Du är här

2017-09-04

Sydsvenska Hem: Kallelse till årsstämma i Sydsvenska Hem AB (publ)

Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ) kallas härmed till årsstämma
den 2 oktober 2017 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s
lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman;

ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26
september 2017, och

ombeds anmäla sitt deltagande hos bolaget senast den 29 september
2017.

Anmälan kan ske skriftligt per post till Sydsvenska Hem AB (publ),
Att: Johan Åskogh, c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103
91 Stockholm, eller per e-post: johan.askogh@paretosec.com. Vid
anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i
förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom
registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman,
tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 26 september
2017, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör
meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda
aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med
angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda.
Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den
längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från
utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god
tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna
adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida,
www.sydsvenskahem.se, och kommer även att sändas till aktieägare som
så begär och som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut angående fastställelse av resultaträkning och balansräkning
samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

8. Beslut angående dispositioner beträffande bolagets resultat enligt
den fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt revisorer och revisorssuppleanter.

11. Fastställande av arvode till styrelseledamöterna och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella
styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella
revisorssuppleanter.

13. Beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Stämmans avslutande.
Dispositioner beträffande resultat (ärende 8)

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 230 414 240
kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 7,50 kronor per
aktie, innebärande en utdelning om totalt 18 000 000 kronor.
Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före
nästa årsstämma med två olika stora belopp, innebärande att vid det
första och tredje utbetalningstillfället utbetalas 1,88 kronor per
aktie, eller totalt 4 512 000 kronor och att vid det andra och fjärde
utbetalningstillfället utbetalas 1,87 kronor per aktie, eller totalt
4 488 000 kronor. Föreslås att avstämningsdag för erhållande av
utdelning ska vara den 5 oktober 2017, 29 december 2017, 29 mars 2018
respektive 29 juni 2018. Föreslås vidare att 212 414 240 kronor
balanseras i ny räkning.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och
revisorssuppleanter, arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 1, 10, 11 och 12)

Följande förslag till stämman har lagts fram av aktieägarna Karl
Runeberg, Johan Von Kantzow och Johan Olofsson som representerar
sammanlagt cirka 10 procent av samtliga aktier och röster i bolaget:

· Föreslås att Mattias Friberg från Roschier Advokatbyrå ska utses
till ordförande vid årsstämman (ärende 1).

· Föreslås att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av
nästa årsstämma ska vara fyra utan styrelsesuppleanter (ärende 10).

· Föreslås att antalet revisorer för tiden intill slutet av nästa
årsstämma ska vara en utan revisorssuppleanter (ärende 10).

· Föreslås att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa
årsstämma ska utgå med totalt 180 000 kronor, varav 60 000 kr ska
utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och
en av de övriga ledamöterna (ärende 11).

· Föreslås att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av
nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning (ärende 11).

· Föreslås omval av Karl Runeberg samt nyval av Katarina Riego,
Robert Swartling och Andreas Morfiadakis för tiden intill slutet av
nästa årsstämma. Karl Runeberg föreslås väljas till styrelsens
ordförande. Nuvarande styrelseledamöterna Per-Åke Agnevik och Åsa
Mossberg har avböjt omval (ärende 12).

· Föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte som
bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma (ärende
12).

· Ändring av bolagsordningen (ärende 13)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta en ny bolagsordning,
huvudsakligen innefattande införande av en bestämmelse om att
aktieägare, för att äga rätt att delta på bolagsstämma, även måste
anmäla aktieägarens och eventuella biträdens deltagande till bolaget
senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

För giltigt beslut erfordras att förslaget biträds av aktieägare som
representerar minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de
aktier som företräds vid stämman.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 2 400 000 aktier, motsvarande 2 400 000 röster.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska
situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens förslag till
vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande, föreslagen ny
bolagsordning samt fullmaktsformulär kommer från och med den 4
september 2017 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress c/o Pareto
Business Management AB, Berzelii Park 9, 103 91 Stockholm och på
bolagets webbplats www.sydsvenskahem.se, samt sändas till aktieägare
som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm den 4 september 2017

SYDSVENSKA HEM AB (PUBL)

Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4
september 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Åskogh, +46 8 402 53 81, johan.askogh@paretosec.com

The following documents can be retrieved from beQuoted

Sydsvenska Hem i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt
äger en fastighetsportfölj i västra Skåne. Bolaget bildades i
december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och
offentliga hyresgäster. Beståndet omfattar ca 24 100 kvadratmeter i
uthyrningsbar yta, fördelat över 5 förvaltningsobjekt och är idag
fullt uthyrt. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars
2016 och den sista fastigheten tillträddes 1 mars 2017. Bolaget
förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier
handlas på AktieTorget sedan den 6 april 2016.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sydsvenska-hem/r/kallelse-till-arsstamma-i-syd...
http://mb.cision.com/Main/14154/2336053/715645.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.