Du är här

2017-05-30

TagMaster AB: TagMaster AB (publ): TagMasters företrädesemission kraftigt övertecknad

Pressmeddelande Stockhom, 30 maj 2017

TagMaster AB (publ) har framgångsrikt avslutat den nyemission med
företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") som
godkändes av årsstämman den 27 april 2017. Företrädesemissionen
tecknades till cirka 199 procent.

I Företrädesemissionen, vars teckningsperiod avslutades den 24 maj
2017, tecknades 33 097 396 aktier med stöd av företrädesrätt,
motsvarande 98,6 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknades 33
579 298 aktier utan stöd av företrädesrätt. Företrädesemissionen är
således fulltecknad.

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas
aktier i enlighet med de principer som anges i det prospekt som
offentliggjordes den 8 maj 2017. Avräkningsnotor till de personer som
tecknat aktier utan företrädesrätt beräknas utfärdas omkring den 30
maj 2017. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit
tilldelning.

Företrädesemissionen tillför TagMaster cirka 37 MSEK före
emissionskostnader. Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier av
serie B i TagMaster med 33 564 878 aktier. Efter Företrädesemissionen
uppgår aktiekapitalet till 10 069 463,45 SEK fördelat på 201 389 269
aktier av serie B.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket, vilket
beräknas ske omkring den 12 juni 2017, omvandlas BTA till aktier utan
särskild avisering från Euroclear Sweden AB.

Rådgivare
I samband med nyemissionen agerar Remium Nordic AB finansiell
rådgivare. Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.se

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 30 maj 2017 kl. 08.30 CET.

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och
säljer avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på
radio & kamerateknologier (RFID & ANPR) för krävande miljöer.
TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail
Solutions med innovativa mobility lösningar, under varumärkena
TagMaster, CitySync, Balogh & CA Traffic, för att öka effektivitet,
säkerhet, bekvämlighet och att minska belastningen på miljön inom
Smart Cities. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i
China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och
Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer
och distributörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor
i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på
First North i Stockholm. TagMasters certifierad rådgivare är Remium
Nordic AB. Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser. Se vidare
www.tagmaster.com

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte
och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna
eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i
TagMaster. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras
eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller
annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna
anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från
1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som
återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida
händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive
uttalanden avseende den riktade nyemissionen samt uttalanden rörande
vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som
"avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och
andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget
anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och
förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade
uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden
inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan
verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet
gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att
ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att
offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade
uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller
dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller
aktiemarknadsrättslig reglering.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tagmaster-ab/r/tagmaster-ab--publ--tagmasters-...
http://mb.cision.com/Main/1590/2275579/680874.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.