Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-04

Sydsvenska Hem: Kallelse till årsstämma Sydsvenska Hem AB

Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ)

kallas härmed till årsstämma den 2 oktober 2018
klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park
9, våning 7, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman;

ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26
september 2018, och

ombeds anmäla sitt deltagande hos bolaget senast den 26 september
2018.

Anmälan ska ske skriftligt antigen per post till Sydsvenska Hem AB
(publ), Att: Johan Åskogh, c/o Pareto Business Management AB, Box
7415, 103 91 Stockholm, eller per e-post: johan.askogh@paretosec.com.
Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare, ombud och biträde uppges. Till anmälan ska därtill
i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom
registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

I samband med årsstämman kommer aktieägares samt ombuds
personuppgifter att hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen
(GDPR). Personuppgifter hanteras endast för att uppfylla legala krav
samt administrera årsstämman. Detta kan vara personuppgifter hämtade
från aktieboken, anmälan av deltagande samt information om ombud och
kommer att hanteras för registrering, upprättande av
aktieägarförteckning samt, om tillämpbart, föras till protokollet.
För mer information kring bolagets hantering av personuppgifter
vänligen se bolagets Policy för skydd och hantering av
personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman,
tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 26 september
2018, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör
meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda
aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med
angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda.
Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den
längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från
utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god
tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna
adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida,
www.sydsvenskahem.se, och kommer även att sändas till aktieägare som
så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 2 400 000 aktier, motsvarande 2 400 000 röster.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska
situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut angående fastställelse av resultaträkning och balansräkning
samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

8. Beslut angående dispositioner beträffande bolagets resultat enligt
den fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt revisorer och revisorssuppleanter.

11. Fastställande av arvode till styrelseledamöterna och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella
styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella
revisorssuppleanter.

13. Beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut
om nyemissioner.

15. Stämmans avslutande.
Dispositioner beträffande resultat (ärende 8)

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 227 502 947
kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 7,60 kronor per
aktie, innebärande en utdelning om totalt 18 240 000 kronor.
Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före
nästa årsstämma med lika belopp, innebärande att vid varje
utbetalningstillfälle utbetalas 1,9 kronor per aktie, eller totalt 4
560 000 kronor. Föreslås att avstämningsdag för erhållande av
utdelning ska vara den 4 oktober 2018, 28 december 2018, 29 mars 2019
och 28 juni 2019. Föreslås vidare att 209 262 947 kronor balanseras i
ny räkning.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och
revisorssuppleanter, arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 1, 10, 11 och
12).

Följande förslag till stämman har lagts fram av aktieägarna Karl
Runeberg, Johan Von Kantzow, Hans Von Kantzows Stiftelse, Berth Von
Kantzows Stiftelse och Johan Olofsson som representerar sammanlagt
cirka 22 procent av samtliga aktier och röster i bolaget:

· Föreslås att Fredric Blommé Sekund ska utses till ordförande vid
årsstämman (ärende 1).

· Föreslås att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av
nästa årsstämma ska vara fyra utan styrelsesuppleanter (ärende 10).

· Föreslås att antalet revisorer för tiden intill slutet av nästa
årsstämma ska vara en utan revisorssuppleanter (ärende 10).

· Föreslås att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa
årsstämma ska utgå med totalt 180 000 kronor, varav 60 000 kr ska
utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och
en av de övriga ledamöterna (ärende 11).

· Föreslås att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av
nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning (ärende 11).

· Föreslås omval av Karl Runeberg, Katarina Reigo, Robert Swartling
och Andreas Morfiadakis för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Karl Runeberg föreslås väljas till styrelsens ordförande. (ärende
12).

· Föreslås nyval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young
AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma
(ärende 12).

· Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut
om nyemissioner (ärende 14)

Ändring av bolagsordningen (ärende 13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta en ny bolagsordning.
Utöver mindre redaktionella ändringar utan materiell betydelse
innebär de föreslagna ändringarna att styrelsen skall bestå av lägst
3 och högst 4 styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter. Även
antalet revisorer begränsas till högst en revisor eller en
auktoriserad revisionsbyrå.

Beslut om bemyndigande av nyemission (ärende 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för
styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera
tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av
Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget.
Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av
styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, med beaktande
av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning
ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller
genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet
och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets
verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter
och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av
bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt
förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och
förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i
samband med registreringen hos Bolagsverket. För beslut i enlighet
med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens förslag till
vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande, föreslagen ny
bolagsordning samt fullmaktsformulär kommer från och med den 4
september 2018 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress c/o Pareto
Business Management AB, Berzelii Park 9, 103 91 Stockholm och på
bolagets webbplats www.sydsvenskahem.se, samt sändas till aktieägare
som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm den 4 september 2018

SYDSVENSKA HEM AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Åskogh, +46 8 402 53 81, johan.askogh@paretosec.com

Sydsvenska Hem i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt
äger en fastighetsportfölj i västra Skåne. Bolaget bildades i
december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och
offentliga hyresgäster. Beståndet omfattar ca 24 100 kvadratmeter i
uthyrningsbar yta, fördelat över 5 förvaltningsobjekt och är idag
fullt uthyrt. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars
2016 och den sista fastigheten tillträddes 1 mars 2017. Bolaget
förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier
handlas på Spotlight Stock Market AB sedan den 6 april 2016.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sydsvenska-hem/r/kallelse-till-arsstamma-sydsv...
http://mb.cision.com/Main/14154/2607273/902610.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.