Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-26

TagMaster AB: Kallelse till årsstämma i TagMaster AB (publ)

Pressmeddelande, Stockholm, 26 mars, 2019

Aktieägarna i TagMaster AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den
25 april 2019 kl.15.00 på Middlepoint, Kronborgsgränd 1, Kista.
Inregistrering till stämman börjar kl. 14.30

Kallelsen återfinns på TagMasters hemsida www.tagmaster.com samt
biläggs detta pressmeddelande. Att kallelse skett kommer att
annonseras i Svenska Dagbladet den 27 mars 2019 och kallelsen i sin
helhet kommer att återfinnas i Post- och Inrikes Tidningar den 27
mars 2019.

Styrelsen inbjuder härmed aktieägarna i TagMaster AB (publ), org.nr.
556487-4534, ("Bolaget"), till årsstämma torsdagen den 25 april 2019,
kl. 15.00 på Middlepoint, Kronborgsgränd 1, Kista.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

· Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda
aktieboken den 17 april 2019;

· Dels anmäla sitt deltagande senast den 17 april 2019, till
TagMaster

· Per brev under adress:
TagMaster AB

Kronborgsgränd 11, 164 46, Kista

Att. Maria Nordgren

· Per e-mail: aktie@tagmaster.se

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer samt
adress, telefonnummer och antal aktier. Eventuella dokument såsom
registreringsbevis eller fullmakter ska biläggas anmälan.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats
www.tagmaster.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt
inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att
delta i årsstämman. Sådan registrering som normalt tar några dagar,
ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear) senast den 17 april
2019. Aktieägare äger rätt att medföra ett eller två biträden till
årsstämman om detta anmälts till Bolaget enligt ovan.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslag till dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. VDs presentation
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
för Bolaget

9. Beslut
1. Om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
2. Om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

3. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktör

4. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
5. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter samt
val av styrelseordförande

6. Val av revisor
7. Fastställande av principer för utseende av valberedning
8. Beslut om bemyndigande till styrelsen att i samband med framtida
förvärv emittera nya aktier i Bolaget

9. Stämmans avslutande
Val av ordförande för stämman (punkt 2)

Valberedningen, bestående av Gert Sviberg (ordförande), Didrik
Hamilton, Tomas Brunberg, Mikael Aronowitsch (företrädare för de
mindre aktieägarna) och Rolf Norberg, föreslår att styrelseordförande
Rolf Norberg utses till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att årets vinst balanseras i ny räkning och att
ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2018.

Valberedningens förslag (punkt 10-13)

Punkt 10:

Arvode föreslås utgå till styrelsen med 850 000 (550 000) kronor, att
fördelas med 350 000 (250 000) kronor till ordföranden och 125 000
(100 000) kronor till var och en av de ordinarie ledamöterna samt att
ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver
normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1
300 kronor per timme om ledamoten fakturerar Bolaget eller med
motsvarande totala belopp om ersättningen ska utges till ledamoten
personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning ska utbetalas
är att en enig styrelse inkluderandes VD i förväg har godkänt
uppdraget.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11:

Styrelsen föreslås bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och en
styrelsesuppleant.

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma
omval av de ordinarie styrelseledamöterna Rolf Norberg, Magnus
Jonsson, Gert Sviberg och Örjan Johansson samt nyval av Juan Vallejo
som ordinarie styrelseledamot, varvid föreslås att Rolf Norberg utses
till styrelsens ordförande. Om ordförandens uppdrag skulle upphöra i
förtid, ska styrelsen inom sig välja ny ordförande. Som suppleant
föreslås Bolagets VD, Jonas Svensson.

Punkt 12:

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av årsstämman 2020 att
till Bolagets revisor väljs Mazars SET Revisionsbyrå.

Punkt 13:

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha en valberedning som ska
bestå av fem ledamöter varav en av ledamöterna ska vara styrelsens
ordförande, tre av ledamöterna ska utses av de tre, till röstetalet,
största aktieägarna och en av ledamöterna, utsedd av valberedningens
ordförande, företräda de mindre aktieägarna.

Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största
ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i)
ägargrupperats i aktieboken eller (ii) offentliggjort och till
Bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom
samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning
i fråga om Bolagets förvaltning. Baserat på den ägarstatistik som
Bolaget erhåller från Euroclear AB per den sista bankdagen i
september månad 2019, ska valberedningen utan onödigt dröjsmål
identifiera de till röstetalet tre största aktieägarna i Bolaget.

Valberedningen ska, så snart det rimligen kan ske, på lämpligt sätt
kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa
att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid (som inte
får överstiga 30 dagar), skriftligen till valberedningen namnge den
person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Avstår
aktieägare från sin rätt att utse ledamot, eller utser inte
aktieägare ledamot inom angiven tid, ska rätten att utse ledamot av
valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande
största aktieägare som inte redan utsett eller har rätt att utse
ledamot av valberedningen.

Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den
röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt
beslutar utse annan av en aktieägare utsedd ledamot till
valberedningens ordförande.

Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts,
ska valberedningen meddela Bolaget detta och därvid lämna erforderlig
information om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken
aktieägare en ledamot representerar. Bolaget ska utan onödigt
dröjsmål offentliggöra valberedningens sammansättning genom att
publicera informationen i särskilt meddelande på Bolagets hemsida.

Valberedningen ska anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag
när informationen publicerats i särskilt meddelande på Bolagets
hemsida enligt föregående stycke. Valberedningens mandatperiod löper
till dess nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess
mandatperiod börjat.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som åligger en valberedning
enligt Svensk kod för bolagsstyrning såvitt avser framtagande av
förslag till ordförande på bolagsstämman, förslag till ordförande och
övriga styrelseledamöter jämte revisor samt förslag till arvode till
styrelse och revisorer samt riktlinjer för uppdragsersättningar.

Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under
mandatperioden eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt
uppdrag, ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som
utsett ledamoten att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig
tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av
valberedningen. Utser inte aktieägaren ny ledamot inom angiven tid,
ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast
följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett
ledamot av valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt.

För det fall byte av ledamot i valberedningen enligt föregående stycke
sker, ska reglerna avseende meddelande till Bolaget från
valberedningen samt offentliggörande ovan äga motsvarande
tillämpning. För det fall valberedningen vid något tillfälle inte
består av fulla antalet ledamöter, ska valberedningen likväl vara
behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen
enligt detta bolagsstämmobeslut.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att i samband med framtida
förvärv emittera nya aktier i Bolaget (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga
styrelsen att före nästa årsstämma och inom ramen för gällande
bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i form
av kontant-, apport eller kvittningsemission eller eljest förena
beslutet med villkor, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga
villkor. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission
av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i form av
kontant-, apport eller kvittningsemission med eventuell avvikelse
från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska ges
handlingsutrymme i samband med strategiska förvärv av bolag,
verksamheter eller rörelser.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att
vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med
registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet
biträds av aktieägarna med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär finns
tillgängliga på Bolagets webbplats www.tagmaster.com. Fullständiga
förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast
torsdagen den 11 april 2019 att finnas tillgängliga på Bolagets
webbplats www.tagmaster.com. Kopior av samtliga handlingar liksom
kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till
de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.