Du är här

2017-09-25

Swemet: Rättelse: Kallelse till extra bolagsstämma i Swemet tisdagen den 10 oktober

RÄTTELSE: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SWEMET TISDAGEN DEN 10 OKTOBER

I den förra kallelsen som gick ut den 22 september var felaktiga datum angivna för avstämningsdag och dag för sista anmälan till stämman. Rätt avstämningsdag är onsdagen 4 oktober och rätt datum för sista anmälningsdag till stämman är torsdagen den 5 oktober. Förutom dessa rättelser gäller vad som redan kommunicerats i pressmeddelandet den 22 september 2017.

Ny rättad kallelse följer nedan.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SWEMET AB

Swemet AB håller extra bolagsstämma tisdagen den 10 oktober 2017 klockan 11.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 oktober 2017, och

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 5 oktober 2017.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Swemet AB, Norra Oskarsgatan 34, 582 73 Linköping, per e-post: info@swemet.se mailto:info@swemet.se eller per telefon: 013-10 05 80. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 oktober 2017. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.swemet.se http://www.swemet.se . Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om antal styrelseledamöter

7. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG.

Beslut om antal styrelseledamöter (punkt 6)

Aktieägaren Jan Axelsson ("Huvudaktieägaren"), föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra (tidigare fem) stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Förändringen är föranledd av en styrelseledamots avsägelse av uppdraget.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 aktiebolagslagen.

Linköping 2017-09-25

Swemet AB (publ)
Styrelsen

För mer information:
Jan Axelsson, VD Swemet AB (publ)
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se mailto:jan.axelsson@swemet.se

Viktig information Denna information är sådan information som Swemet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 september 2017 kl. 14:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Swemet Kallelse till extra bolagsstamma korrigering.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21161

Om Swemet AB (publ)
Swemets affärsid är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalit. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se http://www.swemet.se .

Bolaget är listat på Nordic MTF och Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.