Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-19

Surgical Science Sweden AB: SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB GENOMFÖR NYEMISSION OM 70 MKR INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH

Styrelsen i Surgical Science Sweden AB ("Surgical Science" eller
"Bolaget") har beslutat att genomföra en nyemission om högst 2 000
000 aktier samt ansöka om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First
North. Emissionen sker till kursen 35 kronor ("Erbjudandet"), vilket
motsvarar ett emissionsbelopp om högst 70 Mkr. Baserat på
emissionskursen och befintligt antal aktier värderas Bolaget till
omkring 100 Mkr. I Erbjudandet har två institutionella investerare
åtagit sig, under vissa villkor, att teckna sammanlagt 850 000 aktier
motsvarande cirka 30 Mkr och 42,5 procent av Erbjudandet. Vidare har
tre av Bolagets befintliga ägare åtagit sig att teckna 552 742
aktier, motsvarande cirka 19 Mkr, genom kvittning av befintliga lån.

Surgical Science har utvecklat en avancerad mjukvara för medicinsk
simulering. Baserat på sin mjukvara tillhandahåller Bolaget
simulatorer för utvärdering, träning och certifiering av kirurger.
Vidare tillhandahåller Surgical Science sin simuleringsmjukvara till
industriella aktörer inom kirurgisystem och robotassisterad kirurgi.

Under de senaste 15 åren har Surgical Science levererat fler än 500
simulatorer till sjukhus och träningscentra världen över. Under 2016
uppgick omsättningen till omkring 52 Mkr. För att ta till vara på de
tillväxtmöjligheter som finns i Bolaget genomför Surgical Science en
spridningsemission med efterföljande listning på Nasdaq First North.

Erbjudandet

· Erbjudandet omfattar 2 000 000 aktier, motsvarande 41 procent av
det totala antalet aktier i bolaget efter Erbjudandet.

· Teckningskursen i Erbjudandet har fastställts till 35 kronor per
aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde på 100,2 Mkr före Erbjudandet
och 170,2 Mkr efter Erbjudandet förutsatt att Erbjudandet tecknas
fullt ut.

· Erbjudandet uppgår maximalt till 70 Mkr.
· Swedbank Robur Fonder AB och Healthinvest Partners AB åtagit sig
att, givet vissa villkor, teckna 425 000 aktier vardera i
Erbjudandet, vilket sammantaget motsvarar 29,8 Mkr och 42,5 procent
av Erbjudandet.

· Tre av Bolagets befintliga ägare, Marknadspotential AB, Semelin
Kapitalförvaltning AB och Panasari AB har åtagit sig att teckna 552
742 aktier i emissionen, motsvarande 19,3 Mkr och 27,6 procent av
Erbjudandet. Betalning kommer att ske genom kvittning av utestående
fordringar mot Bolaget.

· Surgical Science har ansökt om upptagande till handel av Bolagets
aktie på Nasdaq First North och preliminär första dag för handel är
den 19 juni 2017.

· Ett prospekt med fullständiga villkor har offentliggjorts idag den
19 maj 2017 och finns tillgängligt på www.surgicalscience.com.

Preliminär tidplan

· Teckningstid: 22 maj - 9 juni 2017

· Offentliggörande av utfall: 12 juni 2017

· Preliminär första dag för handel: 19 juni 2017

Bakgrund och motiv

Surgical Science är baserat på en avancerad mjukvara för virituell
simulering (VR) av den mänskliga kroppen. Utifrån sin mjukvara har
Surgical Science utvecklat realistiska och verklighetstrogna
kirurgisimulatorer. Sedan Surgical Science lanserade sin första
produkt 2001 har Bolaget etablerat sig som en ledande leverantör av
kirurgiska simulatorer.

Surgical Science har levererat fler än 500 simulatorer till sjukhus
och träningscentra världen över och ser en fortsatt stark efterfrågan
på sina produkter. Genom ökade resurser inom försäljning och
marknadsföring ser Bolaget goda möjligheter till en fortsatt
tillväxt. Vidare avser Bolaget att introducera en hyresbaserad
affärsmodell för att underlätta kundernas köpbeslut. En hyresbaserad
affärsmodell innebär dock att Bolagets behov av
rörelsekapitalfinansiering ökar. Surgical Science verksamhet inom
simulatorer omsatte 51,8 mkr under 2016 och uppvisade en god
tillväxt.

