Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-09-18

Sverige: Regeringen vill ge kommuner möjlighet möta...(Forts)

(Kompletterad nyhet)

(SIX) Regeringen vill ge kommuner och landsting ökade
möjligheter att möta svängningar i konjunkturen genom att bygga
upp resultatutjämningsreserver inom ramen för det egna
kapitalet.

Det framgår av en proposition som regeringen har lämnat till
riksdagen.

Reserverna ska göra det möjligt att sätta av en del av
eventuella överskott i goda tider så att kommuner och landsting
kan bygga upp en buffert som kan användas för att täcka
underskott som uppstår till följd av en lågkonjunktur.

"Att ge kommuner och landsting ökade möjligheter att spara i
goda tider är en del av det övergripande målet om god ekonomisk
hushållning", säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Regeringen bedömer att behovet av diskretionära insatser,
såsom extrapengar till kommunerna, från statens sida vid
lågkonjunktur kan minska genom förslaget.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.
Regeringen inför även en möjlighet att reservera överskott
upparbetade från och med räkenskapsåret 2010.

"Regeringen gör i likhet med de flesta remissinstanser
bedömningen att en statlig kommunstabiliseringsfond, det vill
säga ett stabiliseringssystem finansierat av medel som inbetalas
av kommuner och landsting, inte bör införas", heter det vidare.

I propositionen redogörs för olika invändningar från ett
antal remissinstanser mot den tidigare utredningens förslag.
Vissa remissinstanser menar att ansvaret för
stabiliseringspolitiken ligger på staten och därför ska
finansieras med statliga medel.

Andra remissinstanser, däribland Finanspolitiska rådet, anser
att en lösning som byggs upp kring det generella statsbidraget
på många sätt vore den allra enklaste, något som också den
tidigare utredningen anförde.

Riksgäldskontoret och Konjunkturinstitutet hör till de
myndigheter som uppges tillstyrka utredningens förslag, men som
är kritiska till finansieringsformen.

Regeringen framhåller att ansvaret för
stabiliseringspolitiken visserligen ligger hos staten, men att
kommunsektorns ekonomi genom sin storlek påverkar
förutsättningarna för stabiliseringspolitiken.

"Det är angeläget att kommuner och landsting inte försvårar
genomförandet av stabiliseringspolitiska åtgärder samt att de
har möjligheter och incitament att så långt som möjligt hantera
konjunktursvängningar på lokal nivå", heter det i propositionen.

Problemet med procykliskt beteende bland kommuner och
landsting skulle kunna tala för en mer omfattande, tvingande
stabilisering av de kommunala intäkterna över en
konjunkturcykel, enligt propositionen. Samtidigt indikerade dock
utredningen att en kommunstabiliseringsfond i praktiken är svår
att konstruera.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.