Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-20

Swedish Stirling: Beslut vid extra bolagsstämma i Swedish Stirling

Vid den extra bolagsstämman i Swedish Stirling AB (publ) ("Bolaget")
som hölls idag godkändes styrelsens beslut om emission av
konvertibler om högst 53 MSEK med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.

Syftet med upptagandet av det konvertibla lånet är att stärka Bolagets
balansräkning samt att täcka kostnader för att få till stånd ett
bindande avtal med Glencore Operations South Africa (Pty) Ltd.
Emissionen av konvertibler ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, ske till Rose Capital PTY Limited as Trustee of the
Rose Investment Trust, Gradual Solutions Inc Pte Limited och Miura
Holding Limited. Teckning av de 53 000 000 konvertiblerna har skett
på särskild teckningslista. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt
genomföra en kapitalanskaffning till attraktiva villkor för att
stödja en fortsatt expansion och utveckling av Bolagets verksamhet.

Villkoren för det konvertibla lånet, däribland teckningskursen, har
fastställts efter förhandlingar med de teckningsberättigade
investerarna med utgångspunkt i en bedömning av rimligheten av
villkoren för konvertiblerna utförd av en finansiell rådgivare.

Emissionen av konvertibler i korthet

Enligt styrelsens beslut ska följande villkor gälla för
konvertiblerna:

· Konvertibellånets nominella belopp är högst 53 000 000 kronor
fördelat på högst 53 000 000 konvertibler.

· Varje konvertibel har ett nominellt belopp om 1,00 kronor, vilket
också är teckningskursen per konvertibel.

· Konvertibellånet förfaller till betalning den sista februari 2021
och löper med en ränta om 9 procent per år. Räntan ska betalas ut
kvartalsvis i efterskott.

· Konvertibelinnehavarna har rätt att begära konvertering från och
med den 1 januari 2021 fram till och med den 15 februari 2021.
Konvertibelinnehavarna har dock rätt till förtida konvertering för
det fall Bolagets aktier noteras på en reglerad marknad.

· Konverteringskursen är 10 kronor per aktie vid begäran om
konvertering från konvertibelinnehavarnas sida, vilket innebär att
Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 53 000 kronor och
antalet aktier i Bolaget kan komma att öka med högst 5 300 000
aktier. Vid full konvertering motsvarar det en utspädning på omkring
6,2 procent.

· Bolaget har rätt att begära konvertering från och med den 16
februari 2021 till och med den 19 februari 2021. Konverteringskursen
är 2 kronor per aktie vid begäran om konvertering från Bolagets sida.

· Konvertibeln avses inte tas upp till handel på NGM Nordic MTF
eller någon annan marknadsplats.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30,
ir@swedishstirling.com

Om Swedish Stirling

Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008
för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att
omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika
lösningar för elproduktion till rekordlåga priser jämfört med andra
klimatsmarta och hållbara alternativ. Swedish Stirlings stirlingmotor
hanterar ett brett spektrum av bränslen och i företagets senaste
produkt, PWR BLOK 400-F, omvandlas industriella rest- och fackelgaser
till elektrisk energi med hög effektivitet. Bolaget är listat i
Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas på Börse Stuttgart i
Tyskland. Läs mer på www.swedishstirling.com

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Swedish
Stirling i någon jurisdiktion, varken från Swedish Stirling eller
från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna
som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av
ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA (innefattande
dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of
Columbia) eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande,
publicering eller distribution av denna information skulle stå i
strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för
legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i
strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har
inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon
jurisdiktion. Swedish Stirling har inte godkänt något erbjudande till
allmänheten av värdepapper eller rättigheter i någon medlemsstat i
EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i
samband med emissionen.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som
avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende
framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord
som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror",
"uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som
inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information.
Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända
som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör
inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/swedish-stirling/r/beslut-vid-extra-bolagssta...
https://mb.cision.com/Main/14881/2897041/1108922.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.