Du är här

2016-03-23

SVEDBERGS: Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) organisationsnummer
556052-4984, kallas härmed till årsstämma 25 april 2016, kl. 13.00 på
bolagets huvudkontor i Dalstorp.

Innan stämman, från klockan 11.00 kommer det att finnas möjlighet att
gå på en rundvandring i fabriken och/eller få en genomgång av
produktsortimentet.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införda i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 19 april 2016.
Dels senast 20 april 2016 klockan 12, anmäla sig på info@svedbergs.se
eller per post till Svedbergs, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp
alternativt per telefon 0321-53 30 00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid
före den 19 april 2016, genom förvaltarens omsorg, tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken för att få utöva sin
rösträtt vid årsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för
ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget
under ovanstående adress. Om fullmakt utfärdas av juridisk person
skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen
bifogas. Fullmaktsformulär finns på Svedbergs hemsida. Biträde åt
aktieägare får medföras om aktieägaren anmäler vederbörande i samband
med anmälan till stämman.

Var vänlig och ange följande i anmälan:

Namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal
aktier samt eventuellt namn på biträde

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängden.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Verkställande direktörens anförande.

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse,
koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse och särskilt
granskningsintyg avseende ersättningar och andra anställningsvillkor
till ledande befattningshavare.

8. Beslut om:

a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen.

c) Avstämningsdag för utdelning.

d) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer.

10. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
revisorer.

11. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella
suppleanter, samt val av

revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
12. Val av valberedning.

13. Beslut om principer för ersättningar och andra anställningsvillkor
för ledande

befattningshavare.
14. Beslut om inrättande av aktiesparprogram 2016 samt beslut om
bemyndigande för styrelsen att förvärva aktier i Svedbergs i Dalstorp
AB för att kunna uppfylla bolagets åtaganden med anledning av
fastlagt aktiesparprogram

15. Övriga frågor.

16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkten 1 - Val av ordförande på årsstämman:

Valberedningen, som består av Anders Ilstam, Sune Svedberg, Ricard
Wennerklint och Bengt Belfrage, föreslår Anders Ilstam.

Punkterna 8 b och 8 c på dagordningen - Utdelning och avstämningsdag:

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,25 kronor per aktie. Som
avstämningsdag för utdelningen föreslås 27 april, 2016. Med denna
avstämningsdag beräknas utdelningen att utbetalas, genom Euroclear
Sweden AB, 2 maj 2016.

Punkterna 9-11 på dagordningen - Val av styrelse och revisorer samt
beslut om arvoden

Valberedningen föreslår följande:

Totalt arvode till styrelsens inklusive utskott och marknadsråd utgår
med 795 000 kr (895 000).

· Att arvode till ordföranden utgår med 275 000 kronor (275 000
kronor fg år) och till var och en av de ledamöter som inte är
anställda i bolaget utgår arvode med 130 000 kronor (130 000 kronor
fg år).

· Att arvoden till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd
räkning.

· Att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat fem, inklusive
ordförande och utan suppleanter.

· Att välja revisionsbolaget Ernst & Young AB för en period av ett
år, det vill säga till årsstämman 2017 och att inga
revisorssuppleanter utses.

· Att till styrelseordförande omvälja Anders Ilstam.
· Att till ledamöter omvälja Anna Svedberg, Jan Svensson, Sune
Svedberg och Carina Malmgren Heander.

Uppgifter om styrelseledamöter finns på www.svedbergs.se

Punkten 12 - Val av valberedning - principer för hur valberedning
skall inrättas

En aktieägarmajoritet kommer på årsstämman att föreslå oförändrade
principer för hur valberedningen skall inrättas.

Principerna för att inrätta valberedning finns att tillgå på bolagets
hemsida.

Punkten 13 - Principer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar fastställa oförändrade
principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare inom koncernen.

Styrelsens förslag innebär i korthet att befattningshavarnas fasta lön
skall motsvara den aktuella befattningens ansvar och komplexitet samt
befattningshavarens prestationer.

Utöver fast lön kan befattningshavarna erhålla rörlig lön, beräknad
antingen som en andel av koncernens resultatförbättring jämfört med
ett snitt av de två föregående åren, och/ eller baserad på
individuellt satta mål. Rörlig lön får maximalt uppgå till den fasta
ersättningen. Befattningshavarnas pensioner skall vara premiebestämd
och följa ITP-planen. Avgångsvederlag kan utgå för högst tolv
månader.

Styrelsens fullständiga förslag finns på bolagets hemsida.

Punkten 14 - Beslut om inrättande av aktiesparprogram 2016 samt
Beslut om förvärv av aktier i anslutning till fastlagt aktiesparprogram

Styrelsen för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) ("Bolaget") föreslår att
bolagsstämman beslutar om nedan beskrivna aktiesparprogram, riktat
till samtliga anställda i den koncern där Bolaget är moderföretag.

Samtliga anställda i koncernen erbjuds att delta i Aktiesparprogram.
Deltagarna kan investera minimum 1 procent och maximum 6 procent av
årslön före skatt för ledande befattningshavare och 1 procent och
maximum 3 procent av årslön före skatt för övriga anställda genom
förvärv av bolagets aktier på NASDAX OMX Stockholm.
Investeringsperioden för de anställda skall vara 1 maj 2016 - 31
december 2016.

