Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-23

Svenska Aerogel Holding AB: Svenska Aerogel genomför nyemission om 50 Mkr - Internationell lansering och utökad produktion...

· Styrelsen i Svenska Aerogel Holding AB ("Bolaget") (Nasdaq First
North: AERO) har idag den 23 oktober 2017, baserat på bemyndigande
från årsstämman den 15 juni 2017, beslutat att genomföra en
nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare
("Företrädesemissionen").

· Bolagets patenterade version av aerogel - Quartzene - har under en
inledande lanseringsfas tagits emot mycket väl av marknaden. För att
tillvarata intresset så inleder bolaget nu en lansering i större
skala och investerar samtidigt i utökad produktionskapacitet.

· Emissionslikviden ska huvudsakligen användas för att etablera en
marknadsorganisation och bygga upp en större produktionsanläggning.

· Emissionen är till 80 procent garanterad.
· Ett prospekt kommer att offentliggöras efter Finansinspektionens
godkännande, vilket väntas ske 1 november.

Svenska Aerogel har tagit fram en patenterad version av materialet
areogel, som lanserats under namnet "Quartzene - The Next Generation
Aerogel." Quartzene halverar i stort sett kostnaderna jämfört med
traditionell aerogel. Samtidigt utökas antalet användningsområden.
Quartzene har till exempel visat sig ha extremt goda isolerande och
filtrerande egenskaper. I ett första skede har Svenska Aerogel valt
att bearbeta marknaden för färg och ytskikt.

"Vi har valt att fokusera på marknaden för färg och ytskikt eftersom
intresset varit mycket stor. Ett flertal tillverkare och grossister
av specialfärg har utvärderat vår patenterade lösning Quartzene och
är i process att börja sälja lösningar som innehåller Quartzene",
säger Anders Lundström, vd för Svenska Aerogel, och fortsätter:

"Givet det stora intresset räknar vi med en förhållandevis snabb
expansion redan under 2018. För att fullt ut kunna ta tillvara på det
stora intresset behöver vi nu ytterligare expansionskapital."

Styrelsen i Bolaget har idag den 23 oktober 2017, baserat på
bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2017, beslutat att genomföra
en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare
("Företrädesemissionen").

· Bolagets styrelse har beslutat, baserat på bemyndigande från
årsstämman den 15 juni 2017, att genomföra en nyemission om cirka 50
MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare genom att emittera
högst 13 000 000 aktier.

· Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie
per varje befintlig aktie, dvs. teckningsrelation 1:1.

· Teckningskursen i Företrädesemissionen är 3,85 SEK per aktie.
· Företrädesemissionen täcks till 80 procent genom garantiåtaganden.
· Prospekt med anledning av Företrädesemissionen beräknas
offentliggöras omkring den 1 november 2017.

Bakgrund och motiv

Materialet aerogels egenskaper har länge varit hyllade och oomtvistade
- men materialet har varit för dyrt att använda i större skala.
Därför har användarna hittills utgjorts av prisokänsliga köpare som
exempelvis amerikanska rymdmyndigheten NASA. Det har gjort att en
bredare allmänhet haft en mycket begränsad kunskap om materialet och
dess egenskaper. Här ändrar Svenska Aerogel på spelplanen eftersom
bolagets patenterade lösning - Quartzene - möjliggör en rejäl
prissänkning samtidigt som funktionaliteten förbättras avsevärt.
Därmed öppnar Svenska Aerogel upp för helt nya marknader med stor
potential för snabb tillväxt. För att inte drabbas av flaskhalsar
vare sig på teknik-, marknads- eller organisationssidan behöver
Svenska Aerogel kapital för att fullt ut kunna ta tillvara på
försprånget mot andra företag som säljer aerogeler.

Svenska Aerogel har de senaste åren gått från att ha varit ett
renodlat FoU-företag till att bli ett utvecklings-, tillverknings-
och säljbolag. Under 2016 började omvärlden på allvar få upp ögonen
för vad man kan göra med den nya generationens aerogel - Quartzene,
som i stort sett halverar priset och förbättrar prestandan kraftigt.
Dessutom passar Svenska Aerogels lösning för fler användningsområden
än äldre generationers aerogeler, vilket beror på att Quartzene till
skillnad från andra kiselbaserade aerogeler erbjuder både hydrofoba
(vattenavstötande) och hydrofila (vattenabsorberande) funktioner.

Genom att genomföra en nyemission ska Svenska Aerogel utnyttja sitt
försprång och ta tillvara den tilltagande efterfrågan. Kapitalet ska
användas till att bygga en säljorganisation som kan bearbeta den
globala efterfrågan bolaget upplever. Dessutom behöver
tillverkningskapaciteten utökas, vilket kräver investeringar i
maskiner etc.

