande 12 månader, %

* Inkluderar år 2017 en nedskrivning på 3,8 miljoner euro relaterad
till Stockmanns investering i andelslaget Tuko Logistics (Q2 2017),
2,0 miljoner euro relaterad till Seppälä (Q3 2017) och 1,5 miljoner
euro relaterad till Hobby Hall (Q4 2017).

** Avvecklade verksamheter inkluderar Stockmann Delikatessens
affärsverksamhet i Finland (2017).

Poster som inverkar på jämförbarheten

Miljoner euro 4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
2018 2017 2018 2017 2017
Justerat driftsbidrag (EBITDA) 37,7 29,5 27,1 19,4 73,2
Justeringar till driftsbidraget
(EBITDA)
Omstruktureringsarrangemang -1,2 -3,3 -9,6
Vinster och förluster i 4,0
investeringsfastigheternas
verkliga värde
Vinst från försäljning av 7,0 7,0
fastigheter
Justeringar totalt 5,7 3,7 -5,6
Driftsbidrag (EBITDA) 43,5 29,5 30,8 19,4 67,6

Miljoner euro 4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
2018 2017 2018 2017 2017
Justerat rörelseresultat (EBIT) 23,8 14,6 -1,0 -10,5 12,3
Justeringar till
rörelseresultatet (EBIT)
Nedskrivning i Lindex goodwill -150,0
Omstruktureringsarrangemang -1,2 -3,3 -14,6
Vinster och förluster i 4,0
investeringsfastigheternas
verkliga värde
Vinst från försäljning av 7,0 7,0
fastigheter
Justeringar totalt 5,7 3,7 -160,6
Rörelseresultat (EBIT) 29,6 14,6 2,7 -10,5 -148,4

Stockmann använder alternativa nyckeltal (Alternative Performance
Measures) i enlighet med direktiven från Europas värdepapper- och
marknadsmyndighet ESMA för att bättre reflektera det operativa
rörelseresultatet och för att underlätta en jämförelse mellan
räkenskapsperioderna. Bruttovinsten beräknas genom att minska
kostnader för sålda produkter från omsättningen, och bruttomarginalen
beräknas genom att dividera bruttovinsten med omsättningen uppgiven i
procent. Driftsbidraget (EBITDA) har beräknats från rörelseresultatet
exklusive avskrivningar, amorteringar och nedskrivningsförluster.
Justerat driftsbidrag (EBITDA) och justerat rörelseresultat är
nyckeltal vilka exkluderar poster av engångskaraktär och övriga
justeringar som inverkar på jämförbarheten från rapporterade
driftsbidraget (EBITDA) och rapporterade rörelseresultatet (EBIT).

UTSIKTER FÖR ÅR 2018

Inom Stockmannkoncernens största verksamhetsländer, Finland och
Sverige, har den allmänna ekonomiska situationen förbättrats, och
enligt prognoser från nationella centralbanker uppskattas BNP
fortsätta öka år 2018. Även konsumenternas förtroende förväntas
fortsätta utvecklas i en positiv riktning.

Köpbeteendet förändras emellertid pga. digitalisering och ökande
konkurrens. Detta reflekteras i utsikterna för modemarknaden, som
enligt en uppskattning av Stockmanns ledning inte ökar lika snabbt
som den allmänna ekonomin.

I Baltikum förväntas detaljhandelsutsikterna enligt ledningens
uppskattning vara bättre än på Stockmannkoncernens övriga
marknadsområden.

Stockmann fortsätter att förbättra koncernens konkurrenskraft och
lönsamhet på lång sikt. Effektiveringsåtgärderna som inleddes i
Lindex i slutet av år 2017 och i Stockmann i början av år 2018 har
till största delen genomförts, och de blir fullt synliga i
rörelsekostnaderna för år 2019.

Investeringarna för år 2018 uppskattas bli ca 40-45 miljoner euro,
vilket är mindre än de uppskattade avskrivningarna för året.

RESULTATPROGNOS FÖR ÅR 2018

Stockmann uppskattar att koncernens omsättning år 2018 kommer att vara
på samma nivå som året innan. Den justerade rörelsevinsten förväntas
öka år 2018.

Halvårsrapport
Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens
halvårsrapport för januari-juni 2018 och innehåller dess väsentliga
uppgifter. Halvårsrapporten är i sin helhet bifogad detta
börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig
på bolagets webbplats stockmanngroup.com
(http://www.stockmanngroup.com).

Press- och analytikerträff samt webcast
En press- och analytikerträff ordnas i dag den 16 augusti 2018 kl.
10.00 i Fazer À la Carte-restaurangen på 8:e våningen i Stockmanns
varuhus i Helsingfors centrum, Alexandersgatan 52 B.

Det engelskspråkiga evenemanget kan följas som en direktsänd webcast
via denna länk (https://stockmann.videosync.fi/2018-08-16-q2) eller
på adressen stockmanngroup.com (http://www.stockmanngroup.com).
Deltag i webcasten genom att 5-10 minuter innan konferensen inleds
ringa något av numren nedan. Inspelningen inklusive
presentationsmaterialet finns tillgängliga på bolagets webbplats
efter evenemanget.

Finland: +358 (0)9 7479 0360
Sverige: +46 (0)8 5033 6573
Storbritannien: +44 (0)330 336 9104
USA: +1 323 974 2095

Webcastens kod: 424569

Närmare information:
Lauri Veijalainen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Kai Laitinen, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/stockmann-oyj-abp/r/stockmannkoncernens-halvar...
http://mb.cision.com/Public/13644/2593205/996531885c201a23.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.