Utöver den etablerade verksamheten inom medicinska simulatorer ser
Bolaget en betydande potential i att tillhandahålla sin
simuleringsmjukvara till industriella aktörer. Det sker en snabb
utveckling inom bl.a. robotassisterad kirurgi och kirurgirobotar blir
ett allt vanligare inslag på sjukhusen. Robotassisterad kirurgi
innebär flera viktiga fördelar, men ställer samtidigt stora krav på
kirurgen. Simulatorträning har en viktig roll att fylla inom
robotassisterad kirurgi och Surgical Science ser goda möjligheter att
etablera sig som en betydande leverantör inom detta framväxande
område.

Bolaget har redan inlett ett samarbete med en aktör inom
robotassisterad kirurgi och har dialog med ytterligare aktörer. För
att ta tillvara på de möjligheter som finns inom robotassisterad
kirurgi behöver bolaget förstärka sin utvecklingsorganisation samt
tillföra ytterligare resurser inom försäljning och marknadsföring.

För att säkerställa en fortsatt god tillväxt och täcka underskott i
rörelsekapital föreligger ett kapitalbehov. Emissionslikviden kommer
i första hand att användas för tillväxtsatsningar, dels inom den
etablerade verksamheten med kirurgisimulatorer, dels för att utveckla
verksamheten relaterad till industriella samarbeten.

Kommentar från Surgical Science VD, Gisli Hennermark

Med fler än 500 levererade simulatorer samt ett stort antal genomförda
studier har vi idag ett konkurrenskraftigt produkterbjudande för
medicinsk simulering inom laparoskopi och endoskopi. Vi breddar nu
vårt produktutbud för att adressera nya marknadssegment, vilket
tillsammans med ökade satsningar på marknadsföring kommer att bidra
till en fortsatt god tillväxt. Utöver goda tillväxtmöjligheter när
det gäller våra simulatorer ser vi en tydlig möjlighet att licensiera
ut vår mjukvara till industriella aktörer där det finns ett tydligt
behov av simulering. Vår målsättning är att försäljningen av
simulatorer skall växa minst i takt med den bedömda
marknadstillväxten på 15-20 % samtidigt som vi därutöver etablerar
oss som en licenspartner till industriella aktörer. Sammantaget skall
detta resultera i ett snabbväxande bolag med tilltagande lönsamhet.
Genom det förestående Erbjudandet tillförs Surgical Science resurser
som gör det möjligt att fullt ut tillvarata de tillväxtmöjligheter vi
ser i vår verksamhet.

Prospekt och anmälningssedlar

Prospekt med fullständiga villkor och instruktioner samt
anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets hemsida
(www.surgicalscience.com) samt på Erik Penser Banks hemsida
(www.penser.se). Tryckt prospekt kan kostnadsfritt beställas via
e-post; emission@penser.se.

Investerarträffar

Bolagsdag hos Erik Penser Bank i Stockholm

23 maj 2017 kl. 17:00 - 18:00

Lunchpresentation hos Erik Penser Bank i Stockholm

30 maj 2017 kl. 12:00 - 14:00

Investerarträff med Surgical Science i Göteborg

8 juni 2017 kl. 16:00 - 18:00

Anmälan till presentationer hos Erik Penser Bank görs till
seminarium@penser.se

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är
legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Erik Penser Bank AB är
Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark

VD

Tel: 0704 20 83 00

Denna information är sådan information som Surgical Science Sweden AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 maj 2017.

Kontaktperson

Gisli Hennermark

VD

Tel: 0704-20 83 00

E-post: gisli.hennermark@surgicalscience.com

Surgical Science Sweden AB

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador
skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en
nyckelposition, då en stor del av träning idag kan utföras utanför
operationssalen. Surgical Science Sweden AB är ett världsledande
företag som tillverkar virtual reality simulatorer för evidensbaserad
titthålskirurgisk och endoskopisk träning. Dessa VR simulatorer
tillåter kirurger och medicinare att öva och förbättra sina
psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde
till operationssalen. Surgical Science huvudkontor ligger i Göteborg
och har sina rötter i Göteborgs Universitetssjukhus och Sahlgrenska
Akademin, var bolaget bildades år 1999. Med säljkontor i USA, Dubai
och Kina samt ett globalt nätverk av distributörer, säkerställer vi
en närvaro på de flesta marknader globalt. Genom fortsatt forskning
och nära samarbete med de främsta medicinska institutionerna, kommer
Surgical Science att fortsätta leverera verktyg till sjukvården för
att förbättra kirurgernas och medicinarnas prestationer på ett
kostnadseffektivt och standardiserat sätt.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/surgical-science-sweden-ab/r/surgical-science-...
http://mb.cision.com/Main/15619/2269680/677132.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.