Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-18

Talenom Oyj: Kutsu Talenom Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen; hallituksen ehdotukset

Talenom Oyj, Yhtiötiedote 18.2.2016 kello 8:35
Kutsu Talenom Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen; hallituksen ehdotukset

Talenom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 17.3.2016 klo 13:00 alkaen, Helsingissä Pörssitalolla, osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 12:00.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Esitetään 31.12.2015 päättyneen tilikauden emoyhtiön ja konsernin tilinpäätös sekä toimintakertomus
-Toimitusjohtajan katsaus
7. Esitetään tilintarkastuskertomus
8. Päätetään emoyhtiön sekä konserni -tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen vahvistamisesta
9. Päätetään taseen osoittaman tappion käsittelystä sekä pääoman palautuksesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015 maksettaisiin pääoman palautusta 0,07 euroa osakkeelta.
Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 21.3.2016 merkitty yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että pääoman palautus maksetaan 15.4.2016.
10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Hallituksen jäsenten määrästä ja palkkioista päättäminen
Hallituksen puheenjohtajalle ehdotetaan maksettavaksi 1500 euroa kuukaudessa, ja muille jäsenille 1000 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi.
12. Hallituksen jäsenten valinta
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 77 prosenttia yhtiön äänivaltaisista osakkeista, ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan, että yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen Taisto Riski, Harri Tahkola, Seppo Laine ja Olli Hyyppä. Samoin yllämainitut osakkeenomistajat tulevat ehdottamaan hallituksen uudeksi jäseneksi Mikko Siuruaista.
13. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Tilintarkastajaksi valitaan jatkamaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tapio Raappana.
14. Päätetään tilintarkastajan palkkiosta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta Talenom -konsernin avainhenkilöille liitteenä olevin ehdoin.
Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan.
Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 350 000 kappaletta ja ne annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 61 600 merkitään tunnuksella 2016A, 92 400 merkitään tunnuksella 2016B ja 196 000 merkitään tunnuksella 2016C. Hallituksella on oikeus muuntaa optio-oikeuksia optiolajista toiseen.
Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 350 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 4,89 % yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2016A on 1.3.2018-28.2.2019, optio-oikeudella 2016B 1.3.2019-28.2.2020 ja optio-oikeudella 2016C 1.3.2020-28.2.2021.
Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2016 on 6,62 euroa. Merkintähinta on sama kuin vuonna 2015 toteutetussa henkilöstöannissa. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta. Hallitus voi päättää optio-oikeuksien saamista koskevista erityisistä lisäehdoista.
16. Kokouksen päättäminen

ASIAKIRJAT
Tilinpäätösasiakirjat ja kokouskutsu ovat 18.2.2016 alkaen osakkeenomistajien nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.talenom.fi.
OHJEITA OSAKKEENOMISTAJILLE
Osallistuminen ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 7.3.2016.

Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan osallistumisensa yhtiökokoukseen osoitteessa www.talenom.fi/sijoittajat/yhtiokokoukset ma 22.2.2016- ma 14.3.2016 klo 16:00 mennessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Talenom Oyj, Yhtiökokous, Nuottasaarentie 5, 90400 Oulu ennen ilmoittautumisajan päättymistä 14.3.2016 klo 16 mennessä.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 7.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 14.3.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan 14.3.2016 klo 10.00 mennessä.
MUUT TIEDOT
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Talenom Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6 812 046 osaketta ja ääntä.
Helsingissä 17. päivänä helmikuuta 2016
TALENOM OYJ
Hallitus
Lisätietoja:

Harri Tahkola
Toimitusjohtaja
Talenom Oyj
puh. 0400 585400
Hyväksytty neuvonantaja:
Summa Capital Markets Oy, puh. 020 743 0280
JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.talenom.fi
Talenom Optiot 2016 Ehdot
http://hugin.info/168389/R/1986967/729126.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Talenom Oyj via Globenewswire

HUG#1986967

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.