Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-16

Svenska Aerogel Holding AB: Kallelse till årsstämma i Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel Holding AB (publ), org.nr. 559026-8032 ("Bolaget")
håller årsstämma torsdagen den 15 juni 2017 klockan 10:00 på
Norrtullsgatan 6, våning 2, 113 29 Stockholm.

Anmälan och registrering

För att få delta på årsstämman ska aktieägare vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 juni 2017. Aktieägare som
låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering
måste vara verkställd senast den 9 juni 2017. Aktieägare bör därför i
god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av
aktierna.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till
Bolaget senast den 9 juni 2017. Anmälan om deltagande sker:

· per post: [Svenska Aerogel Holding AB (publ), Strömmavägen 2, 803
09 Gävle];

· per telefon: 070 225 8410 eller
· per e-post: ingela.lindstrom@aerogel.se
I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress,
telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud.
Aktieägare eller dess ombud får medföra högst två biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än
ett år före dagen för årsstämman, om inte i fullmakten anges en
längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten
i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar
utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan
angiven adress senast den 9 juni 2017.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats,
www.aerogel.se.

Förslag till dagordning

1) Öppnande av årsstämman

2) Val av ordförande vid årsstämman

3) Upprättande och godkännande av röstlängd

4) Val av en eller två justeringsmän

5) Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

6) Godkännande av dagordning

7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8) Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

10) Bestämmande av antalet styrelseledamöter

11) Val av styrelseledamöter och revisorer

12) Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier m.m.

13) Årsstämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid årsstämman

Det föreslås att Christer Sjöström väljs som ordförande vid
årsstämman.

Punkt 8 b - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att årets
resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Aktieägare som representerar ca 20 procent av röstetalet för samtliga
aktier i Bolaget föreslår att arvoden förblir oförändrade från
föregående år och att styrelsens ordförande därmed tillerkänns 150
000 kr och övriga av årsstämman valda ledamöter som inte är anställda
i Bolaget 100 000 kr vardera. Revisorsarvode föreslås utgå enligt
löpande räkning.

Punkt 10 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter
Aktieägare som representerar ca 20 procent av röstetalet för samtliga
aktier i Bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem.

Punkt 11 - Val av styrelseledamöter och revisorer

Aktieägare som representerar ca 20 procent av röstetalet för samtliga
aktier i Bolaget föreslår omval av styrelseledamöterna Anders
Lundström, Christer Sjöström, Peter Sandberg, Eric Appelman och Tor
Kihlberg. Samtliga ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Christer Sjöström föreslås väljas om till styrelsens
ordförande.

Vidare föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB, som revisor för tiden intill slutet av
nästa årsstämma med Annika Wedin som huvudansvarig revisor.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier m.m.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att, inom ramen för bolagsordningens gränser för aktier och
aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till
nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler
och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för
aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse
om apport, kvittning eller kontant betalning.

Skälet till eventuell avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget
ska kunna emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i
samband med företagsförvärv, men även för att öka Bolagets
finansiella flexibilitet samt att kunna stärka Bolagets ekonomiska
ställning vid behov. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande
marknadsförhållanden.

Majoritetskrav

Årsstämmans beslut i enlighet med punkt 12 ovan förutsätter att
beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala
antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 13
000 000.

Aktieägares frågerätt

I enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 § ska styrelsen och
verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid
årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bedömningen av
Bolagets ekonomiska situation.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelser samt
fullständiga förslag kommer under minst tre veckor före årsstämman
hållas tillgängliga hos Bolaget. Kopior av nämnda handlingar sänds
även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets
webbplats, www.aerogel.se.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Stockholm i maj 2017
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/svenska-aerogel-holding-ab/r/kallelse-till-ars...
http://mb.cision.com/Main/15240/2265750/674483.pdf
http://mb.cision.com/Public/15240/2265750/a6958c22a7dc8b81.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.