Du är här

2018-08-30

Svenska Bostadsfonden 14 AB: Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

· Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 441 400 KSEK (253 )
· Hyresintäkterna uppgick till 15 279 KSEK (7 877)
· Driftnettot uppgick till 7 060 KSEK (4 356)
· Periodens resultat före skatt uppgick till -141 KSEK (576)
· NAV PER A-AKTIE 50 256 KRONOR (49 679)
· Utdelning med 1 000 kronor per a-aktie enligt stämmobeslut
· Resultat per A-aktie -29,73 kronor (238)

Samtliga värden i jämförelse med perioden 1 januari till 30 juni 2017.

Med "Bolaget" eller "SBF 14" avses Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)
med organisationsnummer 559056-4000. Aktien är noterad på NGM Nordic
AIF. Aktierna har ISIN-nummer SE0008213326. Aktien handlas under
kortnamnet SBF14A.

Allmänt om verksamheten

SBF 14 skall äga och förvalta bostadshyresfastigheter och är uppsatt
att fungera som en fastighetsfond i enlighet med lagen om alternativa
investeringsfonder, LAIF. SBF 14 förvaltas av Svenska Bostadsfonden
Management AB, som är en godkänd förvaltare av AIF-fonder och står
under Finansinspektionens tillsyn.

Den 30 juni 2018 ägde SBF 14, genom helägda dotterbolag, 22
fastigheter med 379 lägenheter uppgående till en totalyta om 22 197
kvadratmeter. Fastigheterna är belägna i Borgholm, Eslöv, Huskvarna,
Kalmar, Karlskrona, Laholm och Osby.

Väsentliga händelser under perioden

Under första halvåret har SBF 14 genomfört en nyemission som är
tecknad men ej ännu inbetald. Inbetalning för nyemissionen sker under
juli månad. Nyemissionen inbringade totalt 37 638 KSEK. Under året
har SBF 14 förvärvat tre fastigheter i Huskvarna, med en sammanlagd
uthyrningsbar yta om 7 537 kvm. Förvärven ger helårseffekter på
resultatet först 2019.

Händelser efter periodens utgång

Hela emissionsbeloppet om 37 638 KSEK, för nyemissionen som tecknades
i juni, har erhållits till fullo och emissionen registrerades hos
Bolagsverket i juli. Den 20 augusti har styrelsen fattat beslut om
att, enligt bemyndigande, genomföra nyemission omfattande högst 1 163
A-aktier till en emissionskurs om 51 500 kronor per aktie, med
teckningstid den 1 till den 26 oktober 2018. Villkor och tidsplan för
emissionen offentliggjordes den 20 augusti genom pressmeddelande, som
finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.sbf14.se

Kommande information

Bokslutskommuniké 2018 2019-02-28

kommentar från vd

Enligt godkännande av Finansinspektionen den 28 maj 2018, är SBF 14 nu
en "semi-open-fond", som ger investerarna flera valmöjligheter när
det gäller investeringshorisonten. Strukturförändringen innebär att
SBF 14 löpande tar in kapital och har en evig investeringshorisont,
men där investerarna vart femte år erbjuds inlösen av A-aktier till
substansvärde, utöver den dagliga handelsmöjligheten på NGM Nordic
AIF där A-aktien är noterad. Den eviga investeringshorisonten är
också gynnsam för vår långsiktiga investeringsstrategi ur
kostnadssynpunkt, jämfört med tidigare stängda fonder med
tidsbestämda avslut.

Bolaget utvärderar kontinuerligt ytterligare fastighetsförvärv och
genom en stadigt ökande fastighetsportfölj skapar vi också positiva
synergieffekter i den löpande förvaltningen då vi kan uppnå
stordriftsfördelar, vilket skapar ett bättre resultat.

Transaktionstakten på den svenska fastighetsmarknaden har hitintills i
år varit jämn och stabil, och tillgången på attraktiva
investeringsobjekt bedöms som fortsatt god och SBF 14 kommer att
förvärva ytterligare fastighetsbestånd under andra halvåret. Med ett
fortsatt fokus på ytterligare förvärv och förvaltningsoptimering ser
vi framemot att skapa ytterligare mervärde åt såväl våra hyresgäster
som våra investerare.

Lars Swahn

VD, Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars
Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 - 667 10 50,
eller besök bolagets hemsida www.sbf14se.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 30 augusti
2018, kl. 14:30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/svenska-bostadsfonden-14-ab/r/svenska-bostadsf...
http://mb.cision.com/Main/15070/2604868/900246.pdf
http://mb.cision.com/Public/15070/2604868/93ade0d3087940df.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.