För de deltagare vars investering kvarstår och som är fortsatt
anställda vid programmets utgång den 31 december 2019 utgår
matchningsaktier 1:1. Om dessutom de av styrelsen fastställda
finansiella målen för matchningsperioden 2017 - 2019 är uppfyllda kan
även prestationsaktier utgå 1:1 i förhållande till de ursprungligt
sparade aktierna. Överlåtelse av såväl matchningsaktier som
prestationsaktier kommer att ske vederlagsfritt under perioden 1
januari - 31 mars 2020.

Styrelsens förslag om införande av aktiesparprogram baseras på att
aktier för fullgörande av Bolagets leveransskyldighet gentemot
deltagarna i programmet anskaffas genom återköp i marknaden. Återköp
förväntas ske direkt i samband med investeringsperioden d.v.s. under
2016 och kräver därför beslut av Årsstämman 2016. Under antagande om
fullt deltagande innebär förväntat antal sparade aktier att det
högsta antal aktier som skall återköpas kommer att uppgå till ca 130
000 stycken, vilket motsvarar omkring 0,6 procent av antalet aktier i
Bolaget.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att jämlikt 19 kapitlet 28
§ bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv på NASDAQ OMX
Stockholm av högst 150 000 stycken aktier. Förvärvet ska ske till ett
pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (d v s
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs).

Uppskattade kostnader

Den sammanlagda effekten på resultaträkningen beräknas uppgå till ca
4,3 Mkr, fördelade över åren 2017 - 2019. Ca 3,1 Mkr avser kostnader
enligt IFRS 2, vilka inte påverkar kassaflöde eller eget kapital.
Resterande 1,2 Mkr avser sociala avgifter och baseras på ett
antagande om att aktiekursen vid programmets slut uppgår till 48 kr.

Beräkningarna bygger på att samtliga tillgängliga aktier avseende
såväl matchnings- som prestationsaktier kommer att utnyttjas.

2015 års aktiesparprogram (föregående år)

Aktiesparprogrammet som årsstämman beslutade om 2015 har inneburit att
ca 50 procent av de anställda har gått med i programmet och
tillsammans har de under året köpt 30 000 aktier. För att täcka in
framtida åtagande avseende matchnings- och prestationsaktier så har
bolaget köpt 30 000 aktier.

Motiv till förslaget

Styrelsens motiv till ovanstående förslag är att ett personligt
långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera
till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen,
höja motivationen samt samhörighetskänslan med bolaget.

Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för både
Bolaget och dess aktieägare.

Majoritetskrav

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst
nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag finns på bolagets hemsida.

Övrigt

Följande handlingar kommer från och med 31 mars 2016 att finnas
tillgängliga på bolagets huvudkontor i Dalstorp och på bolagets
hemsida, www.svedbergs.se

· Årsredovisning inklusive koncernredovisning och
revisionsberättelse.

· Styrelsens yttrande avseende förslag till utdelning.
· Revisorernas yttrande över ersättning till ledande
befattningshavare.

· Styrelsens fullständiga förslag rörande punkt 13, principer för
ersättning till ledande

befattningshavare.
· Styrelsens fullständiga förslag rörande inrättande av
aktiesparprogram samt förvärv av aktier i anslutning till fastställt
aktiesparprogram tillsammans med styrelsens yttrande jämlikt 19
kapitlet 22 § aktiebolagslagen att dessa återköp är förenliga med
bolagets soliditetsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

· Fullmaktsformulär.
· Presentation av produktnyheterna 2016
Kopior av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare
som så begär.

Aktieägare har rätt till vissa upplysningar på årsstämman: Styrelsen
och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att
det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om
dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av
bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets
förhållande till annat koncernföretag.

Totalt antal aktier uppgår till 21 200 000 vilka är fördelade på 1 272
000 A-aktier och 19 928 000 B-aktier. Varje A-aktie berättigar till
10 röster och varje B-aktie berättigar till en (1) röst.

Totalt antal röster uppgårtill 32 648 000. Samtliga aktier har lika
rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat.

Dalstorp i mars 2016

Styrelsen

Informationen i denna kallelse är sådan som Svedbergs skall
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande 23 mars 2016, kl. 11.00

Information beträffande kallelse lämnas av VD Fredrik Björkman på
0321-53 30 00.

Svedbergs i Dalstorp AB är ett av nordens ledande badrumsföretag.
Svedbergs sortiment möjliggör en personlig och individuell stil i
badrumet med flera designuttryck, inbyggd funktion och hög kvalité.
Allt säljs under varumärket SVEDBERGS. Över 75 procent av sortimentet
tillverkas i fabriken i Dalstorp vilket ger fördelar när det gäller
kvalité, flexibilitet, logistik och miljö. SVEDBERGS sortiment
marknadsförs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien,
Ryssland och Baltikum och försäljning sker till både konsument- och
proffsmarknad.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/svedbergs/r/kallelse-till-arsstamma-for-svedbe...
http://mb.cision.com/Main/1030/9942392/492178.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.