Initialt ligger fokus på marknaden för termiskt isolerande
(kyla/värme) färg- och ytskikt där vi ser en kraftigt ökande
efterfrågan. Värdet på marknaden beräknas i dag till 45 miljarder
kronor och beräknas växa till 70 miljarder kronor 2021. Quartzene är
ett insatsmaterial och sammantaget tror vi oss kunna omsätta ca en
miljard kronor inom detta segment. Traditionella biltillverkare vill
exempelvis ha färg som isolerar mot värme. Samtidigt kan Quartzene
till exempel hjälpa de som tillverkar elbilar att skydda mot kylan
som uppstår. Den här sortens mångsidighet som materialet areogel
erbjuder har länge varit efterfrågat, men som tidigare varit för dyrt
till Quartzene kom in på marknaden.

Företrädesemissionen

Bolagets styrelse har beslutat, baserat på bemyndigande från
årsstämman den 15 juni 2017, att genomföra en nyemission om cirka 50
MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare genom att emittera
högst 13 000 000 aktier till en teckningskurs om 3,85 SEK per aktie.

Företrädesemissionen ger befintliga aktieägare rätt att investera i
Bolaget i relation till hur många aktier de redan äger. Rätt att
teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på
avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare,
varvid ska gälla att en (1) befintlig aktie berättigar till en (1)
teckningsrätt och en (1) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1)
ny aktie. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för rätt att erhålla
teckningsrätter är den 30 oktober 2017.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen (teckning genom betalning)
löper från och med den 1 november 2017 till och med den 15 november
2017. Bolagets styrelse har rätt att förlänga teckningstiden.
Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet kan ökas med högst
650 000 SEK och att antalet aktier kan ökas med högst 13 000 000.
Handel med teckningsrätter förväntas ske från och med den 1 november
2017 till och med den 13 november 2017.

Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i
Bolaget att öka från 13 000 000 aktier till 26 000 000 aktier och
aktiekapitalet från 650 000 SEK till 1 300 000 SEK. Den totala
emissionslikviden uppgår vid full teckning till cirka 50 MSEK före
emissionskostnader. För befintliga aktieägare som inte deltar i
nyemissionen uppkommer en utspädningseffekt om motsvarande cirka 50
procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter
Företrädesemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i
nyemissionen har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för
utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter i marknaden.

Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska
styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om
tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter varvid
tilldelning i första hand ska ske till aktietecknare som tecknat
aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på
avstämningsdagen, i förhållande till det antal aktier som sådana
personer tecknat i nyemissionen och, i den mån detta inte kan ske,
genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats
utan stöd av teckningsrätter ske till övriga som anmält sig för
teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte
kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det
antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta
inte kan ske, genom lottning och i sista hand till dem som garanterat
emissionen och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske
fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till storleken av de
ställda garantiutfästelserna och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.

Teckningsförbindelser och garantier

Företrädesemissionen täcks till 80 procent av garantiåtaganden.
Garantiåtagandena är inte säkerställda genom pantsättning,
bankgaranti eller liknande arrangemang. Ersättning för lämnade
emissionsgarantier uppgår, enligt respektive garants val efter
emissionens utfall, till 10 procent av garanterat belopp i kontant
ersättning, alternativt 12 procent av garanterat belopp i aktier i
Bolaget till ett pris om 3,85 kronor per aktie.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

· 26 oktober 2017 - Sista dag för handel inkl. teckningsrätt
· 27 oktober 2017 - Första dag för handel exkl. teckningsrätt
· 30 oktober 2017 - Avstämningsdag i Företrädesemissionen
· 1 november 2017 - Beräknad dag för offentliggörande av prospekt.
Snarast efter godkännande av Finansinspektionen.

· 1-15 november 2017 - Teckningsperiod
· 1 november 2017 - Första dag för handel i teckningsrätter och BTA
· 13 november 2017 - Sista dag för handel i teckningsrätter
· 21 november 2017 - Offentliggörande av slutligt utfall i
Företrädesemissionen

Rådgivare
I samband med nyemissionen agerar Advokatfirman Törngren Magnell KB
som legala rådgivare och Mangold Fondkommission AB som
emissionsinstitut.

För ytterligare information kontakta:

Anders Lundström, VD Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Tel: 070-656 80 42 E-post: anders.lundstrom@aerogel.se

Stefan Kaiser, CFO Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Tel: 070-001 94 61 E-post: mailto:stefan.kaiser@aerogel.se

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel är ett kommersiellt företag med stark bas inom R&D som
har utvecklat och kommersialiserar Quartzene® inom olika
affärsområden; i första hand Isolering, Färg&Ytskikt och Filtrering.
Quartzene® är ett material som produceras med en flexibel,
miljövänlig och mycket kostnadseffektiv metod. Svenska Aerogel har
utvecklat ett antal kvaliteter av Quartzene® där det finns produkt-
och metodpatent. Kommersialiseringen sker i nära samarbete med
industriella partners som representerar olika viktiga affärsområden.
Svenska Aerogel introducerades på Nasdaq First North i december 2016.
FNCA är utsedd Certified Adviser för Svenska Aerogel.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla
med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget.
Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer
endast att ske genom det prospekt som Bolaget avser att offentliggöra
på Bolagets webbplats, efte...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.