Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-13

SWECO: Kallelse till årsstämma i SWECO AB (publ)

Sweco AB kommer den 17 mars 2014 att publicera kallelsen till
årsstämman i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats.
Meddelande om att kallelse har skett kommer samtidigt att publiceras
i Svenska Dagbladet.

Årsstämman hålls den 16 april 2014 klockan 15.00 på Näringslivets Hus,
Storgatan 19, Stockholm.

Anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i
eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
torsdagen den 10 april 2014, dels har anmält sitt deltagande till
bolaget senast torsdagen den 10 april 2014 under adress Sweco AB,
"Sweco Årsstämma", Box 7835, 103 98 Stockholm. Anmälan kan också ske
per telefon 08-402 90 73 vardagar mellan klockan 09.00 och 17.00
eller via Swecos webbplats www.swecogroup.com/agm.

Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress
och telefonnummer samt registrerat innehav och eventuellt biträde.
Anmälda stämmodeltagare erhåller per post ett inträdeskort som ska
uppvisas vid entrén till stämmolokalen.

Förslag till dagordning

Vid stämman, som öppnas av styrelsens ordförande, ska behandlas

1. Val av ordförande vid stämman

2. Anmälan om sekreterare vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av två justeringsmän

6. Fråga om stämman behörigen sammankallats

7. Verkställande direktörens anförande

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2013

9. Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen

b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställelse av avstämningsdag för utdelning

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska utses av årsstämman

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

12. Val av styrelseledamöter samt val av styrelseordförande

13. Val av revisor

14. Beslut om valberedning

15. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

16. Beslut om

(a) införande av aktiebonusprogram 2014 för anställda i Sverige

(b) ändring av bolagsordningen

(c) riktad emission av aktier av serie C

(d) att bemyndiga styrelsen att återköpa de nyemitterade aktierna av serie C

(e) att bemyndiga styrelsen att återköpa egna aktier av serie B

(f) överlåtelse av egna aktier av serie B

(g) att bemyndiga styrelsen att överlåta egna aktier av serie B för att säkra sociala avgifter

17. Beslut om

a) införande av prestationsbaserat aktiesparprogram 2014

b) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier inom ramen för aktiesparprogrammet

c) överlåtelse av egna aktier till deltagare i aktiesparprogrammet

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2011

19. Stämmans avslutande

Kallelsen i sin helhet bifogas i detta pressmeddelande.

För ytterligare information kontakta:

Caroline Lindgren, bolagsjurist på Sweco, 08-695 65 73,
caroline.lindgren@sweco.se

Åsa Barsness, kommunikationsdirektör på Sweco, 08-695 66 40,
asa.barsness@sweco.se

Sweco är Nordens ledande konsultföretag inom hållbart
samhällsbyggande. Våra 9 000 ingenjörer, arkitekter och miljöexperter
utvecklar hållbara och värdeskapande lösningar för kunder och
samhälle. Sweco är ett av Europas tio största teknikkonsultföretag
och utför årligen uppdrag i 80 länder över hela världen. Företaget
omsätter cirka 9 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm
AB.

Informationen är sådan som Sweco ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars
2014 klockan 08:30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sweco/r/kallelse-till-arsstamma-i-sweco-ab--pu...
http://mb.cision.com/Main/1356/9550571/219859.pdf
http://mb.cision.com/Public/1356/9550571/b62d3e8e67e7b68e.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.