Du är här

2017-08-25

Swedencare AB (publ): Fortsatt stark tillväxt på alla marknader

ANDRA KVARTALET: 1 APRIL - 30 JUNI 2017

Perioden i sammandrag

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående
år.

- Nettoomsättningen uppgick till 18 348 TSEK (11 150 TSEK), en ökning
på 64,6%

- EBITDA uppgick till 3 353 TSEK (2 743 TSEK), motsvarande en
EBITDA-marginal om

18,3% (24,5%). I jämförelse med det justerade EBITDA-resultatet Q2
2016 (1 906 TSEK

motsvarande en marginal om 17%) innebär det en ökning med 76%

- Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 1 355 TSEK
(2 354 TSEK),

motsvarande en EBIT-marginal om 7,4% (21,1%)

- Resultatet efter skatt uppgick till 861 TSEK (2 632 TSEK)

- Resultat per aktie* 0,05 SEK (0,17 SEK)

- Per den 30 juni 2017 uppgick likvida medel till 21 072 TSEK (36 123
TSEK)

Första halvåret: 1 januari - 30 juni 2017

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående
år.

- Nettoomsättningen uppgick till 41 259 TSEK (24 896 TSEK), en ökning
på 66%.

- EBITDA uppgick till 10 544 TSEK (7 500 TSEK), motsvarande en
EBITDA-marginal om

25,6% (29,8%)

- Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 7 112 TSEK
(6 686 TSEK),

motsvarande en EBIT-marginal om 17,2% (26,9%)

- Resultatet efter skatt uppgick till 4 805 TSEK (5 925 TSEK)

- Resultat per aktie* 0,30 SEK (0,38 SEK)

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 039 TSEK (3
032 TSEK)

*) beräknat på 15 770 622 aktier

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Swedencare har märkt ett ökande intresse från institutionella
investerare och under juni förvärvade Handelsbanken Fonder,

vilka inte tidigare är aktieägare, 3,2% av aktierna i Swedencare.
Vidare ökade tre befintliga institutioner och större

aktieägare sina innehav med 2,7%-enheter.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång

Det finns inga väsentliga händelser efter det andra kvartalet 2017 att
kommentera.

KOMMENTARER FRÅN VD

Vår hårt arbetande organisation kunde nöjda gå på några veckors
välbehövlig semester efter ett rekordhalvår, både

avseende omsättning och EBITDA. Det kommer att bli ett intensivt andra
halvår där vi ser fram emot en höst av lanseringar

och affärsutveckling.

Vårt andra kvartal 2017 präglades av de största marknads- och
försäljningssatsningar som vi någonsin gjort. Det är

framförallt lanseringen av Dental Bones i USA som medfört stora
marknadsföringskostnader för att möta en efterfrågan

som vida översteg vår prognos.

Vår Kinasatsning har också intensifierats mot bakgrund av en snabbt
ökande efterfrågan, satsningarna har belastat det

andra kvartalet med höga kostnader i form av marknadsstöd samt
utbildning och teknisk support. Vidare har vi har slutfört

en klinisk studie av våra Dental Bites vilken vi kommer att presentera
under Q3 och vid positiva resultat kommer det mest

troligt att ha en avsevärd effekt på vår försäljning i framförallt
USAs veterinärsmarknad. NutriSciencelanseringen har även

den tagit mycket resurser i form av design, regulatoriska frågor samt
logistik. Vi har även slutfört en övergång från SAP

till ett annat s.k. ERP-system för vår produktionsanläggning på
Irland, vilket kommer att innebära förbättrade processer,

enklare tillämpning, optimerad planering samt lägre kostnader. Vad man
även kan nämna är att vår försäljningssatsning

med två nya försäljningsansvariga i UK har fått bra respons från
marknaden men att leveranserna från

deras införsäljning kommer framförallt ut i Q3. Ovanstående punkter,
tillsammans med en bokföringsteknisk

åtgärd under Q2 2016, förklarar den lägre EBITDA-marginalen. Justerat
för den bokföringstekniska åtgärden ökar EBITDAmarginalen

under Q2 2017 trots de stora marknadssatsningarna. Jag förväntar mig
att Q3 och Q4 kommer att kunna leverera

en avsevärt högre marginal med tanke på hur försäljningen utvecklas.

