Du är här

2017-10-11

TalkPool AG: Erbjudandet att teckna aktier i Talkpool övertecknades

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore eller
Sydafrika.

Talkpool AG ("Talkpool" eller "Bolaget") offentliggjorde den 30
augusti 2017 att styrelsen, givet extra bolagsstämmas godkännande,
beslutat att genomföra en nyemission om 32,9 miljoner kronor riktad
till Bolagets aktieägare samt allmänheten och institutionella
investerare i Sverige ("Erbjudandet"). Den 19 september 2017 godkände
extra bolagsstämma styrelsens beslut. Erbjudandet övertecknades
kraftigt varför även möjligheten att utöka Erbjudandet med cirka 5
miljoner kronor kommer att utnyttjas. Drygt 90% av Erbjudandet
tecknades av befintliga aktieägare och långivare.

Genom Erbjudandet och utökningen av Erbjudandet tillförs Bolaget
därmed 37,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Handel med de
nya aktierna beräknas inledas under inledningen av november 2017.
Besked om tilldelning kommer att erhållas i form av en
avräkningsnota.

Efter att Erbjudandet och utökningen av Erbjudandet har registrerats i
handelsregistret i Schweiz kommer det totala antalet aktier i
Talkpool att öka med 1 723 384 aktier från 2 992 222 aktier till 4
715 606 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 86 169 kr från
149 611 kr till 235 780 kr, vilket motsvarar en utspädningseffekt om
cirka 36,5 procent.

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Setterwalls
Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Talkpool i samband med
Erbjudandet.

Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla
med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Talkpool. Detta
pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och
är inte ett prospekt.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller
uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

De nya aktierna kommer ej att registreras enligt Securities Act eller
någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till
försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där
eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som
inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag
i Kanada.

Om Talkpool
Talkpool är noterat NASDAQ First North. Talkpool bygger, underhåller
och förbättrar telekommunikationsnät globalt. Genom sin banbrytande
tekniska kompetens, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell,
erbjuder Talkpool globala telekomleverantörer och operatörer
högkvalitativa tjänster på kort varsel oavsett plats. Dessutom är
Talkpool ett av få företag med faktiska lösningar och avtal på plats
i den spännande IoT-marknaden. Remium Nordic AB är Talkpools
Certified Advisor.

Denna information är insiderinformation som Talkpool AG är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 11 oktober 2017 kl. 12.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/talkpool-ag/r/erbjudandet-att-teckna-aktier-i-...
http://mb.cision.com/Main/14365/2365570/734935.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.