Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-07

Svenska Aerogel Holding AB: Svenska Aerogel Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

2018 blev en tydlig milstolpe för Svenska Aerogel. Bolaget lämnar
startupfasen och förstärker organisationen för att anpassas till att
bli ett producerande industriföretag. Från våra kunder och partners
rapporteras framsteg och de första produkterna når marknaden.

Året har varit intensivt med en fortsatt hög aktivitet och ett stort
intresse för vårt material Quartzene. Kostnaderna ökade under året
beroende på utökade fastighetskostnader till produktionsanläggningen,
konsultkostnader kopplade till utbyggnaden av fabriken samt kostnader
för ny personal. Investeringarna har under året ökat och bolaget har
utnyttjat 10 MSEK (av totalt 20 MSEK) av låneutrymmet från Almi och
Swedbank. Kassan vid årets slut är 26,6 MSEK.

Väsentliga händelser 2018

· Order från italienska Barozzi
· Order via distributör i Taiwan på 500kg
· Ledningsgruppen förstärks
· Svenska Aerogel inrättar vetenskapligt råd
· Nya styrelsemedlemmar
· Ny vd för Svenska Aerogel
· Utökning av lyckat projekt om brandskyddande färg utomhus
· Ytterligare en version av Quartzene® lanseras
· Rekrytering av ny styrelseordförande inleds
· Tre nya patent beviljade
· Positiva resultat med Quartzene i projekt för bättre tryckbarhet
· Positiv feedback från marknaden - ny produkt för giftfri
båtbottenfärg

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Uppföljningsorder på Quartzene för termiskt isolerande puts
· Planering inför 3-skifts bemanning av nya produktionslinan, klar
till sommaren

· Besparingsprogram startar
· Styrelsen beslutar om nyemission
FINANSIELL ÖVERSIKT

Koncernens intäkter för fjärde kvartalet 2018 uppgick till 3,0 (1,2)
miljoner kronor. Koncernens intäkter för helåret 2018 uppgick till
4,9(7,9). Aktiverat arbete för egen räkning för helåret 2018 uppgick
till 1,7(1,5) miljoner kronor. Aktiveringarna kan hänföras till
utvecklingen av Quartzene.

Rörelsens kostnader, inklusive avskrivning, för fjärde kvartalet 2018
uppgick till 10,7(6,8) miljoner kronor. Rörelsens kostnader,
inklusive avskrivning för helåret 2018 uppgick till 33,4 (24,4).
Ökningen av rörelsens kostnader inklusive avskrivningar består av
ökade hyreskostnader pga utökad nyttjad fabriksyta, ökade
konsultkostnader för utbyggnaden av fabriken, ökade styrelsearvoden
samt konsultkostnader inom marknad och försäljning.
Personalkostnaderna uppgick för fjärde kvartalet till 4,6 (2,5)
miljoner kronor och avskrivningar till 0,6 (1,1) miljoner kronor.
Personalkostnaderna för helåret uppgick till 12,4 (9,9). Ökning av
personalkostnaderna 2018 jämfört med 2017 består av engångskostnad
avseende avgångsvederlag inklusive pension till föregående
verkställande direktör samt kostnader för nyrekryterad personal.

Resultatet före skatt för fjärde kvartalet 2018 uppgick till -8,1
(-5,7) miljoner kronor. Resultatet före skatt för helåret 2018
uppgick till -29,1(-16,9).

Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet 2018 uppgick till
-8,1(-5,7). Resultatet efter skatt för helåret 2018 uppgick till
-29,1(-16,9).

Koncernens totala tillgångar uppgick 31 dec 2018 till 62,4 (80,0)
miljoner kronor. Likvida medel uppgick 31 dec 2018 till 26,6 (46,1)
miljoner kronor.

Finansiell ställning/Eget kapital och skulder

Eget kapital uppgick 31 dec 2018 till 36,3 (65,4) miljoner kronor.
Långfristiga skulder uppgick till 17,0 (10,4) miljoner kronor.

Investeringar

Bolaget har under 2018 investerat 6,0 (4,8) miljoner kronor, där
merparten avser investering i forskning och utveckling samt utbyggnad
och utrustning för bolagets produktionsanläggning i Gävle.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,2 (-5,1)
miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2018. För helåret 2018
uppgick kassaflödet till -22,0 (-14,4) miljoner kronor.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3). Siffrorna anges i
TSEK om inget annat nämns.

Koncernen består av Svenska Aerogel Holding AB och det helägda
dotterbolaget Svenska Aerogel AB.

Risker

En beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i det
prospekt som publicerades den 30 oktober 2017 i samband med Svenska
Aerogels nyemission. Inga ombedömningar av väsentlig natur har ägt
rum efter publiceringen av denna beskrivning. Prospektet finns
tillgängligt på www.aerogel.se.

Certified Adviser är FNCA SWEDEN AB

Finansiell kalender. Svenska Aerogels finansiella kalender finns
tillgänglig på www.aerogel.se

Årsredovisningen för 2018 kommer att offentliggöras 14 maj 2019.

Svenska Aerogels årsstämma kommer att hållas i Gävle tisdagen den 11
juni 2019.

Styrelsens förslag till årsstämman är att ingen utdelning lämnas.

Revisors granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Gävle den 7 mars 2019

Tor Einar Norbakk

vd Svenska Aerogel

För vidare information, kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd 070-616 08 67 toreinar.norbakk@aerogel.se

Stefan Kaiser, ekonomichef 070 - 001 94 61 stefan.kaiser@aerogel.se

Svenska Aerogel utvecklar och kommersialiserar Quartzene- The Next
Generation Aerogel. Quartzene är ett material som används i olika
applikationer av tillverkande industrier. Syftet är att uppnå
materialeffektivitet som ofta handlar om en samverkan av önskvärda
egenskaper som till exempel bättre prestanda, mindre
materialförbrukning och energibesparingar.

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden samt enligt lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades, genom vd:s försorg för
offentliggörande den 7 mars 2019 kl. 10:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/svenska-aerogel-holding-ab/r/svenska-aerogel-...
https://mb.cision.com/Main/15240/2758366/1003671.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.