Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-16

Svolder: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SVOLDER AB (PUBL)

Aktieägarna i Svolder AB (publ) ("Svolder") kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 16 november 2017 klockan 17.00 på IVA:s
Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Lokalerna öppnas för
registrering klockan 15.30. Registrering måste ha skett senast
klockan 17.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken fredagen den 10
november 2017, dels anmäla sitt deltagande till Svolder senast
klockan 16.00 fredagen den 10 november 2017 via Svolders webbplats
www.svolder.se, eller via e-postadressen info@svolder.se. Anmälan kan
även ske per telefon 08-440 37 70 eller per fax 08-440 37 78, eller
under adress Svolder AB, Box 704 31, 107 25 Stockholm.

Vid anmälan uppges namn, adress, telefon- och personnummer samt
registrerat aktieinnehav. Önskar aktieägare medföra biträde ska detta
anmälas samtidigt. För aktieägare som företräds genom ombud ska
skriftlig daterad fullmakt företes. Fullmakten bör insändas vid
anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Svolders webbplats
samt sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin
postadress eller e-post. För att beställa fullmaktsformulär gäller
samma adress, faxnummer och e-post som ovan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn i den av Euroclear förda aktieboken. Sådan omregistrering
måste vara verkställd senast fredagen den 10 november 2017.
Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna
dag.

Ärenden

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämman öppnas;

2. Val av ordförande vid stämman;

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Godkännande av förslaget till dagordning;

5. Val av två justeringsmän;

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

8. Beslut

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen;

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören;

9. Prövning av om bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt §12
i bolagsordningen;

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska väljas av
stämman;

12. Val av styrelseledamöter;

13. Val av revisorer;

14. Beslut om valberedning;

15. Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier - sk split;

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare;

17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen;

18. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Fredrik Carlsson som ordförande vid stämman.

Punkt 8 b - Utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå med 3,25 kronor per aktie
för räkenskapsåret 2016/2017. Som avstämningsdag föreslås måndagen
den 20 november 2017. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget
beräknas utdelning sändas ut genom Euroclears försorg torsdagen den
23 november 2017.

Punkt 9 - Frivillig likvidation

Enligt Svolders bolagsordning ska fråga om likvidation av Svolder
prövas vid varje årsstämma. För att beslut om likvidation ska vara
giltigt krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med mer än en
tredjedel (1/3) av de vid stämman företrädda aktierna.

Något förslag om beslut om likvidation har inte framställts. Styrelsen
rekommenderar årsstämman att fatta beslut om att Svolder ska
fortsätta sin verksamhet. Styrelsen har dock med beaktande av 25 kap.
3 § aktiebolagslagen upprättat följande underlag för frågan om
prövning av om Svolder ska träda i frivillig likvidation. Aktieägare
som representerar drygt 27 procent av aktiekapitalet har meddelat
bolaget att de kommer rösta i enlighet med styrelsens förslag.

Ett beslut om frivillig likvidation fattas av bolagsstämman. Sådant
beslut är enligt Svolders bolagsordning giltigt om mer än en
tredjedel av på bolagsstämman företrädda aktier röstar för
likvidation. Ett bolag anses ha trätt i likvidation omedelbart i och
med beslutet, om inte bolagsstämman beslutar om ett annat datum.
Likvidationsbeslutet anmäls till Bolagsverket, som utser bolagets
likvidator. En likvidator, som kan sägas ersätta styrelsen och
verkställande direktören under likvidationsprocessen, ansvarar för
avvecklingen av bolagets verksamhet. Likvidatorn kallar därefter via
Bolagsverket på bolagets okända borgenärer. En kallelseperiod på sex
månader gäller.