Trots att försäljningen av vår största produkt Proden PlaqueOff Powder
ökar med 33% jämfört med Q2 2016 har vi lyckats

diversifiera vår försäljning så att Powderförsäljningen endast var 47%
av vår totala omsättning. NutriScienceprodukterna

står för 28% och då ska man komma ihåg att vi inte fått ut några
volymleverenser avseende nya marknader ännu utan de

första kommer att gå ut under Q3. För Norden t.ex. lanserade vi häst
och smådjurprodukterna i juli månad vid Falsterbo

Horse show och produkterna kommer att säljas både till Veterinärs- och
Djurfackhandeln. I maj ställde vi ut på Zoomark i

Bologna där intresset var stort för produktlinjerna och vi har haft
ett antal uppföljnings-kontakter och möten med nya

distributörer samt marknader månaderna efter mässan.

Våra PlaqueOff Dental Bones började levereras ut i USA under april och
pga. en mycket stor efterfrågan fick

uppföljningsproduktionen tidigareläggas. Trots två produktionsomgångar
hade vi en mindre volym av restorders även när

kvartalet var slut. Under Q3 räknar vi med att ha kommit ikapp med
produktionen för att möta efterfrågan och kan då även

börja den internationella lanseringen. Vi kommer framförallt
introducera en av de fyra smakerna internationellt, den

vegetabiliska vilken vi enklare kan exportera jämfört med produkter
som innehåller animaliskt protein.

Nästan samtliga marknader ökar sin försäljning och några marknader som
förtjänar extra uppmärksamhet är de som

bearbetas av våra dotterbolag, vilka samtliga levererar mycket
tillfredställande tillväxt. USA sticker ut lite extra med en

ökning om 88% på kvartalet. De ökar både med Powder och Dental Bites
samt de nya Dental Bones.

På externa marknader ökade Kina, som presenteras senare i rapporten,
sina beställningar med 300% jämfört med Q1 2017

och vi har även skickat ytterligare en order i juli. Under augusti
månad kommer Swedencare att ställa ut tillsammans med

vår distributör på Pet Fair Asia i Shanghai för att ytterligare stötta
vår lansering i Kina. Indien som är en intressant marknad

för husdjur har på kort tid beställt två leveranser ProDen PlaqueOff
samt Japan som är vår lysande stjärna avseende Dental

Bites är ytterligare marknader värda ett särskilt omnämnande. I Japan
har våra Dental Bites hittills endast sålts i

Djurfackhandeln men kommer under hösten även att lanseras till
veterinärsidan.

Nya grepp arbetar vi med i Brasilien då vi som exporterar färdiga
produkter, hämmas av de höga tull- och skatteavgifter

som läggs på. Dessa leder till att priset för PlaqueOff till konsument
är mer än dubbelt så högt i Brasilien jämfört med övriga

världen. Vi skall förhoppningsvis kunna producera produkter i
Brasilien innan året är över och då kunna få ner

konsumentpriset vilket i sin tur ger ökad försäljning.

Vår aktie har haft ett stabilt kvartal med en mindre ökning från 24,5
kr till 25,2 kr vid Q2s slut. Som meddelats har

huvudägarna valt att sälja av en mindre del av innehavet för att möta
ett ökat institutionellt intresse. Bland de nya

institutionerna kan bl.a. nämnas Handelsbanken Fonder. Vi vill gärna
ha med oss starka delägare vilka ökar förtroendet för

oss som bolag och för vår aktie.

Håkan Lagerberg, VD Malmö den 25 augusti 2017

Fullständig delårsrapport bifogas detta pressmeddelande samt finns
tillgänglig på www.swedencare.se

För ytterligare information, kontakta:

Håkan Lagerberg, VD Swedencare Jenny Graflind, CFO

Mobil: +46 (0)73 517 01 70 Mobil: +46 (0)73 944 85 54

Email: hakan.lagerberg@swedencare.se Email:
jenny.graflind@swedencare.se

Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser

Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den
globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt,
hund och häst.

Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag
i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande fem
egna dotterbolag i

Frankrike, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett
internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har
ökat kraftigt under ett

flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har
lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och
försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 aprili 2017 kl.
08.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedencare-ab--publ-/r/fortsatt-stark-tillvaxt...
http://mb.cision.com/Main/14381/2333359/713865.pdf
http://mb.cision.com/Public/14381/2333359/a11581e5c21f089f.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.