Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-23

Strax: STRAX: KOMMUNIKÉ FRÅN STRAX AB ÅRSSTÄMMA

Vid dagens årsstämma i Strax AB (publ) beslutades att fastställa
resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och
koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2016. Vidare beslutades att
de till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om totalt 137,4
miljoner kronor ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade om
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för
ersättning till bolagets ledande befattningshavare och övriga
anställda avseende räkenskapsåret 2017.

Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att,
längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera
tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot
kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med
apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya
aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets
registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer
än totalt 10 procent. Det tidigare, vid förra årets årsstämma,
beslutade bemyndigandet avseende nyemission, vilket inte utnyttjats,
gällde fram till årets årsstämma och har således upphört.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att
fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv och
överlåtelse får ske enligt följande:

1.
Förvärv och överlåtelse av egna aktier får endast ske på Nasdaq
Stockholm.

2.
Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till
årsstämman 2018.

3.
Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid
var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i
bolaget. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som förvärvats
med stöd av detta bemyndigande.

4.
Förvärv och överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på
Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta
säljkursen.

Vidare beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag om
antagande av ny bolagsordning avseende att bolagets högsta och lägsta
aktiekapital ska anges i euro (vilket görs då bolaget ändrat
redovisningsvaluta till euro).

Beslut fattades om att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor
vardera till styrelseledamöter som anses vara oberoende i förhållande
till bolagets större aktieägare samt utgå med 150 000 kronor till
styrelsen ordförande. Arvode ska därmed utgå till Bertil Villard,
Anders Lönnqvist och Michel Bracké, varvid styrelsearvode ska utgå
med totalt 350 000 kronor. Styrelseledamot får efter särskild
överenskommelse med bolaget fakturera styrelsearvodet jämte sociala
avgifter och mervärdesskatt enligt lag genom ett av styrelseledamoten
ägt bolag, under förutsättning att sådan betalning blir
kostnadsneutral för bolaget.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Bertil Villard, Anders
Lönnqvist, Michel Bracké, Gudmundur Palmason och Ingvi Tyr Tomasson
till ordinarie styrelseledamöter. Stämman valde därtill Bertil
Villard till styrelseordförande. Vidare omvaldes KPMG AB, med
huvudansvarig revisor Mårten Asplund, till bolagets revisor för tiden
intill slutet av nästa årsstämma.

Mer information om årsstämmans beslut återfinns i de fullständiga
förslag som har upprättats och som återfinns på bolagets webbplats.

För ytterligare information, kontakta Gudmundur Palmason, VD, Strax
AB, tel. +46 8 545 017 50.

Om Strax
STRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX
är noterat på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken,
licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta
tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR,
AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget
säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och
hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker
och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hongkong 1995 och har sedan
dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12
länder med operativt huvudkontor och logistik- och
distributionscenter i Tyskland.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/strax/r/strax-kommunike-fran-strax-ab-arsstamm...
http://mb.cision.com/Main/661/2272653/679056.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.