När bolaget har gått i likvidation och en likvidator har förordnats,
ska styrelsen och den verkställande direktören genast redovisa sin
förvaltning av bolagets angelägenheter under den tid för vilken
redovisningshandlingar inte förut lagts fram på bolagsstämma. Denna
redovisning ska revideras samt framläggas för aktieägarna på en
bolagsstämma. Under kallelseperioden realiseras vanligen bolagets
tillgångar samt betalas dess skulder. Efter kallelseperiodens utgång
och när alla kända skulder har betalats kan återstående tillgångar
utskiftas till aktieägarna, med undantag för belopp motsvarande bland
annat tvistiga fordringar och skulder. När likvidatorn fullgjort sitt
uppdrag avger denne slutredovisning, som granskas av bolagets revisor
och framläggs på bolagsstämma. Bolagsstämman ska fatta beslut om
ansvarsfrihet för likvidatorn. När likvidatorn lagt fram
slutredovisning är bolaget upplöst.

Den totala tidsåtgången beräknas uppgå till minst tio månader, till
stor del pga den obligatoriska kallelseperioden på sex månader.

Att beräkna storleken på en eventuell skifteslikvid är behäftat med
stor osäkerhet. Svolders veckovis publicerade substansvärde kan
utgöra utgångspunkt. Substansvärdet beräknas utifrån marknadsvärden
av underliggande värdepappersinnehav. Resultatet av en försäljning av
samtliga dessa värdepapper blir främst avhängigt marknadsläge och
utveckling, graden av underliggande aktiers omsättningsbarhet samt
tiden under vilken försäljning ska ske. Om ett antal negativa
faktorer samverkar under likvidationen kan storleken på
skifteslikviden, vilken också ska belastas med avvecklingskostnader,
bli väsentligt mindre än det substansvärde som utgjort utgångspunkt.

Punkt 10-13

Förslag till arvoden, antal styrelseledamöter samt val av
styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer

I enlighet med beslut vid årsstämma 15 november 2016 har en
valberedning utsetts bestående av Fredrik Carlsson (ordförande i
Svolder AB), Öystein Engebretsen (företrädande Investment AB
Öresund), Jannis Kitsakis (företrädande Fjärde AP-fonden) och
Christoffer Lundström (företrädande Rolf Lundström, privat och
bolag). Valberedningens ledamöter har offentliggjorts genom
pressmeddelande den 15 maj 2017, på Svolders webbplats samt i
delårsrapporten för nio månader. Ordförande har varit Öystein
Engebretsen.

Valberedningen föreslår att ett arvode till bolagets styrelse om
totalt 960 000 (1 050 000 baserat på sex ledamöter) kronor, att
fördelas med 320 000 (300 000) kronor till ordföranden och 160 000
(150 000) kronor till övriga ledamöter. Arvode till bolagets
revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

För tiden till och med nästa årsstämma föreslås att styrelsen ska
bestå av fem (sex) ledamöter samt omval av styrelseledamöterna
Fredrik Carlsson, Eva Cederbalk, Viveka Ekberg och Johan Qviberg samt
nyval av Anna-Maria Lundström Törnblom. Rolf Lundström och Mats
Andersson har avböjt omval. Valberedningen föreslår att Fredrik
Carlsson omväljs till styrelsens ordförande.

Anna-Maria Lundström är arbetande styrelseordförande i European
Service Partner AB som driver mode-sajten Wakakuu.com. Hon är
styrelseledamot i Novobis AB, RCL Holding AB samt Göteborgs
Auktionsverk.

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB väljs som bolagets revisor för perioden
fram till årsstämman 2017/2018. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag
antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Peter Nilsson fortsatt
kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

Punkt 14 - Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår:

a) att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningens ledamöter ska utgöras av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant, och styrelsens ordförande (sammankallande till första sammanträdet).Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna beslutar om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

b) att valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear per den sista bankdagen i mars 2018. Namnen på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

c) att om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

d) att valberedningen ska ha rätt att från Svolder erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär för sitt arbete ingen ersättning från Svolder.

Punkt 15 - Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier -
sk. split

Styrelsen föreslå...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.