Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-27

Stora Enso Oyj: Stora Ensos ordinarie årsstämma samt styrelsebeslut

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2017-04-27 kl. 19.30 EEST

Vid ordinarie årsstämma i Stora Enso den 27 april 2017 antogs
bokslutet för 2016 och ansvarsfrihet beviljades för bolagets styrelse
och verkställande direktör.

Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
betalning av dividendutdelning

Stämman fastställde styrelsens förslag att en utdelning om 0,37 EUR
per aktie utbetalas för år 2016.

Utdelningen betalas ut till aktieägare som på avstämningsdagen för
utdelningen den 2 maj 2017 är antecknad antingen i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller i fråga
om Euroclear Sweden-registrerade aktier i avstämningsregistret som
förs av Euroclear Sweden AB. Euroclear Sweden AB ombesörjer
utbetalningen till aktieägare som är registrerade i Euroclear Sweden
AB:s avstämningsregister och utbetalningen sker i svenska kronor.
Utdelning till innehavara av amerikanska depåbevis (ADR) utbetalas i
US-dollar genom Citibank N.A.

Stämman fastställde styrelsens förslag att utdelningen betalas
uppskattningsvis den 9 maj 2017.

Styrelseledamöter
Stämman fastställde förslaget att från de nuvarande
styrelseledamöterna Anne Brunila, Jorma Eloranta, Elisabeth Fleuriot,
Hock Goh, Mikael Mäkinen, Richard Nilsson och Hans Stråberg återväljs
för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma och
att Christiane Kuehne och Göran Sandberg väljs som nya
styrelseledamöter for samma mandatperiod.

Arvoden

Stämman fastställde förslaget till årliga styrelsearvoden enligt
följande:

Ordförande 170 000 EUR
Vice ordförande 100 000 EUR
Ledamöter 70 000 EUR

Stämman fastställde även förslaget att styrelseledamöterna använder 40
% av ovan fastställda arvoden för att förvärva Stora Ensos R-aktier
på marknaden och att förvärvet ska ske inom två veckor från
årsstämman.

Stämman fastställde förslaget till årliga arvoden till
styrelsekommittéernas ledamöter enligt följande:

Finans- och revisionskommitté
Ordförande 20 000 EUR
Ledamöter 14 000 EUR

Ersättningskommitté

Ordförande 10 000 EUR
Ledamöter 6 000 EUR

Kommittén för hållbarhets- och etikfrågor

Ordförande 10 000 EUR
Ledamöter 6 000 EUR

Revisor

Stämman fastställde förslaget att den nuvarande revisorn
revisorssammanslutningen Deloitte & Touche Oy fortsätter som bolagets
revisor för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande
ordinarie årsstämma. Stämman fastställde även förslaget att revisorns
arvode betalas enligt faktura som är godkänd av finans- och
revisionskommittén.

Ändring av bolagsordningen
Stämman fastställde förslaget om att ändra bolagets bolagsordning så
att bolagsstämman ska fatta beslut om val av ordförande och vice
ordförande för styrelsen, dock så att ifall posten blir ledig under
loppet av mandatperioden, äger styrelsen rätt att välja en ordförande
eller en vice ordförande bland sina medlemmar för perioden fram till
följande årsstämma. Vidare fastställdes förslaget om att kallelse
till bolagsstämma ska publiceras på bolagets webbplats i tillägg till
vilket information om plats och tid för stämman samt adress till
bolagets webbplats ska publiceras i minst två finländska och två
svenska dagstidningar och bolagsordningens terminologi så att
hänvisning till "revisionssamfund godkänt av Centralhandelskammaren"
till hänvisning till "revisionssamfund".

Ändring av arbetsordningen för aktieägares nomineringsråd

Stämman fastställde förslaget att ändra arbetsordningen för
aktieägarnas nomineringsråd så att aktieägarnas nomineringsråd ska ha
som uppgift att bereda och lägga fram för stämman förslag gällande
val av ordförande och vice ordförande för styrelsen i samband med
förslaget gällande val av styrelseledamöter.

Styrelsebeslut

Vid styrelsens konstituerande sammanträde efter årsstämman valdes
Jorma Eloranta till styrelsens ordförande och Hans Stråberg till vice
ordförande.

Richard Nilsson (ordförande), Jorma Eloranta, Mikael Mäkinen och
Christiane Kuehne valdes till ledamöter i finans- och
revisionskommittén.

Jorma Eloranta (ordförande), Elisabeth Fleuriot och Hans Stråberg
valdes till ledamöter i ersättningskommittén.

Anne Brunila (ordförande), Hock Goh och Göran Sandberg valdes till
ledamöter i kommittén för hållbarhets- och etikfrågor.

Sammansättningen av aktieägarnas nomineringsråd
Styrelsens vice ordförande Hans Stråberg inträder som ny medlem i
aktieägarnas nomineringsråd samtidigt som styrelsens tidigare
ordförande Gunnar Brock avslutar sin post som medlem i
nomineringsrådet.

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 40 763 8767
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom
förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att
ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya
produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara
material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och
2016 uppgick omsättningen till 9,8 miljarder EUR. Stora Ensos aktier
är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm
(STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis
ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper i USA. storaenso.com
(http://www.storaenso.com/investors)

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/stora-enso-oyj/r/stora-ensos-ordinarie-arsstam...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.